فاركس

قرارداد مضاربه چیست

قرارداد مضاربه چیست

در این مقاله قصد داریم شما را با مضاربه بانکی و شرایط و ضوابط مربوط به ان آشنا کنیم، اگر نمیدانید مضاربه بانکی چیست تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

مطالبی که در این صفحه خواهید خواند:

مضاربه چیست

در تعریف مضاربه باید بگوییم که با توجه به ماده 546 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مضاربه عقدی قرارداد مضاربه چیست است که در آن یکی از متعاملین سرمایه را تامین می‌کند با شرط اینکه طرف دیگر با آن تجارت کند. هم چنین دو طرف در سود آن شریک هستند. صاحب سرمایه، مالک و فرد عامل، مضارب نامیده می‌شوند.

اگر بخواهیم مضاربه را ساده تر بیان کنیم میتوانیم بگوییم هنگامی که دو نفر با یکدیگر شریک میشوند، یک طرف هزینه های لازم را میپردازد(ضارب) و طرف دیگر انجام کار را بر عهده میگیرد. در این صورت مضاربه صورت گرفته است.

مضاربه انواع متفاوتی دارد که یکی از انواع مضاربه مضاربه بانکی می باشد، در مضاربه بانکی وام های مضاربه ای به اشخاص حقیقی و یا حقوقی داده میشود که صاحب کسب و کار های تجاری و یا بازرگانی هستند، از لحاظ قانونی مضاربه بانکی قراردادی می باشد که میان عامل اجراکننده و سرمایه‌دار منعقد می‌شود و در آن عامل در عوض سرمایه‌ای که از سرمایه‌دار دریافت می‌کند، متعهد می‌شود تا درصدی از سود کار را به او یپردازد.

در وام مضاربه ای عامل در نقش مشتری و سرمایه‌دار در نقش بانک ظاهر می‌شوند. سرمایه‌ای که بانک در قالب وام به بازرگان می‌دهد می‌تواند به صورت نقدی یا به دفعات مختلف در طول دوره‌های سه الی دوازده ماهه در اختیارش قرار بگیرد.

یکی از کارهایی که بانک‌ها برای ارتقای فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌هایی مثل خدمات، تولید،‌بازرگانی و یا پیمانکاری انجام می‌دهند، این است که بخشی از سرمایه‌ای که در واحد مورد نظر در گردش است را با یک قرارداد مشارکت مدنی تامین می‌کنند. این کار باعث تسهیل فعالیت‌های اقتصادی می‌شود و طبق تعریف می‌تواند سهمی نقدی یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد. کسانی که به دنبال مشارکت مدنی بانک باشند، با توجه به کارایی قرارداد و مفاد آن می‌توانند از تسهیلات بانک استفاده کنند.

 تسهیلات مضاربه چیست

تسهیلات مضاربه چیست

تسهیلات مضاربه به قراردادی اطلاق می‌شود که به موجب آن یکی از طرفین یا همان مالک عهده دار تامین سرمایه نقدی می‌گردد، با قید اینکه طرف دیگر یا همان عامل با آن تجارت کرده و در سود حاصل شده هر دو طرف شریک باشند.

بانک به عنوان مالک سرمایه نقدی را در اختیار عامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار می‌دهد مدت قرارداد حداکثر یکسال از زمان انعقاد تا تسویه کامل موضوع قرارداد می‌باشد.

شرایط مضاربه

شرایط مضاربه

همانطور که بالا تر نیز گفته شد مضاربه شرایط مخصوص به خود را دارد که عبارت اند از:

 • سهم هر یک از طرفین قرارداد باید جزء مشاع از کل باشد
 • سرمایه الزاما به صورت نقدی باشد
 • طرفین معامله باید در نظر داشته باشند که سرمایه کار باید به صورت نقدی باشد
 • عدم استفاده از طلب و بدهی

یعنی در قانون مضاربه با توجه به شرایط آن، نمی‌توانید یک وسیله یا دستگاه را در اختیار یک فرد قرار دهید و بعد از او سود حاصل از کار را طلب کنید. در این مورد باید یادآوری کنیم که وجه نقد می‌تواند پول رایج هر کشوری باشد.

قرارداد مضاربه چیست

قرارداد مضاربه به این معنا می باشد که هنگامی که میخواهید با کسی شریک بشید که هزینه انجام کار را به شما بپردازد باید یک قرار دادی به نام قرارداد مضاربه بنویسید در این قرار داد طبق قانون سهم یکی از طرفین نمی‌تواند صد درصد کار باشد، همچنین نمی‌توان مبلغ مشخصی برای یکی از افراد تعیین کرد و گفت مابقی سود برای فرد دیگر است.

سودی که از این قرارداد به دست می‌آید معمولا شامل قرارداد مضاربه چیست منافعی می باشد که از خرید و فروش جنس به دست می‌آید پس سودی که از این کار به دست می‌آید باید ناشی از یک تجارت خاص باشد و حتما منفعتی در آن وجود داشته باشد.

در قرارداد مضاربه بانکی، ضمانت نامه بانکی یک پشتوانه است تا اشخاص حقیقی و حقوقی، به عنوان تضمین اجرایی قرارداد های بازرگانی استفاده کنند.

نمونه قرارداد مضاربه

نمونه قرارداد مضاربه

در این بخش نمونه قرارداد مضاربه را مطالعه و مشاهده میکنید:

ماده یک – طرفین قرار داد
مالک : خانم / آقای : ………… فرزند: ………… دارای شماره ملی : ………… صادره از : ………….. متولد: …………. به نشانی : ………… کد پستی …….. و شماره تماس ………….. .

مضارب : خانم / آقای : ……….. فرزند: ………… دارای شماره ملی : …………. صادره از : …….. متولد : ………… به نشانی :………. کد پستی: ………. و شماره تماس …………… .

تبصره-نشانی مندرج در این قرار داد اقامتگاه قانونی طرفین شناخته می شود.در صورت تغییر نشانی طرفین ملزم هستند با پست سفارشی حداقل به مدت 10 روز قبل از تغییر نشانی،این تغییر را به طرف مقابل اطلاع دهند در غیر اینصورت تمامی مکاتبات و ابلاغیه ها و اظهار نامه های ارسالی به نشانی های مندرج در این قرار داد صورت خواهد گرفت و معتبر خواهد بود.

ماده دوم – سرمایه
مبلغ ……….. ریال( ………تومان) وجه رایج/چک/اعتبار بانکی/واریز به حساب/ است که تماماً و نقداً /به تاریخ ……… از سوی مالک به مضارب تأدیه و تسلیم گردیده و مضارب با امضای ذیل این قرار داد اقرار به دریافت آن از مالک نمود .

ماده سوم – قدر السهم از مضاربه
حصه مالک از سود حاصله…………. (به حروف……….) و حصه مضارب ……….. (به حروف……….) از سود حاصله می باشد .

ماده چهارم – مدت قرار داد
از تاریخ ……… شروع و در تاریخ …….. به مدت …….کامل شمسی خواهد بود.در صورت موافقت کتبی طرفین مدت زمان مذکور قابل تمدید است.

ماده پنجم – موضوع قرار داد
سرمایه مورد مضاربه صرفاً در ………….. مورد استفاده قرار خواهد گرفت و لاغیر.در صورت تخلف مضارب از این مقرره، وی موظف است تمامی سرمایه دریافتی از مالک را در قبال اخذ رسید به وی مسترد نماید.این موضوع نافی حق مالک جهت رجوع به محکمه صالحه به منظور جبران خسارت نخواهد بود. حسب صلاحدید مالک،الزام مضارب به انجام تعهدات قرار دادی امکان قرارداد مضاربه چیست پذیر است.

ماده ششم – تعهدات طرفین
الف – تعهدات مضارب
1-6-مضارب حق دارد با مسئولیت خود نسبت به سرمایه با دیگری مضاربه نموده یا آن را به غیر به هر صورت ولو بصورت مشارکت ، نمایندگی ، صلح حقوق و وکالت و غیره واگذار نماید .

2-6- مضارب باید اعمالی را که برای انجام امور تجارت مذکور که متعارف و معمول مکان و زمان است بجا آورد و چنانچه در بعضی از مواقع از قبیل ترخیص یا پاساوان یا کابوتاژ یا ترانزیت نیاز به وکیل داشته حق دارد آن را بوکیل با قید مقاطع معین ارجاع دهد .

3-6- مضارب باید برای انجام مضاربه دفاتر روزنامه و کل که صفحات اول و آخر آن بامضای مالک و مضارب با قید تاریخ رسیده باشد تهیه کرده و تمامی امور مالی تجارت مورد مضاربه را در آن بدون ایجاد خدشه یا الحاق ثبت نماید و در صورتی که دفاتر مزبور تکافو ننماید به دفتر روزنامه یا کل جدید که بنحو مذکور باید بامضاء طرفین رسیده باشد حاصل جمع هر حساب را نقل داده و در آن عمل نماید .

ب – تعهدات مالک
7-6- مالک حق دارد کلیه عملیات تجاری و محاسباتی و مالی مضارب را در خصوص این مضاربه در هر زمان بازرسی و رسیدگی کند .مضارب مکلف است به محض درخواست مالک این اسناد و مدارک را در اختیار وی قرار دهد.

8-6- این قرار داد بنا به علل موت یا جنون یا سفه احد از طرفین و مفلس شدن مالک یا تلف شدن تمام سرمایه و یا عدم امکان تجارتی که منظور و در این مضاربه قید شده ، منفسخ می گردد .

ماده هفتم – حل اختلاف
در صورت بروز هر گونه اختلاف فی مابین ، طرفین مورد اختلاف را به داوری خانم / آقای : …………… فرزند آقای : …… ساکن:………. که در ذیل این قرار داد با امضاموافقت خویش را به این منظور اعلام نموده است، ارجاع خواهند نمود و رأی داور مذکور در مورد اختلاف ارجاعی در صورتی که منطبق با قوانین و مقررات مربوط به داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی باشد قاطع و غیر قابل اعتراض و برای طرفین لازم الاجراء می باشد که بر مبنای آن طرف ذینفع حق صدور اجرائیه از طریق این دفترخانه علیه طرف دیگر دارد .

ماده هشتم – سایر شروط
( در این قسمت اگر شروطی دیگر باشد ، تنظیم می گردد ) .

ماده نهم – نسخ قرارداد
این قرار داد در 9 ماده و در 3 نسخه که هر سه نسخه درحکم واحد است تنظیم و بین طرفین مبادله گردید.

در خصوص قرارداد مضاربه ای فرد میتواند درخواست استمهال کند، اگر اطلاعاتی در رابطه با استمهال و انواع آن ندارید، پیشنهاد میکنیم مقاله استمهال چیست را مطالعه نمایید.

نکات قرارداد مضاربه

ازجمله نکاتی که باید در قرارداد مضاربه در نظر داشته باشید عبارت اند از:

 • منعقد کردن قراردادی رسمی و قانونی بین طرفین
 • طرفین باید در صحت کامل عقل بوده و در امور خود صاحب اختیار باشند
 • سرمایه کار باید به صورت نقدی باشد
 • طلب و بدهی را نمی توان به عنوان سرمایه‌ قرار داد
 • قرارداد مضاربه می تواند کوتاه مدت و یا بلند مدت باشد
 • مشخص کردن نوع معامله در قرارداد الزامی نمی باشد
 • مضارب نمی تواند سرمایه مالک را به شخص دیگری انتقال دهد تا شخص ثالث با سرمایه تجارت نماید.
 • از آنجا که سرمایه متعلق به مالک در اختیار مضارب قرار دارد، مضارب نیز نسبت به سرمایه امین شناخته می شود و مقررات مربوط به امانت را باید رعایت کند.
 • سرمایه در راه مشروع به کار برده شود
 • مضارب توانایی انجام کار را طبق تعدات خود داشته باشد

ابطال قرارداد مضاربه

با توجه به قوانین و ظرایطی که بالا تر گفته شد، شما میتوانید طبق شرایط خاصی اقدام به ابطال قرارداد مضاربه کنید، یکی از این شرایط که بر اساس آن میتوانید اقدام به ابطال قرارداد کنید این است که یکی از طرفین به تعهداتی که داخل قرارداد ذکر کردند عمل نکرده و یا سود بیشتری را خواهان باشد.

در صورتی که یکی از شرایطی که در قرارداد ذکر شده را طرفین از انجام آن امتنماع کنند میتوان اقدام به ابطال قرارداد مضاربه کرد.

پیشنهاد میکنیم قبل از اقدام قرارداد مضاربه چیست به ابطال این نوع قرارداد حتام از یک وکیل خبره کمک و مشاوره بگیرید، میتوانید با مشاهده لیست وکلای تهران یکی از وکلا را انتخاب کرده و از وی راهنمایی بگیرید.

نمونه ارا ابطال قراردادهای بانکی

در این بخش نمونه ارا ابطال قراردادهای بانکی را برای شما عزیزان قرار داده ایم، یکی از مواردی که میتوانید با توجه به آن اقدام به ابطال قرارداد مضاربه ای کنید این است که یکی از طرفین مقدار وجه مرود نظر را پرداخت نکند، در این صورت فرد میتواند استرداد وجه کند، استرداد وجه به گونه ای می باشد که شما توسط بانک میتوانید درخواست خود را اعلام کرده و پول واریز شده شما از طریق بانک به شما بازگردانده شود، اما در صورتی که نتوان وجه مورد نظر را برگرداند باید به دادگاه مربوطه رفته و درخواست استرداد وجه کنید.:

در خصوص دادخواست آقای الف……………. با وکالت آقای محمدرضا مهری به طرفیت بانک ………… با وکالت ……. مبنی بر خواسته احراز و اعلام بطلان یک فقره قرارداد مضاربه، به لحاظ مغایرت با شرع و قانون دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه دادخواست خواهان و قرارداد تنظیمی مضاربه و اظهارات وکلا طرفین در جلسات دادرسی و اینکه اظهارنظر پیرامون ماهیت موضوع مستلزم اظهارنظر کارشناس بوده که دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نمود.

کارشناس نظریه خود را ارایه و مورد اعتراض وکیل خوانده قرار گرفته و دادگاه متعاقبا دستور ارجاع به هیئت کارشناسان را صادر نموده که علیرغم ابلاغ قانونی به وکیل خوانده مبنی بر پرداخت دستمزد هیئت کارشناسی مشارالیه اقدامی بعمل نیاورده است.

لذا با توجه به اینکه نظریه کارشناسی براینکه برابر مصوبات بانک مرکزی عملا مضاربه محقق نگردیده لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح و ثابت دانسته و مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان قرارداد تنظیمی مضاربه و همچنین پرداخت خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می دارد

رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

اگر برای دریافت مشاوره رایگان امور بانکی، به دنبال وکیل بانکی تهران هستید با ما همراه باشید. در مرکز وکالت تهران بهترین وکلای بانکی فعالیت داشته و به تمام مشکلات پیچیده امور بانکی تسلط دارند. شما می توانید همه روزه برای دریافت مشاوره با بهترین وکیل تهران امور بانکی با شماره تلفن های دفتر وکالت تهران تماس بگیرید. 02144205912 و 09198183284

تفاوت مضاربه و ربا

تفاوت مضاربه و ربا

بین ربا و مضاربه که در اسلام مشروع شمرده شده است دو فرق اساسی وجود دارد، اول اینکه در مضاربه احتمال سود و زیان برای هر دو طرف هست يعنى سرمايه گذار و كارگزار هر دو در سود و زيان سهيم هستند. در حالی که در ربا تمام زیان ها متوجه وام گیرنده و تمام سود برای رباخوار است.

دوم اینکه مضاربه كارى معقول و منطقى است چرا که در طريق خدمت به جامعه قرار مى گيرد و در كارهاى توليدى و صنعتى و زراعى و امثال آن استفاده می شود در حالى كه در ربا رباخوار فقط به فکر منافع شخصی خود می باشد.

پشنهاد میشود مقاله برات چیست و انواع آن را حتما مطالعه فرمایید.

ضرر در مضاربه بر عهده کیست

ضرر در مضاربه بر عهده کیست

اگر به دنبال پاسخ این سوال هستید که ضرر در مضاربه بر عهده کیست باید به شما بگوییم که طبق قانون ضرر قرارداد مضاربه چیست در قرارداد مضاربه بر عهده مالک می‌باشد. حتی اگر طرفین شرط کنند که یا عامل یا هر دو نفر خسارت را برعهده بگیرند نیز شرط باطل است. البته در صورتی که در معامله بیان شود که خسارت وارد شده بر مالک توسط عامل جبران می‌شود و عامل از مال خودش خسارت مالک را پرداخت می‌کند شرط درست می‌باشد.مضاربه چیست؟

مضاربه عقدی است که در آن یکی از متعاملین سرمایه را تامین می‌کند با شرط اینکه طرف دیگر با آن تجارت کند.قرارداد مضاربه چیست؟

هنگامی که میخواهید با کسی شریک بشید که هزینه انجام کار را به شما بپردازد باید یک قرار دادی به نام قرارداد مضاربه بنویسید.مضاربه بانکی چیست؟

لحاظ قانونی مضاربه بانکی قراردادی می باشد که میان عامل اجراکننده و سرمایه‌دار منعقد می‌شود و در آن عامل در عوض سرمایه‌ای که از سرمایه‌دار دریافت می‌کند متعهد می‌شود تا درصدی از سود کار را به او یپردازد.

قرارداد مضاربه چیست

قرارداد مضاربه، یکی از انواع عقود معین در قانون مدنی است که شرایط و ویژگی های آن توسط قانونگذار معین شده است در این عقد، یکی از طرفین به تامین سرمایه و دیگری به تجارت با سرمایه مشغول می شود . ادامه خبر

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

چرا مردان طرفدار مهریه عندالاستطاعه هستند؟

زنان پیش بینی شده است، مهریه است. مهریه در واقع مالی است که هم در عقد دائم و هم در عقد موقت به زن تملیک می شود و به همین دلیل، زن هر زمان که بخواهد می تواند در دادگاه مطالبه مهریه کند و مرد موظف به پرداخت مهریه خواهد شد. بر اساس ماده 1082 قانون مدنی، مهریه حق زن می باشد و این حق یکی از حقوق مالی او قلمداد می شود و مواردی مانند فساد اخلاقی او یا سوء معاشرت او در استحقاق او نسبت به دریافت .

اخبار مهم کدال جمعه 3 خرداد 1401 |خبرهای مهم از نمادهای شاخص ساز

. 12.1 و سود سهامداران صاحب سبد و صندوق های سرمایه گذاری در تاریخ 1401.11.1 و سود سهامداران حقوقی در تاریخ 1401.12.1 واریز می گردد. برنامه زمانبندی پرداخت سود نقدی سهام شرکت شرانل منتهی به سال 1400 بدین صورت است که: سود اشخاص حقیقی حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ مجمع 1401.4.14 پرداخت می گردد. سود اشخاص حقوقی طبق مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت واریز خواهد شد. شرکت شسینا در 12 .

پرداخت حقوق ورودی ماشین آلات صنعتی اقساطی شد

به گزارش تجارت نیوز ، در آیین نامه کشف قیمت، موضوع تبصره (5) بند (ب) ماده (5) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی که در آبان ماه سال 1399 به تصویب هیئت وزیران رسید، در معادل یابی قیمت ماشین آلات و تجهیزات خارجی و مقایسه آن با قیمت تولید داخلی، علاوه بر در نظر گرفتن هزینه حمل ونقل در داخل کشور و بیمه، حقوق ورودی ، مالیات بر ارزش افزوده و ضریب همسنگ سازی نیز در .

طرح هدفمندی حمایت از مستاجر

به گزارش دنیای اقتصاد ، مجلس شورای اسلامی کلیات طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را تصویب کرد و بررسی جزئیات آن نیز در جلسات پیش رو مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این طرح در سه ماده کلی تنظیم شده و فعلا تغییری در جزئیات و محتوای مواد و تبصره ها اعمال نشده است اما بررسی دنیای اقتصاد نشان قرارداد مضاربه چیست می دهد برای تحقق هدف حمایت موثر از مستاجرها در بازار ملتهب اجاره بهای این روزها، در جریان چکش کاری طرح در صحن مجلس، پرداختن به چند موضوع به طور جزئی تر ضرورت دارد. مهم ترین ویژگی طرح موسوم به ساماندهی و کنترل اجاره بهای املاک مسکونی که مجلسی ها در تلاش برای تص .

تصویب کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی+ متن کامل طرح

سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می شوند. همچنین موجری که قرارداد اجاره تنظیمی خود را به ترتیب فوق ثبت ننموده باشد از باب تعزیر مشمول احکام ذیل خواهد بود: کل مبالغ دریافتی در نتیجه عقد اجاره (اعم از قرض الحسنه ضمن عقد یا اجاره بها) قرارداد مضاربه چیست به عنوان درآمد خالص مشمول مالیات موضوع ماده (53) قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود. هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی .

قوه قضائیه تدوین "لایحه احقاق حقوق عامه" را نهایی کرده است

زمینه های علمی و فناوری، مابین اشخاص حقیقی و حقوقی دانش بنیان و نخبگان، باید شعبه تخصصی ایجاد کند. در این ماده هم شورای حل اختلاف و هم دادگاه و هم بحث داوری را پیش بینی کرده است. پس این ماده تکلیفی برای قوه قضائیه است که ظرف 6 ماه باید شعب را ضمن تدوین دستور العمل فعالیت آن، راه اندازی کند. رئیس پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل پژوهشگاه قوه قضائیه ادامه داد: در ماده 15 قانون هم یک تسهیل .

جزئیات مالیات از کارتخوان اصناف و مشاغل

مدارک به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند تا مورد تایید قرار بگیرد و رقم موردنظر از ارقام درآمدی آنها خارج شود که نسبت به آن رقم، مطالبه مالیات صورت نگیرد. برای عملکرد سال 1399 اصناف و مشاغل هم از اطلاعات واریزی کارتخوان ها برای مالیات اقدام کردیم، از آنجا که در قانون بودجه سال 1399 به این ترتیب مقرر نشده بود، برای حمایت از مشمولان، اعدادی که در سیستم سازمان امور مالیاتی به عنوان حساب تجاری آنها درنظر .

کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی تصویب شد

عقد اجاره(اعم از قرض الحسنه ضمن عقد یا اجاره بها) به عنوان درآمد خالص مشمول مالیات موضوع ماده (53) قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود. هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی او در خصوص رابطه استیجاری علیه مستاجر 4 برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود. همچنین دعوای تخلیه او علیه مستاجر مشمول هزینه دادرسی بر اساس مجموع اجاره بها و قرض الحسنه مندرج در ضمن قرارداد می باشد. در موارد مذکور موجر صرفاً .

سازمان امورمالیاتی با اصناف به توافق رسید؟

اختلاف روزهای گذشته اصناف و سازمان امورمالیاتی در مراحل پایانی قرار دارد، انتظار قرارداد مضاربه چیست قرارداد مضاربه چیست می رود از طریق راه حل موقتی که برای اصلاح ضرایب مالیاتی صنوف پیدا شده است، مشکل مالیات ستانی امسال برطرف شود. به گزارش روند بازار به نقل از تجارت نیوز ، در ادامه اختلاف مالیاتی امسال سازمان امورمالیاتی با صنوف، تعیین ضریب مالیاتی هر صنف به اتحادیه و اتاق اصناف محول شد. حمیدرضا رستگار، مشاور .

سرعت زیان در خودروسازی

شد صورت وضعیت مالی (ترازنامه) و ساختار مالی این بنگاه ها به طور موقت اصلاح شود. به بیانی دیگر، با تجدید ارزیابی دارایی ها سرفصل سرمایه این دو بنگاه افزایش یافت. با افزایش سرفصل سرمایه نسبت زیان انباشته به سرمایه کاهش یافت و هر دو بنگاه از شمول ماده (141) قانون تجارت خارج شدند. با این حال با توجه به عملیات زیان ده این بنگاه ها، هر دو شرکت مجدد مشمول ماده (141) قانون تجارت شده اند. در .

نامه دردمندانه به مدیران ارشد

حکم قانون، اعمال یک ضریب ثابت و واحد برای تمام شرکا ست تا هر بیمه شده ای متناسب با آنچه آورده است بِبَرد. مگر مدیران ارشد وزارتخانه نمی دانند که مستمری ماهانه بازنشستگان مطابق مفاد ماده 77 قانون تامین اجتماعی بوده و متکی به همان دو متغیر مورد اشاره و کلا براساس فرمول سنوات پرداخت حق بیمه متوسط دستمزد 24 ماه آخر پیش از بازنشستگی که بر اساس آن حق بیمه پرداخت شده است عدد 30 تعیین می شود . مگر .

افزایش سهم بازار، از اهداف اصلی بیمه سرمد

مقام مدیر عامل بیمه سرمد نیز در روز اول همایش مدیران و روسای شعب این شرکت، با اشاره به آیین نامه 69 شورای عالی بیمه و آیین نامه توانگری، گفت: شرکتی که نتواند به تعهدات خود عمل کند و به سودآوری پایدار دست یابد، نمی تواند کارنامه موفقی از خود به جای بگذارد. وی افزود: بیمه سرمد به حاشیه سود مطلوب در عملیات بیمه گری نیاز دارد، لذا باید در سرمایه گذاری ها دقت بیشتری شود و نقدینگی را به سمت .

چالشهای مالی در ایران خودرو و سایپا

های این دو بنگاه در انتهای سال 1398 سبب شد صورت وضعیت مالی (ترازنامه) و ساختار مالی این بنگاه ها به طور موقت اصلاح شود. به بیانی دیگر، با تجدید ارزیابی دارایی ها سرفصل سرمایه این دو بنگاه افزایش یافت. با افزایش سرفصل سرمایه نسبت زیان انباشته به سرمایه کاهش یافت و هر دو بنگاه از شمول ماده (141) قانون تجارت خارج شدند. با این حال با توجه به عملیات زیان ده این بنگاه ها، هر دو شرکت مجدد مشمول ماده (141 .

خروج دلار از کانال هفتگی/ سرعت زیان در خودروسازی/ مدیریت وآرامش بازار ارز بدون ارزپاشی/ مؤسسات مالی .

، تنبیه موجرانی که قرارداد خود قرارداد مضاربه چیست را در سامانه املاک و مستغلات ثبت نکنند نیز تشدید شده و این افراد از باب تعزیر، مشمول جریمه مالیاتی و هزینه دادرسی سنگین خواهند شد. طبق طرح مجلس، موجرانی که از ثبت قرارداد خود در سامانه املاک و مستغلات خودداری کنند، در گام اول کل مبالغ دریافتی در نتیجه عقد اجاره آنها (اعم از قرض الحسنه ضمن عقد یا اجاره بها) به عنوان درآمد خالص مشمول مالیات موضوع ماده (53) قانون .

بانک تجارت 20 ریال سود تقسیم کرد

افزایش سرمایه از این محل کنیم. ✅ شرکت به دلیل الزامات مربوط به نسبت کفایت سرمایه ابلاغی از بانک مرکزی وعدم امکان شناسایی سود تسعیر به عنوان سود قابل تقسیم امکان تقسیم سود بیش از 10درصدی را ندارد. در پایان مجمع عمومی عادی سالیانه بانک تجارت به ازای هر سهم 20 ریال سود تقسیمی تصویب شد. .

متن کامل طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی منتشر شد

ننموده باشد از باب تعزیر مشمول احکام ذیل خواهد بود: کل مبالغ دریافتی در نتیجه عقد اجاره(اعم از قرض الحسنه ضمن عقد یا اجاره بها) به عنوان درآمد خالص مشمول مالیات موضوع ماده (53) قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود. هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی او در خصوص رابطه استیجاری علیه مستاجر 4 برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود. همچنین دعوای تخلیه او علیه مستاجر مشمول هزینه دادرسی بر .

شرکت های فرعی ایران خودرو علاقه ای به کسب سود ندارند!

به گزارش نبض بازار، زیان انباشته شرکت تولید خودرو های سفارشی ایران خودرو بالغ بر 28 میلیارد و 800 میلیون تومان و بیش از 2 برابر سرمایه آن است لذا این شرکت مشمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت بوده و ضروری است مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تشکیل و در مورد انحلال یا بقای آن در چارچوب مقررات اصلاحیه قانون تجارت تصمیم گیری نماید. همچنین در سرفصل موجودی مواد و کالا این شرکت مبلغ 950 .

پیگیری مجوز صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات بانک شهر

عدالت اقتصادی است. بانک شهر با نماد وشهر در 12 ماهه گذشته توانسته به ازای هر سهم 123 تومان سود بسازد، در حالی که سال گذشته این سهم به ازای هر سهم 184 تومان زیان ساخته بود و بخشی از این مساله تحت تاثیر رکود دارایی های این شرکت در قالب زمین و مستغلات است که طبق قانون باید رفع موانع تولید باید حداقل 30 درصد از دارایی های خود را واگذار کنند. .

زیان انباشته خودروسازان به بیش از 100 هزار میلیارد رسید

نسبت زیان انباشته کاهش یافت و هر دو بنگاه از شمول ماده (141) قانون تجارت خارج شدند. با این حال با توجه به عملیات زیان ده این بنگاه ها، همان طور که حسابرس نیز ذکر کرده، هر دو بنگاه مجدد مشمول ماده (141) قانون تجارت شده اند. مطابق با ماده 141 قانون تجارت اگر نیمی از دارایی های یک شرکت از بین برود، نشانگر مواجهه شرکت با مشکلات جدی مالی است. در حقیقت این قانون اعضای هیئت مدیره را موظف می کند .

پروژه کنندگان سهام در کمین سرمایه های حقیقی ناآگاه بورس

پروژه کردن می گویند، البته این اقدام در ماده 46 قانون بازار سرمایه تخلف محسوب می شود,، اما به دلیل اینکه متخلفان و پروژه کنندگان معمولا از چندین کد یا کد های اجاره ای استفاده می کنند، معمولا شناسایی شان کار راحتی نیست. وی تصریح کرد: پروژه کنندگان معمولا سهمی را در قیمت های پایین و در سطوح حمایتی به صورت پله ای خریداری می کنند و پس از آنکه خریدشان کامل شد با تبلیغ سهم شان در بازار و کانال .

زیان انباشته خودروسازان به بیش از 100 هزار میلیارد رسید

افزایش سرفصل سرمایه نسبت زیان انباشته کاهش یافت و هر دو بنگاه از شمول ماده(141) قانون تجارت خارج شدند. با این حال با توجه به عملیات زیان ده این بنگاه ها، همان طور که حسابرس نیز ذکر کرده، هر دو بنگاه مجدد مشمول ماده(141) قانون تجارت شده اند. مطابق با ماده 141 قانون تجارت اگر نیمی از دارایی های یک شرکت از بین برود، نشانگر مواجهه شرکت با مشکلات جدی مالی است. در حقیقت این قانون اعضای هیئت .

وداع موقت با طرح مجلس

دریافتی در نتیجه عقد اجاره (اعم از قرض الحسنه ضمن عقد یا اجاره بها) به عنوان درآمد خالص مشمول مالیات موضوع ماده (53) قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود. هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی او در خصوص رابطه استیجاری علیه مستاجر 4 برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود. همچنین دعوای تخلیه او علیه مستاجر مشمول هزینه دادرسی بر اساس مجموع اجاره بها و قرض الحسنه مندرج در ضمن قرارداد می باشد. در موارد .

تنها 2 درصد اصناف بیش از 20 میلیون تومان مالیات می دهند

مالیاتی را انجام دهد. پس از تعیین و ابلاغ مبلغ مالیات، در صورت اعتراض مؤدی، وی و اداره مالیاتی درگیر مرحله نسبتاً پیچیده اعتراض مالیاتی خواهند شد. تبصره ماده 100 قانون به منظور پرهیز از این دشواری ها، امکانی را برای اداره مالیاتی و نیز مؤدی فراهم کرده که به جای تسلیم اظهارنامه و مدارک توسط مؤدی و انجام فرایند زمان بر حسابرسی توسط اداره مالیاتی و سپس اعتراضات احتمالی، در همان ابتدا مبلغ مقطوعی توسط .

جزئیات جدید از واگذاری پادگان 07/ پیمانکار: من پول نقد می خواهم!

ایجاد کنم تا از بابت این ارزش، منابع مالی تحصیل کنم و پروژه را با قوت پیش ببرم. من خیلی تعجب کردم که مدیران ارشد استان اعلام کردند که کار هنوز به اتمام نرسیده و قابلیت تغییر و تحول دارد پیمانکار ارتش با بیان اینکه کاری که ارتش انجام می دهد بر اساس قانون است و در خرم آباد نیز این گونه بوده است، گفت: طرحی تهیه شده و در کمیسیون ماده پنج استان و شورای عالی معماری شهرسازی در سال 94 تأیید .

درباره مصوبه جدید اجاره بها

. ‬ بی تردید‭ ‬منظور‭ ‬ماده‭ ‬10‭ ‬قانون‭ ‬مدنی‭ ‬از‭ ‬واژه‭ ‬‮ ‬قانون‮ ‬‭ ‬در‭ ‬متن‭ ‬این‭ ‬ماده،‭ ‬‮ ‬قانون‭ ‬آمره‮ ‬‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬حقوق‭ ‬بنیادین‭ ‬شهروندان‭ ‬نیز‭ ‬ازجمله‭ ‬قواعد‭ ‬آمره‭ ‬است،‭ ‬بنابراین‭ ‬هر‭ ‬قسمت‭ ‬از‭ ‬قراردادهای‭ ‬خصوصی‭ ‬که‭ ‬حقوق‭ ‬بنیادین‭ ‬طرف‭ ‬قرارداد‭ ‬را‭ ‬سلب‭ ‬یا‭ ‬تحدید‭ ‬نماید،‭ ‬با‭ ‬مداخله‭ ‬قواعد‭ ‬حقوق‭ ‬عمومی،‭ ‬آزادی‭ ‬اراده‭ ‬اشخاص‭ .

وابستگی شدید قراضه مسی به قیمت مس/ تجارت قراضه مسی در دست چین و آمریکا

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی فلزات آنلاین و به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی آرمان آتورپات، مشاور طرح جامع مس کشور، مس به عنوان سومین فلز پر مصرف جهان، قابلیت استفاده دوباره را دارد. همچنین از دیرباز، بازیافت این فلز سرخ در جهان رایج بوده است. علاوه بر بازیافت کامل این فلز صنعتی، عواملی چون هزینه کمتر بازیابی مس از قراضه در مقابل فرایندهای معدن کاری و استخراج ناشی از منابع محدود مس و کاهش عیار کانسنگ ها، صرفه جویی در مصرف انرژی، کاهش ریسک های همراه با نگهداری باطله ها و از همه مهم تر، مسائل زیست محیطی .

ایران خودرو و سایپا 55 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند

(ترازنامه) و ساختار مالی این بنگاه ها به طور موقت اصلاح شود. به بیانی دیگر، با تجدید ارزیابی دارایی ها سرفصل سرمایه این دو بنگاه افزایش یافت. با افزایش سرفصل سرمایه نسبت زیان انباشته به سرمایه کاهش یافت و هر دو بنگاه از شمول ماده (141) قانون تجارت خارج شدند. با این حال با توجه به عملیات زیان ده این بنگاه ها، همان طور که حسابرس نیز ذکر کرده است، هر دو بنگاه مجدد مشمول ماده (141) قانون تجارت شده اند .

مرکز پژوهش های مجلس: ایران خودرو و سایپا 55 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند

1398 سبب شد تا صورت وضعیت مالی (ترازنامه) و ساختار مالی این بنگاه ها به طور موقت اصلاح شود. به بیانی دیگر، با تجدید ارزیابی دارایی ها سرفصل سرمایه این دو بنگاه افزایش یافت. با افزایش سرفصل سرمایه نسبت زیان انباشته به سرمایه کاهش یافت و هر دو بنگاه از شمول ماده (141) قانون تجارت خارج شدند. بااین حال با توجه به عملیات زیان ده این بنگاه ها، همان طور که حسابرس نیز ذکر کرده است، هر دو بنگاه مجدد مشمول .

خبر خوش رئیسی برای زوج های جوان | وام فوری ازدواج چندبرابری برای این افراد

به گزارش سلام نو، حدود شش ماه از تصویب وام فوری 200 میلیون تومانی مسکن روستایی با نرخ سود 5 درصد در شورای عالی مسکن با حضور رییس جمهور می گذرد. اما از آن زمان تا کنون هنوز سازمان برنامه و بودجه ضمانت نامه پرداخت مابه التفاوت سود تسهیلات تا 18 درصد را ارایه نکرده است. در واقع این سازمان باید تضمین دهد که 13 درصد از سود این وام فوری توسط دولت پرداخت خواهد شد. وام فوری گرفتن یکی از راه هایی است که .

سهم 20 درصدی صنعت احداث در اشتغال| 86 هزار پروژه ناتمام عمرانی در کشور وجود دارد

بحث قبولی و ردی مطرح بود اما مطابق قانون اصلاح مالیات های مستقیم، در عملکردهای مربوط به سال 98 و پس از آن چیزی بنام ردی دفاتر نداریم و فرآیند ردی دفاتر منتفی شده است . وی گفت: تاکید قانون در ماده 97 و آیین نامه اجرایی ماده 219 این قانون، رسیدگی و تعیین درآمد مشمول بر اساس دفاتر و اسناد و مدارک سلیمی یا ابرازی به دست آمده و تاکید سازمان هم این است که از حساب های بانکی طرف های قرارداد با .

قرارداد مضاربه چیست

موسسه حقوقی دادپویانموسسه حقوقی دادپویانموسسه حقوقی دادپویان

موسسه حقوقی دادپویانموسسه حقوقی دادپویانموسسه حقوقی دادپویان

قرارداد مضاربه

قرارداد مضاربه

 • تیم پشتیبانی دادپویان
 • بدون نظر

قرارداد مضاربه در این مقاله با قرارداد مضاربه، نکات قرارداد مضاربه شرعی، شرایط قانونی بودن قرارداد مضاربه، سود قرارداد مضاربه، ابطال قرارداد مضاربه و ضرر در قرارداد مضاربه آشنا شوید. جهت مشاوره حقوقی تخصصی راجع به قرارداد مضاربه می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان مشاوره تلفنی یا مشاوره حضوری داشته باشید. از طریق سیستم رزرواسیون […]

مضاربه چیست و چه شرایطی دارد؟

یکی از قراردادهایی که اسلام آن را مجاز دانسته و سود حاصل از آن را کاملا حلال می داند قراردای است به نام «مضاربه». به تعبیر بازاری، پول از یکی و کار ازدیگری و نیز هر دو طرف متعهد می شوند تا سود حاصله را بر اساس نسبتی که با هم قرار گذشته اند بین خود تقسیم کنند. نکته مهم در مضاربه آن است که این عقد شرعی با کمی بی دقتی، آلوده به حرام شده و سر از ربا در می آورد.

مضاربه چیست و چه شرایطی دارد؟

تعریف مضاربه

مضاربه قراردادی است که میان عامل و صاحب مال بسته شده و به این صورت است که عامل با سرمایه صاحب مال به داد و ستد پرداخته و در برابر آن به نسبت درصدی در سود با وی شریک می‌شود که البته اگر سودی بدست آید آن را با دارنده مال برپایه قرارداد تقسیم می‌کند. اما آن سرمایه گذاری منجر به زیان گردد تنها دارنده مال است که خسارت را تحمل می‌کند و تنها ضرری که متوجه کارپرداز می‌گردد، همان کوشش و اقدامات بی‌نتیجه‌ است. هرگاه کارپرداز بنا بر شرایطی قبول خسارت نیز کرده باشد، در این صورت اگر سودی بدست آید چیزی به صاحب سرمایه نمی‌رسد.

شرط اساسی درستی مضاربه قبول خطر از جانب صاحب سرمایه و عدم ضمانت نسبت به سرمایه‌ است. در غیر این صورت سرمایه به عنوان قرض است و پس از انعقاد مضاربه، عامل نمی‌تواند سرمایه را با سودی کمتر به شخص دیگری واگذارد.
در این زمینه تنها کتاب فارسی، کتابی است که دکتر مصطفی بروجردی نگاشته که با نام مضاربه از نظر فقهای شیعه در بازار موجود می باشد.

علامه حلی در کتاب «شرایع» می‌نویسد:

هر گاه عامل سرمایه‌ای را به عنوان مضاربه در اختیار دیگری قرار دهد، اگر این عمل با اجازه صاحب اصلی سرمایه انجام شده باشد و تقسیم سود بین صاحب سرمایه و عامل دوم انجام شود اشکال ندارد. ولی اگر به صورتی باشد که سهمی از سود به عامل اول برسد صحیح نیست.در این میان عامل موظف است که کلیه اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش و موجودی کالای موضوع مضاربه را به نحو قابل قبولی نگهداری نموده و در صورت مطالبه موسسه ارائه نماید.

عامل باید کالای موضوع مضاربه را نقداً به فروش رسانده و کلیه وجوه حاصله رادر اسرع وقت مستقیماً و بدون هیچ گونه دخل و تصرف در حساب مضاربه، وجوه دریافتی واریز نماید.در این میان بانک‏‌ها می‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی، به عنوان مالک، سرمایه نقدی (منابع) لازم را در اختیار عامل ـ. اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهند. لازم به ذکر است که مضاربه از جمله عقود جایز قرارداد مضاربه چیست است و از این رو هر یک از طرفین اختیار فسخ قرارداد را دارند مگر این که در قرارداد شرط دیگری تعیین شده باشد.

مضاربه از جمله تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یکساله است که موسسه بر اساس آن می‌تواند جهت گسترش امور بازرگانی به عنوان مالک، سرمایه نقدی لازم را برای انجام یک معامله تجاری در اختیار عامل، اعم از شخص حقیقی و حقوقی قرار دهد و در سود حاصله به توافق شریک شود.

در مضاربه نقش مالک و عامل کاملا از یکدیگر جدا بوده و تاکید و تصریح شده است که مالک فقط سرمایه را تامین نموده و به هیچ عنوان وظایف عامل را بر عهده نگیرد و در مقابل، عامل نیز تن‌ها وظیفه عاملیت را بر عهده دارد.همچنین بجز هزینه‌های تعیین شده در قرارداد پرداخت هرگونه وجهی از سرمایه مضاربه بابت تامین هزینه‌ها، جایز نبوده و برعهده عامل است.مسئولیت عامل درحفظ سرمایه، همان مسئولیتی است که قانوناً بر عهده امین است و درقرارداد لحاظ می‌گردد.گفتنی است معاملات مضاربه فقط درمواردی که خرید و فروش کالا مستلزم هیچگونه تغییرات ظاهری نباشد قابل انجام است.

عقد لازم و جایز به چه معناست؟

قرارداد

به گزارش ایبِنا، عقود از جهت امکان و عدم امکان فسخ، به عقد لازم و جایز تقسیم می‌شوند. عقد لازم، قراردادی است که طرفین معامله حق فسخ آن را ندارند مگر در موارد مشخصی که به آنها اجازه داده شده است. به عنوان مثال اگر در کالای مبادله‌شده عیبی وجود داشته باشد، طرفین مختار هستند که معامله را فسخ کنند یا اگر در معامله ضرر فاحشی وجود داشته باشد، امکان فسخ معامله برای طرفین وجود دارد. معاملاتی از قبیل بیع، اجاره، مزارعه، مساقات، صلح و . از عقود لازم هستند که بدون دلیل هیچ یک از دو طرف حق به هم زدن آن را ندارند.

اما عقد جایز، قراردادی است که هر یک از طرفین بتواند آن را فسخ کند. یعنی رابطه‌ای که در اثر عقد جایز ایجاد می‌شود، به گونه‌ای است که هر یک از طرفین هر زمانی که بخواهند می‌توانند آن را بدون هیچ علتی به هم بزنند و برای فسخ و به هم زدن معامله از سوی یکی از طرفین، نیازی به ‌موافقت و یا اعلام به طرف مقابل ندارند. عقد ودیعه، عقد عاریه، عقد وکالت، عقد شرکت، عقد مضاربه از جمله عقود جایز هستند.

البته به منظور اطمینان از بر هم نخوردن عقد جایز می‌توان آن را به صورت شرط در ضمن عقد لازمی قرار داد. در واقع اگر یکی از طرفین معامله یا هر دو آنها تمایل داشته باشند که عقد را تا پایان ادامه دهند، می‌توانند عدم فسخ آن را در ضمن یک عقد لازم دیگر شرط ‌کنند. به عنوان مثال طرفین برای جلوگیری از فسخ احتمالی قرارداد مضاربه که از عقود جایز است، می‌توانند آن را در ضمن یک عقد لازم دیگر مانند صلح یا بیع، شرط کنند. از آنجا که صلح و بیع به عنوان عقود لازم، خارج از قرارداد اول یعنی قرارداد مضاربه منعقد می‌شوند، اصطلاحا به آن عقد خارج لازم گفته می‌شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا