فاركس

روند به کدام جهت خواهد رفت؟

گروه وکلای عدل ایرانیان با سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی از جمله دعاوی کیفری و حقوقی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.

مراحل ثبت معدن

ب- جزءکارکنان رسمى دولت در وزارت معادن و فلزات و شرکتها و سازمانهاى تابعه دولتى نبوده ویا یک سال از قطع اشتغال آنها گذشته باشد .

د- متقاضى حقوقى تاًیین صلاحیت فنى و مالى از سوى وزارت صنایع و معادن داشته باشد که قبلاً توضیح کامل داده شده است.

4- کارمندان هر سازمان یابنگاه یا شرکت یا بانک یا هرموسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت یا شهرداریها و یا دستگاه هاى وابسته به آنها باشد .

5- اشخاصى که به نحوى از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا موسسات مذکوردربالا حقوق یا مقررى یا حق الزحمه یا پاداش ویا امثال آن بطور مستمر (به استثناى حقوق بازنشستگى و وظیفه و مستمرى قانونى ) دریافت میدارند .

7- شرکتها و موسساتى که 5% یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق یا بیست درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا اینکه نظارت و یا مدیریت ویااداره و یا بازرسى موسسات مذکور با آنها باشد به استثناى شرکتها و موسساتى که تعداد صاحبان سهام آن 150 نفر یا بیشتر باشد مشروط بر اینکه هیچ یک از اشخاص مذکور در فوق بیش از 5% از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یااداره ویا بازرسى ان با اشخاص مذکور در فوق نباشد .

9- پدر و مادر و خواهر و برادر وزن و شوهر و اولاد بلافصل وعروس و داماد و اشخاص مندرج در این قانون همچنین شرکتها و مؤسساتى که اقراباء فوق الذکر به نحوى مندرج در بند 7 و 8 در آن سهیم ویا داراى سمت باشند

وزارت معادن و فلزات پس از تطبیق محدوده مورد درخواست با کالک مربوط، در صورت آزاد بودن تمام یا قسمتى از محدوده مورد تقاضا، محدوده مورد درخواست را در آن قسمت آزاد به نام متقاضى حفظ مى کند و ظرف مدت مقرر مشخصات محدوده ثبت شده را به متقاضى ابلاغ مى نماید.

پس از بررسى مدارک متقاضى و در صورتى که محدوده مورد درخواست جهت صدور پروانه اکتشاف بلامعارض باشد، اداره کل معادن و فلزات حداکثر ظرف مدت 7 روز ادارى طى نامه اى به شخص متقاضى اعلام مى دارد که تمام یا بخشى از محدوده مورد درخواست بلامعارض بوده و صدور پروانه اکتشاف براى آن از سوى اداره کل بلامانع مى باشد. معادن بلامعارض به معادنى اطلاق مى شود که فاقد بهره بردارى بوده و یا واگذارى آن از نظر قانون معادن معنى نداشته باشد نمونه نامه اى که از طرف اداره کل و فلزات به متقاضیان درخواست پروانه اکتشاف داده مى شود در زیر آورده شده است.

پس از دریافت نامه بلامعارض بودن منطقه مورد درخواست فوق، متقاضى حداکثر ظرف مدت 2 ماه موارد زیر را تهیه و به سازمان صنایع و معادن تسلیم نماید.

1- تکمیل و ارائه تعهد نامه مربوط به انجام عملیات اکتشاف طبق اصول فنى و رعایت ضوابط و شرایط وزارت صنایع و معادن.

نکته 1: مسئول فنى عملیات کسى است که اداره کلیه امور فنى معدن به عهده اوست و توسط دارنده پروانه عملیات از میان افراد واجد شرایط انتخاب و به وزارت صنایع و معادن معرفى مى شود

نکته 2: در مواردى که دارنده پروانه عملیات شخصا صلاحیت لازم براى قبول مسئولیت فنى معدن را داشته باشد، مى تواند مسئولیت فنى معدن را به عهده گیرد.

نکته 3: ضوابط و حدود صلاحیت مسئولین فنى معادن تا تصویب و ابلاغ نظام مهندسى معدن و آیین نامه مربوط، توسط وزارت صنایع و معادن تعیین و مسئولین ایمنى و حفاظت از طریق وزارت کار و امور اجتماعى با هماهنگى وزارت صنایع و معادن انتخاب مى شوند.

نکته 4: عملیات معدنى باید تحت نظر مسئول فنى و مسئول ایمنى و حفاظت در معادن (با نظارت سازمان استانها) انجام گیرد. تشخیص موارد استثنا به عهده وزارت صنایع و معادن مى باشد.

نکته 5: مسئولین فنى که صلاحیت آنها از طرف وزارت کار و امور اجتماعى تائید شود مى توانند همزمان مسئول ایمنى و حفاظت در معادن را بر عهده گیرند.

جهت تسریع در امر اکتشاف ذخایر معدنى بهتر است سازمان بعد از اعلام بلامعارض بودن منطقه مورد نظر جهت اکتشاف نسبت به استعلامات مورد نیاز از دستگاههاى اجرائى مربوط اقدام نماید. این اقدام سازمان صنایع و معادن باعث مى شود که در امر اکتشاف تسریع گردد. و حتى اگر متقاضى از ادامه عملیات اکتشاف منصرف گردد و یا به هر دلیل دیگر عملیات اکتشاف فوق در منطقه مورد نظر براى متقاضى متوقف شود، استعلامات فوق براى درخواستهاى بعدى از آن منطقه قابل استفاده بوده و در تسریع امر اکتشاف منطقه بسیار موثر خواهد بود.

نکته1: دستگاههائى اجرائى مربوط مکلفند حداکثر ظرف چهار ماه نسبت به استعلام وزارت صنایع و معادن در موارد فوق اعلام نظر نمایند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههاى مزبور براى اجراى عملیات فوق تلقى مى شود.

نکته2: در صورتى که اخذ مجوزهاى لازم از ارگانهاى ذیر بط نیاز به پیگیرى داشته باشد متقاضى موظف به همکارى است. البته لازم به توضیح مى باشد که این پیگیرى در صورتى است که ارگان ذیربط درخواست همکارى را به صورت کتبى از سازمان صنایع و معادن نموده باشد.

پس از اینکه متقاضى طى نامه اى تعهد نامه مربوط به انجام عملیات اکتشافى و معرفى مسئول فنى مورد تائید را به سازمان صنایع و معادن تسلیم نمود، طى همان نامه مى بایست درخواست میله گذارى را نماید. سازمان صنایع و معادن حداکثر ظرف (2) ماه از تاریخ دریافت مدارک فوق با بررسى مدارک و اسناد ارائه شده و با رعایت استعلامات مربوطه، نسبت به انجام میله گذارى اقدام مى نماید.

نکته 1: با توجه به ماده 24 قانون معادن، و ماده 8 آیین نامه اجرائى، عملیات میله گذارى نیاز به اخذ استعلاماتى دارد و با توجه به همین مواد متقاضى مى بایست حداکثر ظرف 2 ماه مدارک مربوط به تعهد نامه و معرفى مسئول فنى مورد تائید را به سازمان تحویل دهد که سازمان موظف است حداکثر ظرف 2 ماه از تاریخ دریافت مدارک فوق، اقدام به میله گذارى نماید. در این حالت اگر دستگاههاى اجرائى ظرف 4 ماه جواب استعلام ها را ندهند. سازمان صنایع و معادن عدم اعلام نظر را به منزله موافقت دستگاههاى مزبور تلقى خواهد نموده، و لذا حداکثر زمان مورد نیاز براى شروع عملیات میله گذارى 4 ماه پس از اقدام سازمان صنایع و معادن نسبت به اخذ استعلامات خواهد بود.

نکته 2: انجام عملیات میله گذارى محدوده اکتشافى به درخواست متقاضى بوده و تنها ارگانى که مجوز اجراى عملیات میله گذارى دارد سازمانهاى صنایع و معادن استانهاى مربوط مى باشند.

نکته3: سازمان صنایع و معادن پس از بررسى مدارک و اسناد ارایه شده و در صورت نداشتن نواقص، اجازه تهیه طرح اکتشاف بنام متقاضى صادر مى نماید.
نکته4: در فرم دستور العمل اعلام بلامعارض بودن و فرم اجازه تهیه طرح اکتشاف نیز داده شده است که از نظر آیین نامه و قانون معادن صحیح نیست.

با توجه به مطالب فوق سازمان صنایع و معادن پس از بررسى مدارک و اسناد ارایه شده و بعد از انجام میله گذارى نسبت به اجازه تهیه طرح اکتشافى به نام متقاضى اقدام مى نماید.

متقاضى مکلف است حداکثر ظرف 2 ماه پس از انجام عملیات میله گذارى نسبت به تهیه طرح اکتشاف در قالب دستور العمل هاى ارایه شده از سوى وزارت صنایع و معادن اقدام نماید.

دستور العمل طرح اکتشافى براى مواد معدنى طبقه (1) سنگهاى تزئینى و نما، فلزى و غیر فلزى متفاوت مى باشد. بنابراین دستور العمل تهیه طرح اکتشافى جهت دریافت پروانه اکتشافى براى مواد معدنى مختلف را در زیر شرح مى دهیم

1- تهیه نقشه زمین شناسى XXXXXX و XXXXXXX در محدوده پروانه اکتشاف، بنحوى که در این نقشه، با توجه به مقیاس مطالعه، واحدهاى سنگى، زونهاى دگرسانى و سیستم هاى گسلى تفکیک ، و شیب و امتداد لایه ها و گسله ها، محل نمونه ها و گسترش زون کانه سازى،‌مشخص شده باشند. ضمنا نقشه در حاشیه، داراى راهنماى کامل و برش زمین شناسى باشد.

2- نمونه بردارى از رخنمون ماده معدنى، به روش شیارى یا تکه اى و یا به صورت سیستماتیک و بر حسب ضرورت از طریق حفر ترانشه یا گمانه.

3- انجام آزمایشات شیمیایى (جذب اتمى و X.R.F) کانى شناسى X.R.D و مطالعات پتروگرافى و مقاطع صیقلى، بر روى نمونه هاى اخذ شده به تعداد مورد نیاز و بر حسب نوع ماده معدنی.

4- تعبیر و تفسیر نتایج به دست آمده و تعیین محدوده یا محدوده هاى مناسب، جهت انجام اکتشافات و مرحله تفصیلی.

5- ارائه گزارش پایانى مرحله اکتشاف عمومى شامل چکیده، مقدمه، موقعیت جغرافیایى، زمین شناسى ناحیه اى، زمین شناسى ساختمانى و تکتونیک منطقه مورد مطالعه، ماگماتیزم و آلتراسیون، ویژگى هاى زمین شناسى و معدنى زون کانه سازى، ذخیره زمین شناسى و عیار تقریبى ماده معدنى نتیجه گیرى و پیشنهادات.
تعیین زمان انجام این مرحله بر حسب فصل کارى مفید و موقعیت جغرافیایى، به عهده سازمان مربوطه است.

ب – مرحله اکتشاف تفصیلى: در این مرحله، عملیات اکتشافى در محدوده یا محدوده هاى داراى کانه سازى به صورت ذیل مى باشد:

1- تهیه نقشه توپوگرافى – زمین شناسى 500/1 ( برحسب مورد و ضرورت) در محدوده کانه سازى بنحوى که در آن با توجه به روند به کدام جهت خواهد رفت؟ مقایس نقشه، واحدهاى سنگى،‌ زونهاى دگرسانى، رگه ها یا زونهاى کانه دار و سیستم هاى گسلى، تفکیک و شیب و امتداد لایه ها، رگه ها ، گسله ها و اثرات آنها بر روى کانه سازى، محل حفریات و نمونه ها، و گسترش زون کانه سازى مشخص شده باشند. ضمنا نقشه در حاشیه داراى راهنماى کامل و برش زمین شناسى باشد.

2- حفر گمانه، ترانشه یا چاهک اکتشافى و انجام نمونه گیرى سیستماتیک در امتداد روند به کدام جهت خواهد رفت؟ آنها با توجه به نوع ماده معدنى و برداشت زمین شناسى حفریات اکتشافی.

3- انجام آزمایشات شیمیایى (جذب اتمى و X.R.F ) کانى شناسى X.R.D و مطالعات پتروگرافى و مقاطع صیقلى، بر روى نمونه هاى برداشته شده به تعداد مورد نیاز و بر حسب نوع ماده معدنی.

5- برداشت یک یا چند نمونه شاخص (Representative Sample) از زون کانه سازى قابل بهره بردارى جهت انجام آزمایشات تکنولوژى در مقیاس آزمایشگاهى و بر حسب ضرورت نیمه صنعتی.

11- ارائه گزارش پایانى شامل چکیده، مقدمه، موقعیت جغرافیایى، زمین شناسى محدوده کانه شناسى، تکنونیک، ماگماتیزم و دگرسانى، ویژگى هاى زمین شناسى و معدن زون کانه سازى، شرح عملیات اکتشافى انجام شده، تعیین عیار میانگین و ذخیره قطعى، ممکن. احتمالى کانسار، نتیجه گیرى و پیشنهادات با توجه به موارد فوق.

نظر به اینکه اکتشاف مواد اولیه معدنى طبقه 1 در محدوده اى به گسترش حداکثر 6 کیلومتر مربع صورت مى گیرد لذا انجام عملیات اکتشافى مقدماتى و تهیه نقشه هاى زمین شناسى XXXXXXXX یا XXXXXXX در این محدوده ها لزومى نداشته فقط یک پى جویى اولیه و تعیین محدوده مناسب جهت انجام اکتشافات تفصیلى صورت مى گیرد. مراحل مختلف عملیات اکتشافى در مرحله تفصیلى در محدوده انتخاب شده به شرح زیر خواهد بود:

1- تهیه نقشه توپوگرافى – زمین شناسى XXXXX یا XXXXXX یا XXXXXXX یا XXXXX از محدوه مناسب، به نحوى که در آن واحدهاى سنگى و گسلها، با توجه به مقایس نقشه، تفکیک و شیب و امتداد لایه ها و گسله ها، محل نمونه ها و گسترش ماده معدنى، مشخص شده باشند. ضمنا نقشه در حاشیه، داراى راهنماى کامل و برش زمین شناسى باشد.

4- برداشت یک یا چند نمونه از کانسار و انجام آزمایشات شیمیایى فیزیکى پتروگرافى و کانى شناسى X.R.D بر روى آنها، بر حسب نوع ماده معدنی.

7- بلوک بندى مکاده معدنى با در نظر گرفتن کیفیت و شرایط استخراج و تعین ذخیره قطعى، عیار میانگین ماده معدنى، ذخیره ممکن و احتمالى، با ذکر روش محاسبه.

10- ارائه گزارش پایانى شامل چکیده، مقدمه، موقعیت جغرافیایى، زمین شناسى ناحیه اى، زمین شناسى محدوده مورد مطالعه، تکتونیک، ویژگى هاى زمین شناسى و معدنى کانسار، شرح عملیات اکتشافى، محاسبات ذخیره، نتیجه گیرى نهایى با توجه به کلیه موارد فوق

نظر به این که اکتشاف سنگهاى تزئینى، در محدوده اى به گسترش حداکثر 4 کیلومتر مربع صورت مى گیرد لذا انجام عملیات اکتشافى عمومى و تهیه نقشه هاى زمین شناسى XXXXX یا XXXXXX در این محدوده ها لزومى نداشته، فقط یک پى جویى اولیه و تعیین محدوده مناسب، جهت انجام اکتشافات تفصیلى صورت مى گیرد. مراحل مختلف انجام عملیات اکتشافى، در مرحله تفصیلى، به شرح زیر خواهد بود:

1- تهیه نقشه توپوگرافى – زمین شناسى یا XXXXX یا XXXXXX از محدوده مناسب، به نحوى که در آن واحدهاى سنگى و گسلى، با توجه به مقیاس نقشه، تفکیک و شیب و امتداد لایه ها و گسله ها، محل نمونه ها نمایش داده شوند. ضمنا نقشه در حاشیه، داراى راهنماى کامل و برش زمین شناسى باشد.

2- انجام مطالعات در زه نگارى، تعیین شیب و امتداد درزه ها، انواع سیستم هاى درزه و نحوه پراکندگى و یا تراکم درزه ها.

3- برداشت یک یا چند نمونه از ماده معدنى و روند به کدام جهت خواهد رفت؟ انجام آزمایشات پتروگرافى، شیمیایى، فیزیکى (مقاومت فشارى و خشمى، ضریب جذب رطوبت، وزن مخصوص) کانى شناسى X.R.D بر روى آنها.

6- تهیه یک یا چند کوپ آزمایشى از ماده معدنى و تهیه پلاکهاى استاندارد از آنها و ارزیابى پلاکها از نظر کفیت رنگ، صیقل پذیرى، برش و ساب و اخذ تائیدیه از یک سنگبرى معتبر.

7- بلوک بندى ماده معدنى بار در نظر گرفتن تفکیک و شرایط استخراج و تعیین ذخیره قطعى، ذخیره ممکن و احتمالى ماده معدنى،‌با ذکر روش محاسبه.

9- تعیین ماشین آلات، نیروى انسانى و مواد ناریه مورد نیاز (در صورت لزوم) و برآورد هزینه هاى انجام شده.

10- ارائه گزارش پایانى شامل چکیده، مقدمه، موقعیت جغرافیایى، زمین شناسى ناحیه اى، زمین شناسى محدوده مورد مطالعه، تکتونیک و درزه نگارى، ویژگى هاى زمین شناسى و معدنى ماده معدنى، عملیات اکتشافى انجام شده، محاسبات ذخیره و نتیجه گیرى نهایى با توجه به موارد فوق.

1- تهیه نقشه توپوگرافى – زمین شناسى 5000/1 (بر حسب مورد و ضرورت) در محدوده کانه سازى بنحوى که در آن با توجه به مقیاس نقشه واحدهاى سنگى، زونهاى دگرسانى، رگه ها یا زونهاى کانه دار و سیستم هاى گسلى، تفکیک و شیب و امتداد لایه ها، رگه ها، گسله ها و اثرات آنها بر روى کانه سازى، محل حفریات و نمونه ها، و گسترش زون کانه سازى مشخص شده باشند. ضمنا نقشه در حاشیه، داراى راهنماى کامل و برش زمین شناسى باشد.

2- حفر گمانه، ترانشه یا چاهک اکتشافى و انجام نمونه گیرى سیستماتیک در امتداد آنها با توجه به نوع ماده معدنى و برداشت زمین شناسى حفریات اکتشافی.

3- انجام آزمایشات شیمیایى (جذب اتمى و X.R.F ) کانى شناسى X.R.D مطالعات پتروگرافى و مقاطع صیقلى، بر روى نمونه هاى برداشته شده به تعداد مورد نیاز و بر حسب نوع ماده معدنی.

5- برداشت یک یا چند نمونه شاخص (Representative Sample) از زون کانه سازى قابل بهره بردارى جهت انجام آزمایشات تکنولوژى در مقیاس آزمایشگاهى و بر حسب ضرورت نیمه صنعتی.

9- تعیین ماشین آلات، نیروى انسانى و مواد ناریه مورد نیاز و هزینه عملیات اکتشافى به تفکیک در هر مرحله.

11- ارائه گزارش پایانى شامل چکیده، مقدمه، موقعیت جغرافیایى، زمین شناسى محدوده کانه شناسى، تکنونیک، ماگماتیزم و دگرسانى، ویژگى هاى زمین شناسى و معدن زون کانه سازى، شرح عملیات اکتشافى انجام شده، تعیین عیار میانگین و ذخیره قطعى، ممکن. احتمالى کانسار، نتیجه گیرى و پیشنهادات با توجه به موارد فوق.

اجرای حکم

اجرای حکم

مهم ترین مرحله دادرسی، اجرای حکم است. زیرا هدف نهایی تشکیل دادگاه و در واقع هدف قانون، اجرای حکم صادر شده توسط دادگاه به منظور اعاده حق شاکی و مجازات مجرم، است. به منظور اجرای حکم در دادگاه، مراحل مختلفی باید سپری شوند.

مراحل اجرای حکم

 • صدور حکم توسط دادگاه
 • تقاضای صدور اجرائیه از جانب شاکی
 • دریافت تقاضای صدور اجرائیه توسط مدیر دفتر و تقدیم آن به همراه گزارش به دادگاه
 • صدور رای قطعی یا دستور اجرای موقت حکم، توسط دادگاه
 • دستور رئیس دادگاه بر صدور اجرائیه
 • ابلاغ اجرائیه به شاکی
 • تنظیم اجرائیه توسط مدیر دفتر، بر روی برگه های مخصوص(برگ اجرائیه)
 • اجراء حکم در اجرای احکام همان دادگاه

وقتی رای صادر شد، خود به خود اجرا نمی‌شود، بلکه کسی که رای به سود او صادر شده باید ظرف مدت 10 روز، تقاضای اجرای حکم نماید. مدیر دفتر، تقاضای شاکی را با گزارش لازم تقدیم دادگاه می‌کند و رئیس دادگاه با توجه به درخواست و پیوست‌ های آن، شرایط اجرای حکم را بررسی و احراز می نماید. حکمی قابل اجراست که قطعیت یافته باشد یا دستور اجرای موقت حکم صادر شده باشد. (دستور موقت قراری است که دادگاه در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، به درخواست متقاضی صادر می نماید.) سپس دادگاه دستور صدور اجرائیه را می‌دهد. مدیر دفتر دادگاه، اجرائیه را بر روی برگ اجرائیه تنظیم و تشکیل پرونده می کند. سپس اجرائیه به محکوم ابلاغ می گردد که بایستی ظرف مهلت مقرر جهت اجرای حکم در دادگاه حاضر شود. در نهایت پرونده به اجرای احکام ارسال می شود و دادورز(شخصی که کار اجرا به او واگذار می‌شود.) پرونده را ثبت و رای صادره را اجرا می نماید.

احکام قطعی یا لازم‌ الاجرا

اتمام مهلت تجدید نظر از یک رای یا تایید مجدد رای در مرحله تجدید نظر مبنی بر قطعی بودن حکم است. همچنین است اگر رای صادره از همان ابتدا، امکان تجدید نظر خواهی وجود نداشته و اجرای آن حتمی باشد.

احکام لازم الاجرا عبارتند از:

 • احکام صادره توسط مراجع دادگستری در دعاوی
 • احکام صادره خارج از دادگستری و طبق مقررات
 • احکام صادره از جانب مقامات غیر دادگستری که اجرای آن بر عهده دادگستری است.(برای مثال احکامی که توسط هیئت‌ های حل اختلاف کارگر و کارفرما صادر می شود.)

اجرای احکام مالی

چنانچه حکم صادره در ارتباط با اموال منقول یا غیر منقول تصرف شده باشد و بازگشت اموال به صاحب آن امکان پذیر باشد، دادورز عین آن مال را می‌گیرد و به صاحبش می‌دهد. در صورت کسری یا نقص وارده به مال، صاحب مال می تواند با طرح دادخواست، جبران خسارت نماید. نکته قابل توجه اینکه نحوه اجرای احکام غیرمالی، بسته به حکم، متفاوت اند.

مشخصات برگ اجرائیه

قسمت سمت راست: مشخصات کسی که حکم به نفع او صادر شده
قسمت سمت چپ: مشخصات شخصی که حکم علیه او صادر شده
وسط برگ: موضوع و مشخصات حکم
تعداد برگ: به تعداد افراد محکوم شده در دادگاه
تعداد نسخه: دو نسخه (یک نسخه مختص پرونده دعوا- نسخه دیگر ابتدا به شاکی ابلاغ شده و سپس در پرونده اجرائی بایگانی می شود.)

روش های اعتراض به حکم دادگاه

مواردی که در آنها امکان تغییر حکم دادگاه یا ممانعت از اجرای آن وجود دارد:

 • واخواهی
 • اعتراض شخص ثالث
 • اشتباه قاضی

فرصتی که به محکوم غایب در دادگاه داده می شود تا از خود دفاع کند، واخواهی گویند. در صورت بروز آسیب نسبت به شخص ثالث (که جزو طرفین دعوا نیست)، وی حق اعتراض به رای صادره را خواهد داشت. چنانچه حکم صادره با خطا همراه باشد، باید پرونده مجددا دادرسی شود. در صورت بروز اشتباه از جانب قاضی، امکان اعتراض به رای صادره و رسیدگی مجدد به پرونده وجود دارد.

نکات مهم و قابل در باب اجرای حکم

 • جهت پرداخت خسارات وارده به شاکی، اموال محکوم شناسایی و توقیف می شوند. سپس دادورز توسط کارشناس رسمی دادگستری، اموال را قیمت گذاری کرده و به فروش می رساند. مبلغ حاصله از فروش اموال، به کسی که رای به نفع او صادر شده است پرداخت می شود.
 • اگر مبلغ حاصله از فروش، بیشتر از خسارات وارده به شاکی باشد، مازاد آن به صاحب مال، عودت داده می شود.
 • برای شناسایی اموال محکوم، پرونده به اجرای احکام تحویل داده می شود تا از ادارات ثبت اسناد و املاک و … به منظور شناسایی اموال محکوم استعلام صورت پذیرد.
 • چنانچه محکوم اموالی برای توقیف نداشته باشد، حکم جلب وی صادر شده و ممنوع الخروج می شود.
 • اگر قبل از ابلاغ اجرائیه، محکوم‌ فوت کند. اجرائیه به ولی، وصی، قیم یا ورثه محکوم‌ ابلاغ می‌شود.
 • اگر بعد از ابلاغ اجرائیه به محکوم، وی فوت کند، ابلاغ اجرائیه با ارسال اخطاریه به ورثه متوفی اطلاع داده می شود.

بخشی از جزئیات قانون اجرای احکام مدنی

 1. اجرای حکم فاقد موضوع معین امکان پذیر نیست.
 2. اجرای حکم منوط به صدور اجرائیه است. اما ‌در مواردی از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند توسط دادگاه، اجرائیه صادر نمی‌ شود‌. چنانچه اجرای حکم به وسیله سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت صورت گیرد، نیازی به صدور‌ اجرائیه نیست.
 3. صدور اجرائیه برعهده دادگاه اولیه است.
 4. اجرائیه توسط قسمت اجرائی دادگاه به اجرا گذاشته می‌شود.
 5. اجرائیه توسط رئیس دادگاه و مدیر دفتر امضا شده و ممهور به مهر دادگاه می شود.
 6. اگر قبل از صدور اجرائیه، محکوم‌، محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکند، اجرائیه یک مرتبه آگهی می‌گردد و 10 روز بعد به اجرا گذاشته می‌شود.
 7. به ترتیب دادگاه، مدیر اجرا و سپس دادورز مسئولین رسیدگی به پرونده هستند.
 8. در صورت نبود یا کمبود دادورز، می‌توان احکام را به وسیله مدیر دفتر یا‌ کارمندان دیگر دادگاه اجرا کرد.
 9. اقدام مناسب جهت جلوگیری از مقاومت یا سوء رفتار علیه دادورز ها حین اجرای حکم، کمک گرفتن از ماموران انتظامی است.
 10. توهین یا مقاومت نسبت به دادورز حین انجام وظیفه منجر به تنظیم صورت مجلس توسط مامور و امضاء شهود‌ و ماموران انتظامی خواهد شد.
 11. افرادی که مانع انجام وظیفه دادورز شوند، علاوه بر مجازات، مسئول خسارات وارده نیز‌ خواهند بود.
 12. در موارد زیر، دادورز نمی‌تواند ماموریت محوله به وی را قبول نماید:
  1. اجرا حکم مربوط به همسر وی باشد.
  2. اجرا حکم مربوط به خویشاوندان نسبی یا سببی درجه 1-3 وی باشد.
  3. دادورز؛ قیم، وصی یا کفیل یکی از طرفین دعوی باشد.
  4. اجرا حکم مربوط به کسی باشد که بین او و دادورز یا همسرش، دعوی مدنی یا کیفری مطرح است.
  1. سپردن اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانکها
  2. فروش اموال ضایع شدنی و اشیایی که بهای آنها متناسب با هزینه نگهداری نباشد.
  3. سپردن بهای حاصل از فروش پس از کسر هزینه‌ های مربوط به‌ صندوق دادگستری برای استرداد به صاحب آن
  4. نگهداری سایر اموال در همان محل یا محل مناسب دیگر یا سپردن به حافظ و دریافت رسید
  1. فروش در روز و ساعت یا در محلی متفاوت با وقت تعیین شده در آگهی
  2. منع افراد از خرید، بدون وجهه قانونی و یا رد بالاترین قیمت خواسته شده
  3. انجام مزایده بدون حضور نماینده دادسر
  1. اموال منقول و غیر منقول محکوم تحت رهن یا وثیقه شاکی
  2. حقوق و دستمزد 6 ماه خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم‌
  3. نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم‌ برای مدت 6 ماه و مهریه تا میزان 200000 ریال
  1. میزان 5 درصد بابت حق اجرای حکم
  2. حق‌ الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و …
  1. احکام صادره از کشورهایی که قابلیت اجرا حکم در ایران داشته باشند.
  2. احکامی که مفاد آن مخالفتی با قوانین حاکم در ایران نداشته باشد.
  3. احکامی که اجرای آنها مخالف با تعهدات بین‌المللی امضا شده توسط دولت ایران نباشد.
  4. احکام صادر شده قطعی و لازم‌ الاجراء
  5. احکام غیرمرتبط به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن
  6. احکام صادر شده از جانب مقامات ذی صلاح کشور صادرکننده حکم

  جمع بندی و نتیجه گیری موضوع اجرای حکم

  چنانچه همه یا بخشی از اجرای حکم مربوط به حوزه دادگاه دیگری باشد، مدیر اجرا، اجرای حکم صادره را به قسمت اجرا دادگاه آن حوزه محول می کند. رفع اشکالات به وجود آمده در جریان اجرای حکم، برعهده دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می شود. رسیدگی به اختلافات مربوط به مفاد حکم و اجرای آن، برعهده دادگاهی است که حکم را صادر کرده.

  در صورت نیاز به وکیل و دریافت راهنمایی و مشاوره در ارتباط با موضوع اجرای حکم می توانید با شماره 09120708310 تماس حاصل فرمایید.

  مراحل سند زدن ملک از ابتدا تا انتها

  سند زدن در دفتر اسناد

  پیدا کردن خانه ایده‌آل، کاری پرزحمت است. سر زدن به بنگاه‌های معاملات املاک، محاسبه هزینه‌ها و بررسی شرایط و انتخاب یکی از موارد، همیشه پر از چالش بوده و به اندازه کافی آدم را خسته می‌کند.اما با یافتن خانه ایده‌آل، ماجرای جدیدی شروع می‌شود و آن سند زدن ملک است. مبایعه‌نامه ، بنچاق ، انتقال سند و مراجعه به دفتر اسناد مواردی است که ممکن است با آن مواجه شوید.

  به نام زدن و یا سند زدن ملک، جزئیاتی دارد که اگر به آن‌ها توجه نشود، ممکن است باعث پشیمانی خریدار و یا فروشنده شود. در این مطلب تلاش کرده‌ایم تا شما را با این جزئیات آشنا کنیم.

  در درجه اول برای خرید و سند زدن خانه یا ملک به دو نفر احتیاج داریم:

  • فروشنده: می‌خواهد ملک یا خانه را بفروشد.
  • خریدار: می‌خواهد ملک یا خانه را بخرد.

  درصورتی که به این توافقات رسیده باشند، وارد معامله می‌شوند.
  اگر خانه مورد نظر خودتان را پیدا کرده‌اید به شما تبریک می‌گوییم و کمکتان می‌کنیم تا به ‌راحتی مراحل سند زدن خانه را پشت سر بگذارید.

  مراحل معامله ملک

  معامله ملک در ایران سه مرحله دارد.

  سند زدن خانه

  در همین رابطه بخوانید:

  مرحله اول: توافق

  مرحله اول، توافقی است که خریدار و فروشنده با هم می‌کنند. در این توافق، نوشته‌ای کتبی به نام قول‌نامه می‌نویسند، به ‌عبارتی فروشنده و خریدار می‌گویند ما حرفی که بین خودمان زده‌ایم را قبول داریم و آن را مکتوب می‌کنیم.

  تفاوت قول‌نامه و مبایعه‌نامه در چیست؟

  اسم حقوقی قول‌نامه به مبایعه‌نامه تغییر داده شده است. قول‌نامه، بار حقوقی ندارد و اگر بین دو طرف دعوا ‌‌شود، و به دادگاه مراجعه می‌کنند، قول‌نامه محکمه‌پسند نیست و شرایط فقهی لازم را ندارد. زیرا اساس قانون ما در ایران فقه است. برای همین قول‌نامه را به مبایعه‌نامه تبدیل کردند.

  مبایعه‌نامه

  حدود 100 سال پیش، نام مبایعه‌نامه، مجتهدنویس بود. زیرا مردم سواد کافی نداشته، و برای معامله از ملا و یا شیخ کمک می‌گرفتند که خود به اصول فقهی آگاه بود، در حقیقت او یک مبایعه‌نامه تنظیم می‌کرد.

  بعد از مدتی و با بالارفتن سواد مردم، برای انجام معاملات به شیخ و یا ملا مراجعه نمی‌کردند و خودشان قول‌نامه را می‌نوشتند، اما شرایط را رعایت نمی‌کردند. در نتیجه «مبایعه‌نامه یعنی سند غیر رسمی قبل از رسمی شدن»، ایجاد شد.

  درحال حاضر قول‌نامه و مبایعه‌نامه را یکی فرض می‌کنند. اما شما لازم است که تفاوت‌هایشان را بدانید.

  ممکن است شما با فروشنده، زمانی به توافق برسید که دفترخانه باز نباشد، برای همین قبل از سند زدن خانه می‌توانید یک مبایعه‌نامه بنویسید.

  بنچاق

  در همین رابطه بخوانید:

  در مبایعه‌نامه چه مواردی ذکر می‌شود؟

  در مبایعه‌نامه باید حداقل 5 مورد ذکر شده باشد:

  • مشخصات فروشنده: مشخصات سجلی، آدرس(در آدرس حتما باید کدپستی ذکر شود)، تلفن همراه و ثابت.
  • مشخصات خریدار: مشخصات سجلی، آدرس(در آدرس حتما باید کدپستی ذکر شود)، تلفن همراه و ثابت.
  • موضوع مورد معامله(مبیع): مشخصات کامل جغرافیایی، ثبتی، هندسی(مساحت زمین یا خانه).
  • مبلغ مورد معامله: شامل قیمت واحد و قیمت کل به وجه رایج کشوری، ریال یا معادل تومان.
  • زمان مورد معامله: زمان و نحوه پرداخت، زمان حضور در دفترخانه و تنظیم سند. برای نحوه پرداخت باید حتما مشخص شود که خریدار چه مبلغی را، در چه زمانی و با چه شرایطی به فروشنده می‌دهد.

  مبایعه‌نامه بنچاق

  اگر این 5 مورد ذکر نشود، مبایعه‌نامه ارزشی ندارد. بعد از نوشتن این 5 مورد، برای شفاف‌سازی بیشتر، موارد دیگری را هم به مبایعه‌نامه اضافه می‌کنند. اگر فقط این 5 مورد نوشته شده باشد، مبایعه‌نامه سست است، ولی با اضافه کردن موارد زیر، مبایعه‌نامه شفاف می‌شود:

  • درصورت پشیمانی: فرض کنید شما خانه‌ای را پسندیده‌اید و مبایعه‌نامه نوشته‌اید ولی همسرتان می‌گوید من این خانه را نمی‌پسندم. باید در مبایعه‌نامه مشخص باشد که اگر خریدار یا فروشنده پشیمان شدند، چه اتفاقی می‌افتد.

  برای پشیمانی، زمان مشخص کنند، مثلا تا 24 ساعت بعد از تنظیم مبایعه‌نامه می‌توانید پشیمان شوید.
  در صورت پشیمانی، خسارتی نیز تعیین می‌کنند که حتما باید مبلغ آن در اینجا ذکر شود.

  • گول خوردن: در معاملات اصطلاحی به نام خیارات وجود دارد. «خیار» به طورکلی، به توانایی و اختیار فسخ معامله گفته می‌شود. خیارات انواعی دارد مانند مجلس، غبن، تدلیس، فاحش (چیزی که معامله کرده‌ام با آنچه دیده‌ام تفاوت بسیاری دارد.) و …

  عموما در مبایعه‌نامه، خیارات را از خودشان ساقط می‌کنند و جمله «اسقاط کافه خیارات ولو خیار فاحش» می‌نویسند، به‌عبارتی می‌گویند ما با علم اینکه چنین اتفاقی نیفتاده است، معامله می‌کنیم و به‌هیچ‌وجه معامله را فسخ نمی‌کنیم.

  وقتی خریدار یا فروشنده اختیار خیارات را از خودش ساقط کند و بعد از معامله متوجه شود در هر زمینه‌ای گول خورده است، نمی‌تواند کاری انجام دهد و حق بر هم زدن معامله را ندارد.

  دقت کنید که برای سند زدن خانه، چه خیاراتی را می‌پذیرید. با نوشتن «اسقاط کافه خیارات ولو خیار فاحش» اجازه فسخ معامله را از خودتان می‌گیرید.

  • منصوبات و ملزومات: وقتی شما ملکی را می‌خرید، بعضی وسیله‌ها روی خانه است. در این بند به‌طور مفصل همه را ذکر می‌کنید.

  مبایعه‌نامه بنچاق

  مثلا من خانه را با کولر آبی، شوفاژ، موتورخانه، کابینت، موکت، یک خط تلفن و… خریده‌ام. بهتر است تا می‌توانید توجه کنید و منصوبات را شفاف‌ بنویسید. اگر این بند را ننویسید ممکن است وقتی خانه را تحویل می‌گیرید، شوفاژ و یا کابینت نداشته باشد و فروشنده همه‌چیز را با خودش برده باشد.

  بعد از تکمیل موارد فوق، خریدار و فروشنده و حداقل دوشاهد زیر این مبایعه‌نامه را امضا می‌کنند.

  در این مبایعه‌نامه باید نحوه پرداخت هزینه‌های انتقال سند نیز نوشته شود. بعضی از این هزینه‌ها با فروشنده و برخی با خریدار است. فروشنده باید تمامی بدهی‌های ملک را تا روز تحویل بپردازد.

  ممکن است شما به‌عنوان خریدار، خانه را امروز تحویل گرفته ولی یک‌ سال بعد سند بزنید، برای همین از روزی که خانه را تحویل می‌گیرید، تمام هزینه‌ها با شماست و فروشنده باید خانه را بدون بدهی به شما تحویل دهد.
  در ادامه به ‌طور مفصل به بررسی هزینه‌های انتقال روند به کدام جهت خواهد رفت؟ سند خواهیم پرداخت.

  مرحله دوم سند زدن ملک: دریافت کد رهگیری

  تاکنون خریدار، با فروشنده به توافق رسیده‌اند و مبایعه‌نامه نوشته‌اند. اما این مبایعه‌نامه منحصربه‌فرد نیست و ممکن است فروشنده خانه را به چندین نفر دیگر نیز بفروشد.

  برای جلوگیری از این اتفاق، بعد از تنظیم مبایعه‌نامه، فروشنده و خریدار، به بنگاه‌های معامله املاک مجاز می‌روند، تا مبایعه‌نامه خود را در سیستم نرم‌افزاری جامع ثبت کنند. دقت داشته باشید «بنگاه معامله املاکی» که مراجعه می‌کنید حتما رسمی و معتبر باشد.

  سند زدن خانه در دفتر اسناد

  مشخصات ملک، خریدار و فروشنده، در سیستم ثبت شده و کد رهگیری صادر می‌شود. این سیستم سراسری است، در نتیجه اگر فروشنده بخواهد هم‌زمان یک ملک را به چند نفر بفروشد، سیستم خطا داده و می‌گوید کد رهگیری برای این ملک صادر شده است.

  صادر شدن کد رهگیری به منزله سلامت معامله بوده و یکی از مراحل لازم برای سند زدن خانه است. بعضی از افراد، تنظیم مبایعه‌نامه روند به کدام جهت خواهد رفت؟ را هم در بنگاه معاملات ملکی انجام می‌دهند.

  مرحله سوم سند زدن ملک: مراجعه فروشنده به دفتر اسناد رسمی

  در این مرحله از انتقال سند، خریدار کاری ندارد و فروشنده باید با شناسنامه و اصل سند، به دفتر اسناد رسمی مراجعه کند. دفتر اسناد لیست مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده را به فروشنده می‌دهد تا آن را آماده کند.

  مدارک لازم برای تشکیل پرونده نقل و انتقال و سند زدن ملک در دفتر اسناد

  • اصل و تصویر سند مالکیت
  • اصل و تصویر بنچاق
  • تصویر شناسنامه و کارت ملی فروشنده و خریدار
  • اصل و تصویر وکالت‌نامه
  • اصل و تصویر پایان‌کار و یا عدم خلافی شهرداری یا نامه بازدید شهرداری یا بخشداری (در مورد زمین‌های دارای بنا و زمین‌های بدون بنا)
  • صورت‌مجلس تفکیکی در مورد آپارتمان (این مورد باید هماهنگ شود)
  • اصل و تصویر حصر وراثت(در مورد سندهای ورثه‌ای)
  • اصل و تصویر فرم مالیات بر ارث(در مورد سندهای ورثه‌ای)

  بنچاق

  بنچاق چیست؟

  وقتی خانه‌ای را می‌خرید، یک سند به شما داده می‌شود. سند، مشخصات جغرافیایی(کجای ایران قرار دارد)، ثبتی(پلاک ثبتی ملک چند است) و هندسی(مساحت ملک چقدر است) ملک را دارد.

  بنچاق یک ورق کاغذ با سایز A2 است که در آن مشخصات فروشنده و خریدار، آدرس و تمام هزینه‌هایی که طرفین انجام داده‌اند، در آن آورده می‌شود، یعنی داستان ملک در آن نوشته شده است. بنچاق پیوست و پیش‌نیاز سند است.

  از لحاظ اسنادی درجه دوم است و بدون آن هم معامله صورت می‌گیرد. دفترخانه یک نسخه از بنچاق را نگه می‌دارد. اگر بنچاق نداشته باشید، دفترخانه با دفترخانه‌ای که معامله قبلی ملک صورت گرفته تماس گرفته و می‌خواهد تا یک نسخه از بنچاق را برایش بفرستند.

  در صورت گم کردن آن می‌توانید به دفترخانه مراجعه کنید و با زحمت جزئی آن را تهیه کنید.

  وقتی فروشنده برای انتقال سند به دفترخانه می‌رود، دفترخانه وظیفه دارد از شهرداری، دارایی، بیمه (اگر ملک تجاری باشد)، بخشداری (اگر ملک خارج از محدوده خدمات شهری باشد) بپرسد که این ملک بدهی دارد یا نه. به این کار، مفاصاحساب می‌گویند.

  همچنین دفتر اسناد به‌صورت اینترنتی بررسی می‌کند که سند در گرو جایی نباشد و ملک در طرح ساخت‌وساز شهرداری قرار نگرفته باشد. یعنی ممکن است از مکان ملک شما، بزرگراهی بگذرد. در این‌ صورت اجازه معامله داده نمی‌شود. پس این مرحله‌ای که دفتر اسناد انجام می‌دهد بسیار مهم است.

  انتقال سند در دفتر اسناد

  فروشنده با نامه‌ای که از دفتر اسناد می‌گیرد، این مراحل را برای به‌ نام کردن و سند زدن خانه طی می‌کند:

  • شهرداری یا بخشداری: فروشنده با نامه‌ای که از دفترخانه به او داده به شهرداری می‌رود، و شهرداری بررسی می‌کند که او ساختمان را طبق پروانه ساخته است یا نه، اگر طبق پروانه ساخته نشده باشد فروشنده باید جریمه بپردازد.

  عوارض نوسازی برای ساختمان و زمین نیز جز هزینه انتقال سند است که باید پرداخته شود. فروشنده باید هزینه‌ای هم برای پسماند(جمع کردن زباله ها)، و کمک به آموزش‌وپرورش به شهرداری بپردازد.

  • دارایی: 4% قیمت ملک، مالیات نقل‌وانتقال می‌گیرد. ممکن است با دیدن 4% معامله را رها کنید اما باید بدانید قیمتی که دارایی بر روی ملک می‌گذارد با قیمت واقعی تفاوت دارد. برای مثال اگر زمین شما متری 10 میلیون است، دارایی بیش از متری 10هزار تومان قیمت نمی‌گذارد.
  • بیمه: اگر ملک تجاری باشد.

  مبایعه‌نامه

  مرحله نهایی سند زدن ملک: انتقال سند

  طبق تاریخی که در مبایعه‌نامه آمده است، فروشنده و خریدار برای سند زدن خانه در دفترخانه حضور پیدا می‌کنند.

  اگر یکی از طرفین مثلا فروشنده، در دفترخانه حاضر نشد، و خریدار نتوانست به هیچ طریقی با او تماس بگیرد، وظیفه دارد تا آخرین ساعت اداری در دفترخانه بنشیند، اگر فروشنده نیامد، خریدار گواهی عدم حضور می‌گیرد.

  اگر خریدار به‌هیچ‌وجه نتوانست فروشنده را پیدا کند، با گواهی عدم حضور به دادگاه رفته و می‌تواند هزینه پشیمانی را از فروشنده بگیرد.

  فروشنده در این بخش باید تمامی مدارکی که مرحله قبل ذکر کرده‌ایم، با خود به‌همراه داشته و در کنار آن پاسخ استعلام‌هایی را که از شهرداری، دارایی، بیمه گرفته است(مفاصاحساب) به دفترخانه بدهد.

  سند زدن خانه در دفتر اسناد


  بنچاق یک ورق کاغذ با سایز A2 است که در آن مشخصات فروشنده و خریدار، آدرس و تمام هزینه‌هایی که طرفین انجام داده‌اند، در آن آورده می‌شود، یعنی داستان ملک در آن نوشته شده است. بنچاق پیوست و پیش‌نیاز سند است.

  سند زدن ملک چقدر هزینه دارد؟

  • ثبت مبایعه‌نامه در سیستم سراسری: دفتر معاملات املاک، پنج درصد ارزش ملک را از طرفین می‌گیرد.
  • فروشنده باید هزینه‌ای به شهرداری بابت خلافی، نوسازی و پسماند بدهد.
  • دارایی هزینه نقل‌وانتقال را می‌گیرد. اگر ملک قبلا اجاره بوده باشد، دارایی، «مالیات‌براجاره» هم می‌گیرد.
  • هزینه دفترخانه(حق التحریر)، به صورت مساوی بین خریدار و فروشنده تقسیم می‌شود. این هزینه حدودا بین 200 هزارتومان تا دو میلیون است.

  تفاوت سندهای قدیم و جدید

  در سندهای قدیمی، فقط موقعیت جغرافیایی و هندسی و ثبتی ملک را می‌نوشتند. این اسناد قابل جعل است و با نشان دادن یک سند، ملک دیگری را می‌توانند بفروشند.

  اما در سندهای جدید، در کنار مشخصات ملک، مختصات دقیق جغرافیایی نیز ذکر شده است. این مختصات منحصر به فرد است و قابل جعل نیست.

  حکم جلب و نکات قانونی که باید درباره آن دانست

  معمولا در روند دعاوی کیفری مانند سرقت و کلاهبرداری و یا حقوقی مانند اختلاف‌های مالی و طلاق دادگاه می تواند با توجه به شرایط پرونده نسبت به صدور حکم جلب فرد متهم اقدام کند. در ادامه به جزئیات بیشتر در این زمینه خواهیم پرداخت.

  حکم جلب

  مطالعه بیشتر : برای چه مجازات هایی از وکیل کیفری باید کمک بگیریم ؟

  حکم جلب چیست؟

  به طور کلی حکم جلب عبارتی عامیانه است که در علم حقوق به آن قرار جلب یا «دستور جلب» گفته می‌شود؛ این دو در دعاوی حقوقی و کیفری دارای مفهومی متفاوت هستند؛ به عبارت دیگر در دعاوی حقوقی ، حکم به معنای رأی دادگاه است، در صورتی که دستور جلب، رأی محسوب نمی‌شود و فقط نوعی دستور است. قرار جلب، در امور کیفری دستوری است که قاضی پرونده در مراحل مختلف برای دستگیری افراد صادر می‌کند. بنابراین می توان گفت قرار جلب در دو حالت صادر می‌شود:

  • گاهی قاضی دادگاه در روند اجرای حکم، برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم، قرار جلب صادر می‌کند
  • گاهی نیز فرد هنوز متهم نشده و قاضی جهت رسیدگی به حکم و انجام تحقیقات بیشتر، دستور جلب کسی را که از او شکایت شده است، صادر می‌کند. در این صورت، هنوز مشخص نیست که فرد متهم است یا خیر و فقط اتهام به وی توجه دارد و به این علت قاضی این قرار را صادر می‌کند.

  صدور حکم جلب در دعاوی حقوقی چگونه است؟

  غالبا در دعواهای حقوقی حکم جلب برای امور مالی به ویژه هنگامی که فردی از شخصی مالی را طلب دارد کاربرد خواهد داشت. در این گونه دعاوی معمولا حکم جلب به درخواست محکوم ‌له امکان‌پذیر خواهد بود و بدون درخواست او، دادگاه خود رأسا جلب صادر نخواهد کرد. به این ترتیب، برای این امر لازم است تا مراحلی طی گردد. این مراحل به شرح زیر می باشند:

  1. در ابتدا باید رأی به دلیل عدم اعتراض یا طی نمودن مراحل تجدید نظر و واخواهی قطعی شود.
  2. سپس یک برگ اجراییه به نشانی شخص محکوم فرستاده می‌شود و از وی درخواست می‌شود که میزان محکوم‌به را پرداخت نموده یا معادل آن مالی از هر قبیل نظیر ملک، خودرو یا هر مالی که در بازار ارزشی معادل میزان محکوم‌به داشته باشد معرفی نماید یا به دادگاه مراجعه نموده و ترتیبی جهت پرداخت مال معین کند یا اینکه با دادخواست اعسار خود را از پرداخت محکوم‌به ناتوان معرفی کند.
  3. اگر هیچ کدام از این حالت‌ها اتفاق نیفتد، شخص محکوم‌له باید به دنبال مالی از شخص بدهکار خود بیاید. به این منظور امروزه در دادگاه اغلب استعلامی از ثبت، بانک مرکزی و راهور ناجا برای یافتن ملک، حساب بانکی یا خودرویی از موکل باید انجام شود و دادگاه به این نتیجه برسد که مالی از محکوم‌علیه یافت نشده و برای دسترسی به وی برای اجرای رأی چاره‌ای جز صدور جلب و سپردن آن به محکوم‌له جهت یافتن شخص محکوم وجود ندارد.
  4. در این مرحله در صورتی‌ که آدرس مشخص و قابل دسترسی از محکوم وجود داشته باشد یا در هر یک از مراحل دادرسی حضور یافته و آدرسی از خود معرفی نموده باشد اقدام به صدور جلب در محل مشخصی صادر می‌شود. در این حالت چنانچه در مدت معتنابهی (نظیر دو یا سه ماه) دسترسی به محکوم‌علیه میسر نشود، یا در حالتی که از ابتدا آدرس مشخصی از وی در دسترس نباشد، می‌توان از دادگاه درخواست صدور حکم جلب سیار را نمود. در هر صورت دادگاه بنا به فوریت و اوضاع و احوال پرونده می تواند از ابتدا حکم جلب سیار را صادر نماید، گاهی نیز پیش از صدور هرگونه حکم جلبی، دادورز یا همان مأمور اجرای حکم با مراجعه به نشانی معرفی شده، عدم دست‌یابی به محکوم‌به در آن محل را گواهی می‌کند و به این ترتیب صدور حکم جلبِ سیار از ابتدا از هر نظر برای دادگاه فراهم می‌شود.
  5. مرحله‌ی بعدی مراجعه به کلانتری مربوطه که بنا به موقیعت می‌تواند کلانتری محل زندگی شخص محکوم‌علیه یا محلی که فرد در آنجا دیده شده، برای اجرای جلب است. پس از ثبت به دستور رییس کلانتری مربوطه یک مأمور برای دستگیری فرد در اختیار شما قرار خواهد گرفت

  در آخر باید در نظر داشت در این نوع جلب، به محض پرداخت محکوم‌به یا معرفی مال یا ثبت دادخواست اعسار، به اصطلاح از دستور جلب رفع اثر می‌شود، به این معنی که دیگر امکان حبس کردن شخص از بین خواهد رفت. به موجب قوانین جدید، حتی در صورت دریافت دستور جلب به محض ثبت دادخواستِ اعسار فرد آزاد خواهد شد.

  حکم جلب

  صدور حکم جلب در دعاوی کیفری چگونه است؟

  به طور کلی دعوای کیفری با شکایت فرد در اداره‌ پلیس یا دادسرا آغاز می‌شود. به محض ثبت شکایت جهت تکمیل تحقیقات علاوه بر شاکی، متهم نیز تحت بازجویی و تحقیقات قرار می گیرد. برای حضورِ متهم ابتدا باید به نشانی ای‌ که شاکی اعلام نموده است احضاریه فرستاده شود. حال در صورتی که متهم در نشانیِ معرفی شده حضور نداشته باشد یا به هر دلیل در دادسرا یا نزد پلیس برای توضیحات مورد درخواستِ دادسرا یا دادگاه حاضر نشود، مقامِ رسیدگی‌کننده اقدام به صدور جلب وی می‌نماید. در این مرحله جلب شخص نه به دلیل گناهکاری او یا اجرای حکمی که بر علیه‌اش صادر شده، بلکه به دلیل عدم توجه به دستور مقام قضایی صادر می‌­شود.

  حکم جلب عادی و سیار چیست؟

  به طور کلی می توان گفت حکم جلب نیز به دو روش اجرا می‌شود. این دو روش عبارت اند از:

  • در صورتی که قاضی پرونده دستور جلب را به یک کلانتری خاص ابلاغ کند این نوع از قرار جلب، عادی است.
  • در صورتی که دستور جلب به همه کلانتری‌ های حوزه داده شود، به آن جلب سیار گفته می‌شود.

  در اینجا لازم به ذکر است که کسی نمی‌تواند به دادگاه مراجعه کند و دادخواست حکم جلب بدهد. تنها زمانی که حکم قطعی صادر شود، می‌توان درخواست دستور جلب داد. بنابراین، پرونده باید به مرحله اجرا برسد.

  حکم جلب

  حکم جلب چگونه اجرا می شود؟

  سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که پس صدور حکم جلب نحوه اجرای آن به چه صورت است؟در این مرحله متهم پس از دستگیری، نزد مقام قضایی برده شده و به محض حضور در دادسرا و ادای توضیحات مورد نظر آن مقام قضایی، اگر اتهام به وی منتسب نباشد یا اساسا در مظان اتهام نباشد از جلب، رفعِ اثر خواهد شد.

  در دعاوی کیفری نیز علاوه بر مرحله‌ تحقیقات، امکان صدور دستور جلب در مرحله‌ی اجرای رأی نیز وجود دارد. زمانی که رأی محکومیتِ قطعی در خصوص جرمی صادر شود، محکوم‌ علیه یا مجرم برای اجرای رأی به دادسرا احضار می‌شود. در این مرحله اگر شخص محکوم برای اجرای رأی در دادسرا حاضر نشود دستور جلب وی صادر خواهد شد و رأسا یا با معرفی شاکی هرجا که یافت شود جلب خواهد شد تا روند پرونده او در دادگاه رسیدگی شود.

  در پایان لازم به ذکر است در صورت مواجه با موضوعاتی از این دست می توانبه منظور تسهیل روند پرونده از تجربیات یک وکیل حقوقی یا وکیل کیفری استفاده نمود.

  گروه وکلای عدل ایرانیان با سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی از جمله دعاوی کیفری و حقوقی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.

  روند موجود به سمت وحدت اصولگرایان پیش خواهد رفت

  دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت روند موجود به سمت وحدت اصولگرایان پیش خواهد رفت.

  روند موجود به سمت وحدت اصولگرایان پیش خواهد رفت

  به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی روز گذشته پس از مراسم اقامه نماز و تشییع پیکر آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی عضو فقید مجلس خبرگان رهبری که در دانشگاه تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات تشکل‌های اصولگرا برای حفظ انسجام در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی گفت: اگر همه ما به دنبال تشکیل شورای هماهنگی اصولگرایان و با حضور همه آنان باشیم و اصولگرایان مراقب باشند که هیچ کدام سهم خاصی برای خود قائل نباشند و از اصولگرایی و حزب‌گرایی پرهیز کرده و به معنی واقعی کلمه به دنبال اصولگرایی جامعی باشند که همه اصولگرایان در آن جا بگیرند و محوریت روحانیت را هم بپذیرند موجب حفظ انسجام اصولگرایان خواهد بود همانطور که امروز امیدواری ما در این باره نسبت به گذشته بیشتر شده است.

  وی افزود: به نظر من این روند که از مدتی که آغاز شده به سمت وحدت اصولگرایان پیش خواهد رفت.

  حبیبی درباره اظهارات محمدرضا باهنر دبیرکل جبهه پیروان امام و رهبری درباره ائتلاف سه‌گانه اصولگرایان گفت: احتمال می‌دهم ایشان این مطلب را به عنوان یک پیشنهاد مطرح کرده باشند اما اینکه چنین تصمیمی در جمع اصولگرایان اتخاذ شده باشد نیاز به برگزاری جلسات بعدی دارند.

  وی همچنین تصریح کرد: بالاخره ائتلاف را باید از یک نقطه‌ای آغاز می‌کردیم و ما در این مسیر پیش‌قدم شدیم اما این به معنای این نیست که ما یک ائتلاف ویژه برای خود قائل شده‌ایم و ائتلاف واقعی در صورتی است که همه اصولگرایان در یک شورای بزرگ با حضور همه با محوریت روحانیت حضور یابند.

  دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: ما راه چاره ائتلاف اصولگرایان تشکیل شورای هماهنگی اصولگرایان با حضور همه آنان می‌دانیم اما معتقدیم که برای مواقع تهدید برای ائتلاف اصولگرایان بهتر است که محوریت روحانیت همواره باقی بماند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا