اموزش فارکس در ایران

تعیین چارچوب زمانی

احسان والیان

نمونه‌گیری احتمالی و غیراحتمالی

نمونه گیری احتمالی و غیراحتمالی

به طور کلی انواع روش‌های نمونه‌گیری را می‌توان در دو بخش نمونه‌گیری احتمالی و غیر احتمالی جای داد.

 • نمونه‌گیری احتمالی Probability Sampling
 • نمونه‌گیری غیر احتمالی Non-probability Sampling

بحث جامعه و نمونه یکی از مباحث زیربنایی روش پژوهش در مدیریت و علوم اجتماعی است. ابتدا باید با اصول تعیین حجم نمونه در روش تحقیق آشنا باشید. پس از آنکه براساس فرمول مناسب، حجم نمونه تعیین گردید نوبت به نمونه‌گیری می‌رسد. در بخش روش‌های نمونه‌گیری نیز انواع مختلف روش‌های موجود تشریح شد. نظر به اهمیت بحث در این بخش بر روش‌های نمونه‌گیری از منظر احتمالی و غیراحتمالی بودن تمرکز شده است.

تفاوت نمونه‌گیری احتمالی و غیراحتمالی

در نمونه‌گیری احتمالی هر یک از واحدهای جامعه می‌توانند با احتمالی مشخص در نمونه قرار گیرند. در حالیکه در نمونه‌گیری غیر احتمالی انتخاب نمونه براساس قوانین احتمالات صورت نمی گیرد و نمونه به مدد قضاوت انسانی حاصل می‌شود. بنابراین اشتباهات برآوردهای غیر احتمالی، اغلب غیر تصادفی و غیرقابل اندازه‌گیری است. در این روش‌ها هر قدر که حجم نمونه را بزرگ اختیار کنیم، نمونه‌ها اغلب نمی توانند معرف واقعی جامعه باشند. اما با این حال گاهی اوقات نمونه‌گیری غیراحتمالی بهترین روش نمونه‌گیری می‌باشد. مانند زمانی که امکان تهیه چارچوب نمونه‌گیری وجود نداشته باشد.

انواع روش‌های نمونه‌گیری احتمالی و غیراحتمالی

انواع روش‌های نمونه‌گیری احتمالی و غیراحتمالی

انواع نمونه‌گیری احتمالی

 • نمونه‌گیری تصادفی ساده Simple Random Sampling
 • نمونه‌گیری سیستماتیک یا منظم Systematic Sampling
 • نمونه‌گیری طبقه‌ای یا چینه‌ای Stratified Sampling
 • نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای Cluster Sampling

انواع نمونه‌گیری غیراحتمالی

 • نمونه‌گیری قضاوتی Judgmental Sampling
 • نمونه‌گیری در دسترس Convenience Sampling
 • نمونه‌گیری سهمیه‌ای Quota Sampling
 • نمونه‌گیری گلوله برفی Snowball Sampling

تشریح روش‌های نمونه‌گیری احتمالی

الف) نمونه‌گیری تصادفی ساده :در روش نمونه‌گیری تصادفی هریک از واحدهای جامعه، دارای شانس مساوی برای انتخاب هستند. در اینجا قوانین احتمال است که معین می‌کند کدام واحدها یا افراد از جمعیت مادر انتخاب خواهند شد. انتخاب یا از طریق قرعه کشی است ویا از طریق استفاده از جدول اعداد تصادفی. در روش قرعه کشی ابتدا کلیه واحدها یا افراد شماره بندی شده و یا اسامی آنها تهیه می‌شود و سپس به قید قرعه از بین آنها تعداد لازم برای نمونه انتخاب می‌شود. این نمونه‌گیری معمولا به یکی از روشهای زیر پیاده سازی می‌شود:

 • نمونه‌گیری تصادفی ساده بدون جایگذاری :یک ویژگی مهم نمونه‌گیری تصادفی ساده بدون جایگذاری این است که احتمال استخراج هر واحد مشخص از جامعه در هر استخراجی مساوی با احتمال استخراج آن واحد مشخص در استخراج اول است .
 • نمونه‌گیری تصادفی ساده با جایگذاری:اگر در انتخاب nواحد نمونه پس از انتخاب هر واحد آن را به جامعه بر گردانیم و انتخاب بعدی انجام دهیم نمونه‌گیری تصادفی ساده با جایگذاری می‌نامند در این روش انتخاب هر واحد مستقل از انتخاب واحدهای دیگر است. همچنین در این طرح نمونه‌گیری احتمال انتخاب مجدد و دوباره نمونه‌ها وجود دارد.

ب) نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک(منظم):نمونه‌گیری سیستماتیک مشتمل بر گزینش واحدها به روشی سیستماتیک و در نتیجه به صورتی غیر تصادفی است. منظور از این فن نمونه‌گیری معمولا پخش کردن واحدها به طور یکنواخت بر روی چارچوب است عنصر تصادفی بودن اغلب به این ترتیب دخالت داده می‌شود که اولین واحد را به طور تصادفی انتخاب می‌کنند. در این صورت گزینش اولین واحد، بقیه واحدهای نمونه را معین می‌کنند .

ج) نمونه‌گیری طبقه ای:در این روش نمونه‌گیری برای اجتناب از اشکالاتی که ممکن است در روش قبلی با آن مواجه شویم، افراد جامعه آماری را بسته به خصوصیاتی که آنها را از یکدیگر متمایز می‌سازد به طبقات مختلف تقسیم می‌کنیم. سپس به تعداد مورد نیاز و متناسب با جمعیت هر یک از طبقات افراد نمونه را انتخاب می‌کنیم .انتخاب افراد می‌تواند هم به روش تصادفی باشد و هم به روش تصادفی سیستماتیک. در جمعیتهای نا همگن که توزیع جمعیت در گروهها و طبقات مختلف متفاوت است، از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای استفاده می‌شود .

د) نمونه‌گیری خوشه ای:در بسیاری از مواقع می‌توان بوسیله اجرای یک وسیله با انتخاب تصادفی گروهها یا خوشه هایی از واحدهای نمونه‌گیری به جای گرفتن نمونه تصادفی ساده از جامعه است. یکی از مزیت‌های این طرح تعیین چارچوب زمانی نمونه‌گیری این می‌باشد که در میزان هزینه به طور اساسی صرفه جویی صورت می‌پذیرد. نمونه‌گیری خوشه‌ای ما را از ساختن چارچوب برای تمامی جامعه بی نیاز می‌کند که این چارچوب خود اغلب یک کار پر خرج و خسته کننده‌ای است. به علاوه چون واحدهای یک خوشه ,مجاور هم هستند و بنابراین دسترسی به آنها آسان است, فرایند نمونه‌گیری بطور قابل توجهی به صرفه است.

تشریح روش‌های نمونه‌گیری غیراحتمالی

یکی از مهم ترین کاربردهای نمونه‌گیری غیراحتمالی، استفاده در مطالعات مقدماتی پیمایش‌های بزرگ است. در چنین مواردی که هدف تعین واریانس صفت مورد اندازه‌گیری (برای تعین حجم نمونه و روش نمونه گیری) یا تست پایایی ابزار اندازه‌گیری و… می‌باشد، احتیاجی به روش‌های نمونه‌گیری احتمالی نیست.

نمونه‌گیری قضاوتی یا تعمدی

بخشی از جامعه بر مبنای قضاوت پژوهشگر به عنوان نمونه انتخاب می‌شود. معمولا در نمونه‌گیری قضاوتی انتخاب سنجیده واحدها به طریقی صورت می‌گیرد که هریک معرف بخشی از جامعه مورد نظر باشند. به عنوان مثال فرض کنید قصد داریم به بررسی وضعیت نوجوانانی که از خانه فرار کرده اند بپردازیم و مصاحبه با چنین افرادی ضروری است. از آنجایی که تهیه لیستی از این افراد ممکن نیست، پژوهشگر سعی می‌کند به مکان هایی مانند پارک ها، ترمینال‌ها و… مراجعه کرده و به طور تعمدی افراد مورد نظر را در مکان‌های خاص شناسایی کند. این روش نمونه‌گیری با توجه به موضوع مورد بررسی مبتنی بر فهم نظری و تجربه پیشین پژوهشگر از جمعیت مورد مطالعه است.

نمونه‌گیری سهمیه‌ای

در این روش جامعه آماری به چند طبقه تقسیم شده سپس به اختیار سهمی به هر طبقه اختصاص داده می‌شود و در ادامه نمونه هایی را که دسترسی به آن‌ها ساده تر است به دلخواه انتخاب می‌کنند. البته ممکن است جامعه مورد مطالعه طبقه بندی نشود، در این حالت نیز آنقدر نمونه اختیار می‌شود تا حجم نمونه مورد نظر حاصل شود.

برای مثال فرض کنید می‌خواهیم به بررسی رضایت شغلی کارکنان صنایع بزرگ استان تهران بپردازیم و قبل از مرحله اصلی گردآوری داده‌ها احتیاج به یک مطالعه مقدماتی برای سنجش واریانس صفت مورد نظر، روایی و پایایی پرسشنامه داریم و از طرفی براساس تحقیقات قبلی می‌دانیم رضایت شغلی کارکنان صنایع مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. با فرض این که حجم نمونه مقدماتی ۵۰ نفر در نظر گرفته شده باشد و با در نظر گرفتن نسبتی از کل کارکنان که در هر صنعت مشغول به کار هستند، سهمیه هر گروه را تعین می‌کنیم.

در نمونه‌گیری سهمیه‌ای غالبا آن دسته از ویژگی هایی که که در تحقیقات پیشین هم تشخیص داده شده اند مورد مطالعه قرار می‌گیرند به همین دلیل نمونه‌گیری سهمیه‌ای تا حد زیادی به تحقیقات پیشین و یافته‌های بدست آمده در میدان تحقیق وابسته است. مشکل دیگر این روش عدم توجه به برخی ویژگی‌های جمعیت مورد نظر است. اما در مجموع با توجه به مشابهت ساختار نمونه و جمعیت در نمونه‌گیری سهمیه ای، احتمال معرف بودن برآوردهای حاصل از آن بیش از برآوردهایی است که از نمونه‌گیری اتفاقی یا قضاوتی به دست می‌آید.

نمونه‌گیری در دسترس (اتفاقی)

در این روش پژوهشگر افرادی را مورد مطالعه قرار می‌دهد که در دسترس هستند و مصاحبه‌گر در چارچوب تعداد و حجم نمونه افرادی را به طور اتفاقی انتخاب کرده و با آن‌ها مصاحبه می‌کند. به عنوان مثال پژوهشگری که می‌خواهد نگرش مردم را نسبت به یک نمایشگاه بسنجد، از میان افرادی که از نمایشگاه دیدن کرده اند به طور اتفاقی چند نفر را انتخاب می‌کند. با توجه به موضوع تحقیق مکان‌هایی که این نمونه‌گیری می‌تواند در ان صورت گیرد مانند ایستگاه اتوبوس، بازار، فروشگاه، بیمارستان و… می‌باشد.

نمونه‌گیری در دسترس (اتفاقی)

نمونه‌گیری در دسترس (اتفاقی)

توجه داشته باشید که در نمونه‌گیری قضاوتی پژوهشگر افراد خاص تعیین چارچوب زمانی را انتخاب می‌کند اما در نمونه‌گیری اتفاقی، هرچند پژوهشگر در مکان‌های خاصی قرار می‌گیرد، اما به طور اتفاقی افرادی در آن مکان‌ها را انتخاب می‌کند. نمونه‌گیری اتفاقی عمدتا با مشاهده مشارکتی و آزمایشی توأم است و از طریق آن پژوهشگر همواره موضوعات و محیط هایی را که به آسانی قابل دسترسی باشند، مورد مطالعه قرار می‌دهد.

نمونه‌گیری گلوله برفی

یکی از رویکردهای متداول در نمونه‌گیری متوالی یا متواتر نمونه‌گیری گلوله برفی است. این نوع نمونه‌گیری یک روش غیراحتمالی است که حالت انتخاب تصادفی نیز دارد. این روش زمانی مناسب است که اعضای یک گروه یا جامعه به راحتی قابل مشخص شدن نباشند. در این روش پژوهشگر ابتدا افرادی را شناسایی می‌کند و پس از دریافت اطلاعات از آنها می‌خواهد که فرد یا افراد دیگری را به وی معرفی کنند. این روش همچنین برای شناسایی افراد متخصص در یک زمینه خاص نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نمونه‌گیری گلوله برفی

نمونه‌گیری گلوله برفی

این روش در مقایسه با دیگر روش‌های ذکر شده چندان منظم نیست، کاربرد کمتری دارد و بیشتر در تحقیقات قوم نگاری مورد استفاده قرار می‌گیرد تا در مطالعات پیمایشی. این فن شامل شناسایی برخی افراد مهم یک جمعیت و مصاحبه با آن‌ها است، سپس پژوهشگر به پیشنهاد این افراد برای مصاحبه به سراغ افراد دیگر می‌رود. در این روش هسته کوچک اصلی، با افزایش مرحله ای، رشد می‌کند و مانند گلوله برفی که با غلتاندن بر زمین بزرگ می‌شود، نمونه تحقیق نیز افزایش می‌یابد. این روش معمولا زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که چارچوب نمونه‌گیری وجود ندارد و از طرفی افراد نمونه نسبت به یکدیگر شناخت دارند.

منبع: نمونه‌گیری احتمالی و غیراحتمالی نوشته آرش حبیبی نشر الکترونیک پارس مدیر

کاخ سفید: آمریکا چارچوب زمانی برای توافق هسته ای با ایران تعیین نمی کند
Sputnik - 11 Days, 20 Hours ago

به گزارش اسپوتنیک، جن پسکی، سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه گفت: "ما همچنان تلاشهای دیپلماتیک خود را ادامه خواهیم داد زیرا این امر به نفع و منافع امنیت ملی ما است. با این حال، من هیچ محدوده زمانی برای شما ندارم." وی افزود که طرفین اخیراً دور ششم مذاکرات مربوط به توافق هسته ای در وین را به اتمام رسانده اند، پس از آن تیم های مذاکره کننده برای رایزنی به پایتخت خود رفتند. سخنگوی کاخ سفید گفت: "این دقیقاً همان چیزی است که اکنون اتفاق می افتد." مذاکرات برای احیا مجدد برجام از آوریل در وین در حال انجام است.

fn.itmyt.com وزیر اقتصاد آلمان:‌ اقتصاد روسیه در آستانه فروپاشی است

وزیر اقتصاد آلمان:‌ اقتصاد روسیه در آستانه فروپاشی است
VOA - 7 Hours, 15 Minutes ago

وزیر اقتصاد و معاون صدراعظم آلمان می‌گوید: ضربات تحریم‌های بین‌المللی بر پیکره اقتصاد روسیه چنان سهمگین است که مسکو بیش از این نمی‌تواند تاب بیاو.

fn.itmyt.com ترکیه خواهان تغییر املا و تلفظ نام این کشور شد

ترکیه خواهان تغییر املا و تلفظ نام این کشور شد
VOA - 22 Hours, 54 Minutes ago

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، با ارسال نامه‌ای به سازمان ملل متحد رسما خواستار تغییر املا و تلفظ نام کشورش از Turkey به Türkiye شد. خبرگزا.

fn.itmyt.com سفر احتمالی بایدن به عربستان سعودی؛ (اوپک پلاس) تولید نفت را افزایش می‌دهد

سفر احتمالی بایدن به عربستان سعودی؛ (اوپک پلاس) تولید نفت را افزایش می‌دهد
VOA - 1 Day, 1 Hour ago

گزارش‌ها از احتمال سفر جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، به عربستان سعودی برای دیدار با متحدان عرب واشنگتن در حوزه خلیج فارس خبر می‌دهند. این گزارش‌.

fn.itmyt.com مانور روسیه با استفاده از تسلیحات بازدارنده هسته‌ای؛ بسته جدید کمکی ۷۰۰ میلیون دلاری آمریکا به اوکراین

مانور روسیه با استفاده از تسلیحات بازدارنده هسته‌ای؛ بسته جدید کمکی ۷۰۰ میلیون دلاری آمریکا به اوکراین
VOA - 1 Day, 11 Hours ago

آکسیوس به نقل از خبرگزاری روسی اینترفکس روز چهارشنبه گزارش داد که نیروهای اتمی روسیه مانورهایی را در شمال شرق مسکو با استفاده از موشک‌های قابل حمل.

fn.itmyt.com عراق می‌گوید به دلیل (عدم پرداخت پول به ایران) واردات گاز قطع شده است

عراق می‌گوید به دلیل (عدم پرداخت پول به ایران) واردات گاز قطع شده است
VOA - 1 Day, 14 Hours ago

وزارت برق عراق می‌گوید که به دلیل عدم پرداخت پول گاز وارداتی، ایران عرضه گاز به عراق را قطع کرده و اکنون این کشور با خطر کمبود برق مواجه است. وزا.

fn.itmyt.com اسرائيل (حمله به ایران) را شبیه‌سازی کرد

اسرائيل (حمله به ایران) را شبیه‌سازی کرد
VOA - 1 Day, 14 Hours ago

نیروی هوایی اسرائیل سه‌شنبه شب با به کارگیری ده‌ها جت جنگنده رزمایشی هوایی را بر فراز دریای مدیترانه انجام داد که بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائيلی.

fn.itmyt.com نبیه بری برای هفتمین بار به ریاست مجلس لبنان برگزیده شد

نبیه بری برای هفتمین بار به ریاست مجلس لبنان برگزیده شد
VOA - 2 Days, 16 Hours ago

مجلس لبنان سه‌شنبه در نخستین جلسه خود، نبیه بری، سیاست‌مدار کهنه‌کار شیعه، را برای هفتمین دوره به ریاست مجلس این کشور برگزید.

fn.itmyt.com اسرائیل و امارات قرارداد تجارت آزاد امضا کردند؛ افزایش چشمگیر سطح روابط تجاری دو کشور

اسرائیل و امارات قرارداد تجارت آزاد امضا کردند؛ افزایش چشمگیر سطح روابط تجاری دو کشور
VOA - 2 Days, 17 Hours ago

اسرائیل و امارات روز سه شنبه یک قرارداد تجارت آزاد امضا کردند. این اولین توافقنامه از این دست میان اسرائيل و یک کشور عربی است. این توافق بیشتر تع.

fn.itmyt.com اعضای اتحادیه اروپا با ممنوعیت واردات نفت از روسیه موافقت کردند

اعضای اتحادیه اروپا با ممنوعیت واردات نفت از روسیه موافقت کردند
VOA - 2 Days, 17 Hours ago

۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که تا پایان امسال واردات نفت از روسیه را به یک سوم میزان کنونی کاهش می‌دهند. شارل میشل، رئیس شورای اتحادیه .

fn.itmyt.com رزمایش نظامی اسرائیل برای تمرین حمله به مواضع حزب‌الله و ایران

رزمایش نظامی اسرائیل برای تمرین حمله به مواضع حزب‌الله و ایران
VOA - 3 Days, 9 Hours ago


ارتش اسرائیل برای آماده‌سازی سربازانش با هدف مقابله با جمهوری اسلامی ایران و نیروهای حزب الله لبنان، در حال برگزاری رزمایش نظامی دفاعی، در .

۱۱ روش در چارچوب تعیین هدف برای سال ۱۴۰۱

۱۱ روش در چارچوب تعیین هدف برای سال ۱۴۰۱

الان زمان آن است که با خود تنها باشید تا برای سال ۱۴۰۱ برنامه ریزی کنید. احتمالا مانند هر سال یک سررسید برداشته اید و از آرزوهای خود مینویسید و میخواهید سال ۱۴۰۱ بهترین کارها را انجام دهید و مانند سالهای قبل شاید کمتر از ده درصد را انجام خواهید داد. اما همینکه دوست دارید یکسری فعالیت مثبت انجام دهید خیلی با ارزش است. همانطور که گفته می شود: “کسانی که برنامه ریزی نمی کنند، برای شکست برنامه ریزی می کنند.” شما باید اهداف عملی برای کسب و کار خود برنامه ریزی کنید. اما راه‌های متعددی برای ایجاد چارچوب تعیین هدف در سال ۱۴۰۱ وجود دارد. چگونه می‌توانید بهترین برنامه را برای زندگی یا کسب و کار خود انتخاب کنید؟

شما با نگاه کردن به همه گزینه ها و انتخاب گزینه ای که شبیه فرهنگ و رویکرد شما برای انجام کارها باشد، شروع می کنید. در این مقاله، فرآیندهای هدف گذاری را که توسط شرکت های برتر برای ایجاد موفقیت استفاده می شود، به اشتراک می گذاریم. و بعداً در مقالات بعدی، برخی از نکات فوق‌العاده‌ای را که برای کمک به شما در استفاده حداکثری از برنامه‌ریزی هدف خود پیدا کرده‌ایم، به اشتراک خواهیم گذاشت. بیایید این چارچوب ها را بررسی کنیم

قبل از شروع تعیین هدف برای سال ۱۴۰۱

قبل از ورود به هر چارچوب تعیین هدف برای سال آینده، طبق پیشنهاد Business.Gov استرالیا، باید چند قدم بردارید.

 • تجزیه و تحلیل SWOT – نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای کسب و کار خود را شناسایی کنید. در نظر بگیرید که هر یک از اینها چگونه بر اهداف، اهداف و استراتژی های شما تأثیر می گذارد. این به ویژه در صورتی مفید است که اعضای تیم جدیدی را اضافه کرده باشید یا در سال گذشته رشد چشمگیری داشته باشید.
 • بنچمارک یا نمونه نزدیک به من – در مورد کسب و کارهای مشابه در صنعت یا محل خود تحقیق کنید و میانگین های صنعت را از نظر درآمد و هزینه مقایسه کنید. این می تواند به شما کمک کند عملکرد کسب و کار خود را ارزیابی کنید و به شما بینشی در مورد تعیین اهداف واقع بینانه بدهد.
 • اهداف سال گذشته را ارزیابی کنید – اگر قبلاً اهدافی را تعیین کرده‌اید، برای شناسایی مکان‌هایی که موفق بوده‌اید، چرا موفق بوده‌اید و چگونه می‌توانید آن را تکرار کنید، وقت بگذارید. به اهداف از دست رفته و موانعی که مانع از دستیابی به آنها شده توجه کنید تا بتوانید برای سال آینده برنامه ریزی دقیق تری داشته باشید.

چارچوب تعیین هدف ۱۴۰۱ : 11 متد و سیستم

خلاصه های زیر نگاهی اجمالی به نحوه استفاده از هر چارچوب تعیین هدف ارائه می دهد. پیوندهای موجود در هر بخش اطلاعات بیشتری را ارائه می دهند. ما این چارچوب ها و روش های تعیین هدف را پوشش خواهیم داد

 1. SMART goals
 2. OKRs
 3. BHAG
 4. Backward Goals
 5. One Word Goal Setting
 6. Locke and Latham’s 5 principles
 7. Tiered Goals Framework
 8. Golden Circle
 9. BSQ
 10. OGSM
 11. Goal Pyramid

روش S.M.A.R.T

اهداف باید مشخص، قابل اندازه گیری، قابل اجرا، مرتبط و به موقع باشند. این رویکرد توسط HubSpot استفاده می شود و شما را مجبور می کند تا روی انتخاب اهدافی که برای تولید نتایج تجاری امکان پذیر است تمرکز کنید.

OKR – اهداف و نتایج کلیدی

اهداف بر اساس اهدافی هستند که می خواهید به آنها برسید و نتایج/معیارهای کلیدی که باید برای رسیدن به هدف به دست آیند. اهداف چیزهایی هستند که می خواهید به آنها برسید و نتایج کلیدی اعدادی هستند که برای رسیدن به اهداف باید به آنها ضربه بزنید. OKR ها برای اهداف فصلی نوشته شده اند و این رویکرد در شرکت های بزرگ IBM، Google و Jell (ما) استفاده می شود.

B.H.A.G – اهداف بزرگ، مودار، جسورانه

اهداف بزرگی که رویکرد همه جانبه دارند، مانند بوئینگ 747 یا سونی که تلاش می‌کنند درک فناوری ژاپنی را تغییر دهند. این اهداف شامل یک مؤلفه احساسی است و در حین دستیابی به چیزی مهم، هدفی را برای شرکت ایجاد می کند.

Backward Goals

برای یافتن سریع هدف خود، با انتخاب موفقیت کلی که دوست دارید به دست آورید، شروع کنید. سپس به عقب کار کنید تا مشخص کنید که چه اهداف کوچک، اهداف و وظایفی باید به دست آیند تا آن هدف اصلی محقق شود. این یک هدف عقب مانده با دید واقع بینانه از آنچه برای موفقیت لازم است است.

One-Word Goal Setting

خلاصه: یک کلمه را انتخاب کنید و روی آن تمرکز کنید تا به یک هدف دوربرگردان برسید. این به دلیل سادگی تعیین هدف، حذف فرآیندها، سازماندهی و بحث برای اینکه بفهمید چه چیزی باید مهمترین تمرکز شما باشد، محبوبیت بیشتری پیدا کرده است. این بر اساس کتاب One Word 365 است و برای تعیین اهداف شخصی و همچنین اهداف تجاری استفاده می شود. اطلاعات بیشتر

Locke and Latham’s 5 principles

5 اصل در این رویکرد هدف گذاری وجود دارد که شانس موفقیت را افزایش می دهد: وضوح، چالش، تعهد، بازخورد و پیچیدگی کار. اهداف باید واضح، چالش برانگیز اما غیرقابل تحمل باشند، باید تعهد تیمی وجود داشته باشد، تیم باید پذیرای بازخورد باشد و پیچیدگی وظایف باید در انتخاب اهداف در نظر گرفته شود.

Tiered Goals Framework

اهداف بر اساس بازه زمانی نوشته می شوند که می توان به آنها دست یافت، به عنوان مثال، اهداف سالانه، اهداف فصلی، سپس اهداف ماهانه که در آن آیتم ها بیشتر شبیه به یک لیست کارها به نظر می رسند. این با یک دوره ارزیابی دنبال می شود که در آن اهداف را مجدداً متعهد، بازنشانی و در صورت نیاز حذف می کنید.

Golden Circle

یک دایره هدف با سه لایه رسم کنید، در مرکز دلیل خود را برای چرایی اهدافتان بیان کنید، در لایه بعدی توضیح دهید که چگونه می توانید به آنها برسید و در لایه آخر توضیح دهید که برای رسیدن به آنها چه کاری باید انجام دهید.

BSQ – بزرگ فکر کنید، کوچک عمل کنید و سریع حرکت کنید.

اهداف بر اساس اهداف بزرگ برنامه ریزی می شوند، اقدامات با نام بردن از کارهای کوچکی که می توانید برای رسیدن به هدف انجام دهید برنامه ریزی می شوند، و همانطور که در برنامه کار می کنید به سرعت برای انجام کارها حرکت می کنید.

OGSM – اهداف، اهداف، استراتژی ها و اقدامات

اگر به رویکرد بصری تری برای تعیین اهداف نیاز دارید، OGSM یک چارچوب عالی برای انتخاب اهداف، اهداف و استراتژی های شما است. همه چیز در یک صفحه قرار می گیرد، می توانید از صفحه پرینت بگیرید و آن را در دفتر خود یا بالای میز خود آویزان کنید.

Goal Pyramid

احتمالاً مشابه سایر روش‌های نگاه به اهداف، هرم هدف مهم‌ترین و بزرگترین هدف شما را در بالای هرم قرار می‌دهد و پس از آن نقاط عطف بزرگ، نقاط عطف متوسط ​​و نقاط عطف کوچک قرار می‌گیرد.

نکاتی برای تعیین اهداف برای سال ۱۴۰۱

هنگامی که یکی از چارچوب یا روش تعیین هدف های معرفی شده در بالا را انتخاب کردید، چندین نکته اضافی وجود دارد که می تواند به شما کمک کند تا در رسیدن به اهداف خود موفق تر باشید.

برای شروع، اگر می‌خواهید از OKR به عنوان چارچوب تعیین هدف خود استفاده کنید، نکات زیر به شما کمک می‌کند از اشتباهاتی که معمولاً هنگام نزدیک شدن به یک سیستم جدید مرتکب می‌شوید دوری کنید:

OKR ها را ساده کنید – اغلب اوقات مردم برای درک یک هدف یا نتیجه کلیدی مشکل دارند. برای کمک به استفاده از فرمول هدفی که آقای جان دوئر به گوگل کمک کرد تا OKR ها را پیاده سازی کند و آن را در یک جمله خلاصه کرد که نحوه عملکرد آنها را توضیح می دهد:

من ___(هدف)___ را با __(این نتایج کلیدی)___ اندازه گیری می کنم.

در کتاب مبانی OKR اثر هنریک یان ون در پل، او ۴ قانون را به عنوان راهنما برای موفقیت ارائه می دهد:

 • نتایج کلیدی تقریباً همیشه باید یک عدد داشته باشند.
 • ۵ هدف یا کمتر را با حداکثر ۴ نتیجه کلیدی در هر سه ماهه تعیین کنید، هر چیز دیگری به اندازه کافی متمرکز نیست و باعث می شود افراد غرق شوند و حواسشان پرت شود.
 • انتظار دارید مردم ۷۰ تا ۸۰ درصد از OKR های خود را برآورده کنند.
 • آنها را به صورت سه ماهه و سالیانه تنظیم کنید.

دستورالعمل های خاص را برای تعیین اهداف و نتایج کلیدی دنبال کنید

آیزنهاور، یک برنامه برنامه ریزی کار، رویکرد خود را برای نوشتن OKR پیشنهاد می کند. از معیارهای آیزنهاور تحت عنوان IDEA برای تعیین اهداف با استانداردها استفاده می کنند:

 • الهام بخش Inspiring – فقط اهداف رویایی، جسورانه و گویا که مردم و سازمان شما را به جلو می برد.
 • مشکل Difficult- با اهداف کششی دور از وضعیت موجود، هدف بلندی داشته باشید، حتی تا جایی که ممکن است کمی احساس ناراحتی کنید. به عبارت دیگر با اهداف خود چالش داشته باشید.
 • صریح Explicit – هدف خود را واضح، مختصر و قابل درک از یک نگاه اول و کوتاه، حتی برای یک فرد خارجی، بیان کنید.
 • دست یافتنی Achievable – فقط به اهدافی متعهد شوید که می توانند تقریباً یا به طور کامل در دوره هدف اصلی توسط تیم یا فرد تعیین شده به انجام برسند.

امتیاز موفقیت در دستیابی به OKR – از یک رویکرد واقع بینانه و در عین حال خوش بینانه برای نوشتن اهداف استفاده کنید. شما می خواهید برای رشد رو به بالا تلاش کنید، اما در واقع شما فقط مقدار محدودی از منابع در دسترس دارید. در پایان هر سه ماهه، OKR های خود را مجدداً بررسی کنید و هدف خود را برای دستیابی به 70-80٪ از آنها انجام دهید.

با برنامه ریزی گرانول را دریافت کنید – برای برخی از افرادی که از OKR استفاده می کنند، منطقی است که اهداف را حتی دقیق تر برنامه ریزی کنند و در مورد اهداف و وظایف ماهانه و اهداف و وظایف هفتگی مشخص شوند. این به آنها کمک می کند تا با رویکردی گام به گام که منجر به موفقیت می شود در هدف خود باقی بمانند.

نکاتی برای تعیین اهداف برای سال ۱۴۰۱ با اهداف SMART

از آنجایی که بسیاری از شرکت ها از چارچوب اهداف SMART استفاده می کنند، در اینجا چند پیشنهاد برای استفاده از آن و بهبود آن برای تیم شما ارائه شده است. یکی از این بهبودها توسط Ariane Benefit پیشنهاد شده است که در مورد اهداف “چابک سازی” می نویسد تا آنها را موثرتر کند. او می گوید: «رویکرد چابک به S.M.A.R.T. هدف گذاری روشی به روز برای تعیین اهدافی است که برای جذب شما به عمل طراحی شده است. و اینکه اهداف SMART “همه ابزارهای مورد نیاز برای تسلط بر هنر استفاده از اهداف برای تغییر عادات و افزایش عملکرد” ​​را ندارند.

او رویکرد کمی متفاوت به SMART را توصیه می کند، به شرح زیر:

 • اقدامات کوچک، ساده، خاص، پایدار
 • نتایج معنادار و به یاد ماندنی
 • منطقه انتظارات، استانداردهای چابک را هدف بگیرید
 • مربوط به نیازها و نتایج متعدد
 • اهداف قابل تنظیم، اعلام حضور در جعبه زمانی

اهداف SMART-ER را تعیین کنید

تنظیم دیگری برای اهداف SMART از Wanderlust Worker است که پیشنهاد می کند دو حرف به نام اختصاری اضافه کنید تا آن را به اهداف SMART-er یا هوشمندانه تر تبدیل کنید.

ارزیابی و تنظیم مجدد

زمان زیادی برای برنامه ریزی اهداف سرمایه گذاری می شود، اما پس از آن چه؟ چه اتفاقی می افتد که آنها را زده یا از دست داده اید؟ Wanderlust Worker به شما پیشنهاد می‌کند که آن‌ها را بر اساس موفقیت‌ها یا شکست‌هایتان برای حرکت رو به جلو ارزیابی و تنظیم کنید.

اینها گام های مهمی برای حرکت به سمت اهداف جدید هستند. برای بسیاری، این دو مرحله ممکن است بدیهی به نظر برسند، اما با اضافه کردن آنها به طور رسمی به اهداف SMART، آنها را در ذهن نگه می داریم و به یاد می آوریم که همه اهداف تعیین چارچوب زمانی کامل یا محقق نشده اند و گاهی اوقات فقط به کمی تعدیل نیاز دارند.

نکات بیشتر برای تعیین اهداف برای سال ۱۴۰۱

در نهایت، منطق و تفکر روشن احتمالاً بهترین ابزار برای تعیین اهداف و ایجاد انگیزه در سازمان است. – توماس تونگوز

هر شرکتی متفاوت است و باید یک فرآیند برنامه ریزی هدف را انتخاب کند که بهترین کار را برای آنها داشته باشد. در واقع، اکثر شرکت‌هایی که یک فرآیند محبوب را اتخاذ می‌کنند، برای رفع نیازهای خود، آن را اضافه‌وقت تغییر می‌دهند. همه این ایده‌ها از اینجا سرچشمه می‌گیرند، شرکت‌هایی که چیزی را پیدا کرده‌اند که کار می‌کند و می‌خواهد آن را برای کمک به دیگران به اشتراک بگذارد.

در اینجا برخی از مفیدترین انطباق‌ها با هدف‌گذاری ۱۴۰۱ آمده است:

اهداف خود را عمومی کنید – وقتی اهداف خود را عمومی می کنید، در برابر هرکسی که آنها را می بیند پاسخگو می شوید. به عنوان مثال، در اینجا در Jell، محصول ما به ما امکان می دهد OKR را برای تیم ها و سازمان خود تنظیم کنیم. هرکسی در سازمان می‌تواند بقیه OKR‌های تیم را ببیند تا شفاف باشد.

به خودتان پاداش دهید – وقتی در زندگی شخصی خود اهدافی را تعیین می کنیم و به آنها دست می یابیم، اغلب به خاطر آن به خودمان پاداش می دهیم. نوتردام آنلاین می‌گوید انجام این کار به صورت حرفه‌ای انگیزه‌بخش است، و لازم نیست پول باشد. سازمان‌ها می‌توانند به افراد با تحسین، اقلام یا تجهیزات تبلیغاتی، یا قدردانی پاداش دهند. مردم می توانند با گرفتن یک روز تعطیلات، خرید یک هدیه کوچک برای خود یا خوردن یک میان وعده به خود پاداش دهند.

سیستم‌هایی برای حمایت از اهداف خود ایجاد کنید – سیستم‌ها و عادت‌ها به ما کمک می‌کنند تا روال‌هایی بسازیم که از ما در دستیابی به اهداف حمایت می‌کنند، بنابراین منطقی است که این مقاله در فوربس راه‌هایی را برای نزدیک شدن به هدف‌گذاری که شامل استفاده از عادات است، پیشنهاد می‌کند.

در اینجا دو مثال خیلی ساده و مرتبط به هم وجود دارد که ممکن است برای شما مفید باشد:

 • وقتی می‌خواهید یک محل کار شاد را تبلیغ کنید که در آن کارمندان پیشرفت می‌کنند، می‌توانید جلسات دو هفته‌ای یک به یک را به‌طور خودکار از طریق Google Calendar با آن‌ها برنامه‌ریزی کنید، به‌جای اینکه مجبور باشید هر بار که چیزی پیش می‌آید به‌طور دستی یکی را دوباره برنامه‌ریزی کنید. به این ترتیب تماس‌های بیشتری دریافت خواهید کرد و فرصت‌هایی برای ایجاد روابط و محیط کاری برای کارمندان خود خواهید داشت.
 • وقتی می خواهید هر روز سر وقت سر کار بروید اما صبح انگیزه ندارید، لباس هایتان را بپوشید و همه چیز را قبل از خواب آماده کنید. به این ترتیب، صبح، آنچه را که نیاز دارید برداشته، لباس می پوشید و زمان کمتری را صرف دویدن می کنید.

دلایل به اندازه کافی قوی برای اهداف خود ایجاد کنید – Wanderlust Worker سالها تجربه ساختن سیستم های هدف، کارآمد ساختن آنها و سازگاری با چارچوب های جدید را داشته است. یکی از ۱۰ نکته او در مورد دستیابی به اهداف شغلی، ایجاد دلایلی است که اهداف خود را بر اساس آنها قرار دهید.

به عنوان مثال، شما فقط نمی خواهید ۱۰۰۰ جفت جوراب در ماه بفروشید، بلکه می خواهید ۱۰۰۰ جفت به پناهگاه های بی خانمان اهدا کنید و این کار را با فروش ۱۰۰۰ جفت انجام می دهید.

موانع را در نظر بگیرید – در حین طوفان فکری برای اهداف خود، زمانی را به این فکر کنید که با چه موانعی روبرو خواهید شد. ما تمایل داریم از توانایی های خود فراتر برویم و همچنین نسبت به آنچه می توانیم به دست آوریم بسیار خوشبین هستیم. فرض کنید چیزهایی پیش می‌آیند که شما را از رسیدن به اهدافتان باز می‌دارد، و برنامه‌ریزی کنید که چگونه با آن چالش‌ها کنار بیایید تا بتوانید یک قدم جلوتر بمانید.

هدف خود را با یک برنامه ردیابی کنید – از یک برنامه برای کمک به پیگیری پیشرفت خود استفاده کنید. به عنوان مثال، در Jell، می توانید کارهای روزانه خود را بررسی کنید، اهداف خود را زیر نظر داشته باشید و OKR های خود را تراز کنید.

خلاصه برنامه ریزی هدف ۱۴۰۱

با اجرای یک سیستم هدف که به بهترین نحو عملکرد تیم شما را نشان می دهد، سال ۱۴۰۱ را به بهترین شکل تبدیل کنید. با ارائه یک هدف چالش برانگیز و در عین تعیین چارچوب زمانی حال دست یافتنی، تیم را در مسیر و خوشبین نگه دارید. همانطور که در اینجا می بینید راه های زیادی برای انجام اهداف برای شرکت شما وجود دارد، نکته مهم این است که شروع کنید، به حرکت ادامه دهید، با هم کار کنید و برای موفقیت هدف گذاری کنید.

نمایش عمق مظنه نماد‌ها در سال جدید، تا ۲۰ مظنه/ تعیین چارچوب نظارتی ناظرین بازار به زودی نهایی می‌شود

نائب رئیس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تهران گفت: به منظور افزایش شفافیت و با توجه به این که ضریب نفوذ معاملات آنلاین افزایش یافته، هیأت مدیره جدید سازمان بورس اوراق بهادار مصوب کرده است از ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ مظنه‌های قابل رؤیت برای مشتریان به ۲۰ مظنه افزایش یابد.

– در راستای دستورات رئیس دستگاه قضایی در نشست با اعضای هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ، هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به بررسی نمایش عمق مظنه (سفارش‌های خرید و فروش) برای همه معامله‌گران کرد و در این راستا ضمن تاکید بر تقویت سامانه‌های نظارتی و آموزش همگانی مبنی براینکه ارزش ذاتی هر سهم نه از میزان عمق مظنه‌ها (سفارش‌های خرید و فروش) بلکه از عوامل کلان اقتصادی و عوامل بنیادین مرتبط به هر شرکت تعیین می‌شود، تصمیم گرفت که عمق مظنه در اختیار همگان قرار بگیرد و همه معامله‌گران آنلاین نیز بتوانند این خدمت را از کارگزاران خود دریافت کنند.

از دیگر مطالبات مطروحه تعیین چارچوب نظارتی ناظرین بازار بوده که در این راستا نیز دستورالعمل مربوطه تدوین شده و به زودی نهایی خواهد شد.

در همین راستا محسن خدابخش، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در گفت‌وگو با میزان گفت: به منظور افزایش شفافیت و با توجه به این که ضریب نفوذ معاملات آنلاین افزایش یافته، هیأت مدیره جدید سازمان بورس اوراق بهادار مصوب کرده است از ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ مظنه‌های قابل رؤیت برای مشتریان به ۲۰ مظنه افزایش یابد.

وی ادامه داد: با فناوری‌هایی که ایجاد شده در بازار‌هایی همچون فارکس و سایر بازار‌ها این مظنه‌ها در عمق بیشتری نمایش داده می‌شود، ولی در دیگر بازار‌ها معمولاً این مظنه‌ها با دریافت هزینه‌ای از مشتریان در اختیار فعالان و معامله‌گران قرار داده می‌شود.

خدابخش تصریح کرد: افزایش تعداد مظنه‌های قابل دیدن برای معامله‌گران در ارزش و قیمت سهام شرکت‌ها بی‌تأثیر است، ولی می‌تواند در ثبت قیمت‌های پیشنهادی فروش یا خرید معامله‌گران مؤثر باشد و کارگزاران باید با افزایش دقت و نظارت، مراقب باشند تا قیمتی جهت ترغیب خریداران و فروشندگان ثبت نشود. این هفته همچنین سامانه نظارتی که امکانات بیشتری به آن اضافه شده شروع به کار کرده و یکی از مواردی که نظارت خواهد کرد ورود سفارشاتی بدون قصد فروش و اعلام هشدار‌های لازم به کارگزاران و معامله‌گران است.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار تهران توصیه کرد: معامله‌گران حتما در خرید و فروش سهام نه به مظنه و سفارشاتی که وجود دارد بلکه به ارزشی که سهام یک شرکت دارد توجه کنند و این مظنه‌ها باعث تصمیمات لحظه‌ای توسط سرمایه‌گذاران نشود.

افق زمانی در سرمایه گذاری چیست؟

احسان والیان

احسان والیان

 • اشتراک‌گذاری

برای سرمایه گذاری در انواع صندوق های سرمایه گذاری باید دقت داشته باشیم که اگر به دنبال بازدهی بیش‌تر و سرعت بالاتر در جهت رسیدن به بعضی از اهداف خود هستیم، بهتر است صندوق‌هایی مانند صندوق های سهامی را انتخاب کنیم که به خاطر متمرکز بودن بر سهام از بازدهی بیش‌تر و البته ریسک بالا برخوردار است.

این که هر کدام از ما به دنبال رسیدن هر چه زودتر به آرزوهای خود هستیم قطعا امری طبیعی است. اما سرعت و انتظار برای رسیدن به هر کدام از آرزوها باید به شکلی معقول باشد. به عنوان مثال برای رسیدن به یک هدف مالی باید افق زمانی در سرمایه گذاری را بنا بر توان مالی و ذهنی خود و شرایط بازارها مشخص کنیم. عده‌ای معتقدند که مسیر سرمایه گذاری را نمی‌توان با تعیین افق زمانی خاصی مشخص کرد. باید گفت برخی از این افراد همان کسانی هستند که در تعیین چارچوب زمانی سال‌های اخیر با دید این که بازارهای سرمایه بر اساس شانس و اقبال جلو می‌روند وجه نقد خود را کورکورانه و تنها بر اساس دلیل‌ها و تحلیل‌های بی پایه سرمایه گذاری کرده‌اند و متضرر شده‌اند. بهتر است در این فرصت در مورد اهمیت افق زمانی در سرمایه گذاری بیش‌تر صحبت کنیم و تکلیف خود را با این مفهوم کاربردی مشخص کنیم.

افق زمانی در سرمایه گذاری

افق زمانی در سرمایه گذاری چه اهمیتی دارد؟

خواه یا ناخواه با موضوع مهمی به نام افق زمانی مواجه هستیم. این عبارت مهم تنها به سرمایه گذاری مربوط نمی‌شود. از سال‌های آغازین زندگی‌مان به طور ناخودآگاه با تعیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت توانسته‌ایم بیش یا کم با مفهوم انتظار و تلاش و داشتن یک چشم انداز آشنا شویم. بنابراین صحبت در مورد افق زمانی در سرمایه گذاری چندان موضوع عجیب و غریبی نیست. یعنی می‌توان همان افق زمانی که در زمان تحصیل مثلا برای قبول شدن در کنکور در نظر گرفته‌ایم و با تلاش و برنامه ریزی تعیین اهداف مختلف به نتیجه رسیده‌ایم، را تکرار کنیم. البته این بار با هویت کار ما متفاوت است اما باز هم جنس چارچوب یکی است. بسیاری از ما برای دوران بازنشستگی خود برنامه‌ای مشخص شده داریم. می‌توان این جنس برنامه ریزی را نوعی چشم انداز بلند مدت در سرمایه گذاری در نظر گرفت؛ بنابراین چنان که فکر می‌کنیم در بحث تعیین افق زمانی ناپخته و بی تجربه نیستیم. اما اهمیت این موضوع در چیست؟ در پاسخ باید گفت که اگر بخواهیم استراتژی و یا همان نقشه راه خودمان را داشته باشیم و با شخصی سازی مسیر سرمایه گذاری خود بنا بر شخصیت، میزان سنجش ریسک و اهداف مالی خود اقدام کنیم باید افق زمانی در سرمایه گذاری داشته باشیم. همه ما – حتی ثروتمندترین ما – باز با محدودیت منابع مواجه هستیم و باید برای رسیدن به اهداف مالی خود مثلا خرید یک خانه، ماشین یا حتی رفتن به یک سفر خارجه بنا بر محدودیت‌های زمانی و مالی تصمیم بگیریم که کدام یک از این افق‌ها برای ما از اهمیت بیش‌تری برخوردار است.

کاربرد افق زمانی در سرمایه گذاری

در حال حاضر در بسترهای تازه‌ای مانند سرمایه گذاری آنلاین بیش‌تر می‌توان به کاربرد افق زمانی در سرمایه گذاری پی برد. زمانی که به گزینه‌های سرمایه گذاری متنوع نگاه می‌کنیم و گزارش‌های روزانه از وضعیت بازارها را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که برای رسیدن به اهداف مالی خود باید کدام یک از این زمینه‌های سرمایه گذاری موجود را انتخاب کنیم. به عنوان مثال برای سرمایه گذاری در انواع صندوق های سرمایه گذاری باید دقت داشته باشیم که اگر به دنبال بازدهی بیش‌تر و سرعت بالاتر در جهت رسیدن به بعضی از اهداف خود هستیم، بهتر است صندوق‌هایی مانند صندوق های سهامی را انتخاب کنیم که به خاطر متمرکز بودن بر سهام از بازدهی بیش‌تر و البته ریسک بالا برخوردار است. البته در بازارهایی این چنینی که نوسان و ریسک بالاتری دارند، باید افق زمانی را حداقل میان مدت مثلا 3 تا 5 ساله در نظر بگیریم. اما اگر با ریسک کردن میانه خوبی نداریم و می‌خواهیم پول‌مان را در جایی مطمئن قرار دهیم باید به سراغ صندوق با درآمد ثابت برویم. گزینه‌های درآمد ثابت سود کمتری دارند اما نوسان آنها نیز پایین‌تر است.

افق زمانی در سرمایه گذاری

دسته‌بندی افق‌های زمانی

همان‌طور که اشاره کردیم افق زمانی در سرمایه گذاری بنا بر اهداف مالی ما و اولویت بندی هر کدام از آن‌ها متفاوت است. به همین خاطر افق‌های زمانی که در نظر می‌گیریم نیز دسته بندی‌های متنوعی دارند. سرمایه گذاری در بازه‌های زمانی بلند مدت و کوتاه مدت از دو نوع اصلی هستند که افق‌های زمانی متنوعی را در بر می‌گیرند. به عنوان مثال برای خرید خانه باید چشم انداز طولانی‌تری را نسبت به خرید خودرو در نظر گرفت. بزرگ‌ترین فایده این دسته بندی این است که سطح انتظار ما برای رسیدن به هر کدام از اهداف مالی موردنظرمان در حالتی معقول قرار می‌گیرد و باعث می‌شود در مسیر سرمایه گذاری مقاومت‌مان بالا برود و از طرفی دیگر بتوانیم جلوی تصمیم گیری‌های هیجانی را بگیریم.

خواه یا ناخواه با موضوع مهمی به نام افق زمانی مواجه هستیم. این عبارت مهم تنها به سرمایه گذاری مربوط نمی‌شود. از سال‌های آغازین زندگی‌مان به طور ناخودآگاه با تعیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت توانسته‌ایم بیش یا کم با مفهوم انتظار و تلاش و داشتن یک چشم انداز آشنا شویم. بنابراین صحبت در مورد افق زمانی در سرمایه گذاری چندان موضوع عجیب و غریبی نیست. یعنی می‌توان همان افق زمانی که در زمان تحصیل مثلا برای قبول شدن در کنکور در نظر گرفته‌ایم و با تلاش و برنامه ریزی تعیین اهداف مختلف به نتیجه رسیده‌ایم، را تکرار کنیم. البته این بار با هویت کار ما متفاوت است اما باز هم جنس چارچوب یکی است. بسیاری از ما برای دوران بازنشستگی خود برنامه‌ای مشخص شده داریم. می‌توان این جنس برنامه ریزی را نوعی چشم انداز بلند مدت در سرمایه گذاری در نظر گرفت؛ بنابراین چنان که فکر می‌کنیم در بحث تعیین افق زمانی ناپخته و بی تجربه نیستیم. اما اهمیت این موضوع در چیست؟ در پاسخ باید گفت که اگر بخواهیم استراتژی و یا همان نقشه راه خودمان را داشته باشیم و با شخصی سازی مسیر سرمایه گذاری خود بنا بر شخصیت، میزان سنجش ریسک و اهداف مالی خود اقدام کنیم باید افق زمانی در سرمایه گذاری داشته باشیم. همه ما – حتی ثروتمندترین ما – باز با محدودیت منابع مواجه هستیم و باید برای رسیدن به اهداف مالی خود مثلا خرید یک خانه، ماشین یا حتی رفتن به یک سفر خارجه بنا بر محدودیت‌های زمانی و مالی تصمیم بگیریم که کدام یک از این افق‌ها برای ما از اهمیت بیش‌تری برخوردار است.

در حال حاضر در بسترهای تازه‌ای مانند سرمایه گذاری آنلاین بیش‌تر می‌توان به کاربرد افق زمانی در سرمایه گذاری پی برد. زمانی که به گزینه‌های سرمایه گذاری متنوع نگاه می‌کنیم و گزارش‌های روزانه از وضعیت بازارها را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که برای رسیدن به اهداف مالی خود باید کدام یک از این زمینه‌های سرمایه گذاری موجود را انتخاب کنیم. به عنوان مثال برای سرمایه گذاری در انواع صندوق های سرمایه گذاری باید دقت داشته باشیم که اگر به دنبال بازدهی بیش‌تر و سرعت بالاتر در جهت رسیدن به بعضی از اهداف خود هستیم، بهتر است صندوق‌هایی مانند صندوق های سهامی را انتخاب کنیم که به خاطر متمرکز بودن بر سهام از بازدهی بیش‌تر و البته ریسک بالا برخوردار است. البته در بازارهایی این چنینی که نوسان و ریسک بالاتری دارند، باید افق زمانی را حداقل میان مدت مثلا 3 تا 5 ساله در نظر بگیریم. اما اگر با ریسک کردن میانه خوبی نداریم و می‌خواهیم پول‌مان را در جایی مطمئن قرار دهیم باید به سراغ صندوق با درآمد ثابت برویم. گزینه‌های درآمد ثابت سود کمتری دارند اما نوسان آنها نیز پایین‌تر است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا