اموزش فارکس در ایران

اشتباهات رایج بورس

اشتباهات رایج در پژوهش های تجربی حسابداری

در این مقاله برخی از اشتباهات رایـج در زمینه روش شناسی در پـژوهش های تجـربی حسابـداری و نحوه نگارش مقاله های انتشار یافته در نشریه های علمی و پژوهشی کشور اشاره شده است. به این منظور، با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا ابتدا، مروری بر مقاله های حوزه اثباتی در کشور انجام شده و برخی از مقاله های اشتباه شناسایی شدند. سپس، اشتباهات مزبور در زمینه محتوایی، کاربرد اقتصاد سنجی و روش شناسی به پنج طبقه مختلف دسته بندی شدند. در اقتصادسنجی سعی می شود تئوری ها (مدل ها) و واقعیت ها (داده های تجربی) ترکیب شده و به کمک تکنیک های آماری روابط بین متغیرها آزمون شود. نتایج حاصل از بررسی کاربرد اقتصادسنجی و روش شناسی حاکی از وجود اشتباهات اساسی در مقاله های به چاپ رسیده در نشریه های مزبـور می باشد. همچنین، در برخی موارد اجزای اصلی تشکیل دهنده مقاله علمی رعایت نشده است. نتایج حاصل از هر پژوهش علمی که در قالب مقاله منتشر می شود، زمانی مفید خواهد بود که با روشی صحیح و منطقی انجام شده باشد. امید است با بیان این اشتباهات و توجه به شکل صحیح آن ها که حاصل تجربه چندین ساله نویسندگان است، کیفیت پژوهش های علمی و داوری مقاله ها افزایش پیدا کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Common Mistakes in Accounting Empirical Researches

نویسندگان [English]

 • bahman banimahd 1
 • mehdi arabi 2

In this paper has been pointed out some common mistakes in the field of methodology in accounting empirical researches and the writing methods of papers published in Iranian scientific- research journals. For this purpose, we اشتباهات رایج بورس used the content analysis approach to finding some mistakes in positive field papers in the country. Then, we classify the mistakes in the field of content, application of the econometric and research methodology to five different categories. Models (theories) are combined with realities (empirical data) in the econometric to test the relationship between variables. The results of this study indicate that there are substantial mistakes in the application of the econometric and research methodology in published papers of respective journals. Also, in some cases, the main components of scientific papers have not been met. The results would be helpful, when the research methodology of any scientific article be correct and reasonable. We hope that by offering these mistakes and correct method them, according to the many years of authors experiences, the quality of scientific researches and judging papers will be improve.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Accounting Empirical Researches
 • research methodology
 • Econometric
 • اشتباهات رایج بورس
 • Scientific Paper
 • content analysis

مراجع

 1. آقا ابراهیمیان، مریم و محمد رمضان احمدی. (1393). بررسی تاثیر محافظه­کاری بر میزان افشاء اختیاری اطلاعات در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامهحسابداریمالی، 6 (24): 98-79.
 2. افلاطونی، عباس. (1392). تجزیه و تحلیل آماری با Eviewsدر تحقیقات حسابداری و مدیریت مالی، انتشارات ترمه، تهران.
 3. بادآور نهندی، یونس، برادران حسن زاده، رسول و غفور شریف زاده. (1393). بررسی تاثیر ساختارهای مدیریتی و مالکیتی حاکمیت شرکتی بر هزینه­های نمایندگی، فصلنامهحسابداریمالی، 6 (24): 169-143.
 4. بدری، احمد. (1393). واکاوی و نقد روش شناسی پژوهش های تجربی مالی و حسابداری در ایران، پژوهش­های تجربی حسابداری، 3 (12): 127-99.
 5. بنی­مهد، بهمن، مراد زاده فرد، مهدی و یعقوب ناصح. (1393). مالکیت شرکت­های سرمایه گذاری و ارزش سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، فصلنامه دانش سرمایه­گذاری، 3 (9): 169-157.
 6. بنی­مهد، بهمن، عربی، مهدی و شیوا حسن­پور. (1395). پژوهش­های تجربی و روش­شناسی در حسابداری، انتشارات ترمه، چاپ اول، تهران.
 7. پورزمانی، زهرا و فرناز منصوری. (1394). تاثیـر کیفیت افشا، محافظه­کاری و رابطه متقابل آن­ها بر هزینه سرمایه سهام عادی، پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 7 (25): 96-79.
 8. جبارزاده کنگرلوئی، سعید و انور بایزیدی. (1389). بررسی رابطه بین مسئولیت­پذیری اجتماعی و تعهد سازمانی با محافظه­کاری در گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 3 (9): 96-77.
 9. جلیلی، صابر و فرزاد قیصری. (1393). بررسی ارتباط بین کیفیت سود و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله­ی دانش حسابرسی، 14 (57): 170-147.
 10. حسن­پور، شیوا. (1388). تاثیر استراتژی­های سرمایه در گردش بر بازده سهام. فصلنامه حسابداری مالی، 1 (1): 22-1.
 11. خواجوی، شکراله، محسنی­فرد، غلامعلی، رضایی، غلامرضا و داوود حسینی راد. (1392). بررسی اثرهای رقابت در بازار محصول بر مدیریت سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مدیریت دارایی و تامین مالی، 1 (3): 134-119.
 12. حاجی­زاده، سعید. (1390). تئوری نمایندگی و حق­الزحمه حسابرسی مستقل: آزمون فرضیه­ی جریان نقد آزاد. مجله پژوهش­های تجربی حسابداری مالی، 1 (2): 92-76.
 13. حاجیها، زهره و حسن چناری. (1394). ارتباط دقت پیش بینی سود مدیریت و چرخش مدیران ارشد، مجله دانش حسابداری، 6 (20): 169-147.
 14. حافظ نیا، محمد رضا. (1389). مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)، چاپ هفدهم.
 15. حیدرپور، فرزانه و زارع رفیع، سمیه. (1393). تاثیر متغیرهای سود تقسیمی و فرصت­های رشد بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و نوسان پذیری بازده سهام. پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 6 (22): 247-213.
 16. دیانتی، زهرا و وحید طیبی. (1390). تاثیر ابعاد اخلاقی مدیران بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نشریه­ی اخلاق در علوم و فناوری، 6 (3): 89-66.
 17. رحیمیان، نظام الدین، آخوندزاده، میثم و علی حبشی. (1390). بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه­ی دانش حسابرسی، 10 (24): 101-79.
 18. رضایی، فرزین و کاظم گلباغی. (1392). رابطه بین ابعاد فرهنگی مدیران و سیاست تقسیم سود از منظر نمایندگی، مجله مدیریت فرهنگی، 7 (21): 115-94.
 19. رضایار، علی و علی­نژاد، محمود. (1392). اقتصادسنجی مالی، انتشارات ناقوس، تهران.
 20. 20. زراء­نژاد، منصور و انـواری، ابراهیم. (1384). کاربرد داده­های ترکیبی در اقتصادسنجی، نشریه­ی بررسی­های اقتصادی، 1 (4): 54-21.
 21. عربی، مهدی و فاطمه یدملت. (1392). تاثیر اقلام غیرمترقبه بر محتوای اطلاعاتی سود و هموارسازی سود، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 6 (17): 27- 4.
 22. عرب صالحی، مهدی، صادقی، غزل و محمود معین الدین. (1392). رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهشهای تجربی حسابداری، 3 (9): 20-1.
 23. لشگری، زهرا، احمدزاده، یونس و مریم طحان. (1394). تاثیر مازاد و کسری وجه نقد بر بازده سهام در شرایط تورمی. پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 7 (25): 78-65.
 24. عربی، مهدی و فاطمه یدملت. (1392). تاثیر اقلام غیرمترقبه بر محتوای اطلاعاتی سود و هموارسازی سود، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 6 (17): 27- 4.
 25. سوری، علی. (1391). اقتصادسنجی همراه با کاربرد Eviews . انتشارات فرهنگ شناسی، تهران.
 26. طالب­نیا، قدرت­الله، شیری، احمدرضا و مریم ضرابی. (1391). بررسی تاثیر مدیریت سود و کیفیت حسابرسی بر سرمایه­گذار ی بیش از حد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله­ی دانش حسابرسی، 9 (36): 81-64.
 27. طبیبی، سید جمال الدین، ملکی، محمدرضا و دلگشایی، بهرام. (1392). تدوین پایان نامه، رساله، طرح پژوهشی و مقاله علمی. چاپ پنجم، انتشارات فردوس، تهران.
 28. کردستانی، غلامرضا و سید مصطفی علوی. (1389). بررسی شفافیت سود حسابداری بر هزینه سرمایه سهام عادی، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 3 (12): 61-43.
 29. کـردستانی، غلامرضا و مصطفی رحیمی. (1389). بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی با هزینه­ی سرمایه سهام و مدیریت سود، فصلنامه مطالعات حسابداری، 7 (26): 92-71.

30.گنجی، حمیدرضا و قربان اسکندری. (1393). واکنش بازار سرمایه به اقلام تعهدی، جریان نقد آزاد و خالص دارایی­های عملیاتی در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش حسابرسی، 14 (57): 191-173.

10 اشتباه رایج که معامله‌گران مبتدی رمزارز انجام می‌دهند

10 اشتباه رایج که معامله‌گران مبتدی رمزارز انجام می‌دهند

معامله‌گران مبتدی در بازار رمز ارزها همیشه در معرض انجام اشتباهاتی هستند؛ پس اگر شما هم تازه‌وارد هستید، بهتر است از ۱۰ اشتباه رایج آن‌ها آگاه باشید.

معامله در کریپتو چنانچه به ­­درستی انجام شود، سودآور است، وگرنه می­­‌توانید به‌­­­­راحتی سرمایه‌­­تان را از دست دهید. بهترین و مفیدترین شعار برای سرمایه‌­گذاری این است که تنها آن‌چه را می‌­­توانید از دست دهید، سرمایه‌­گذاری کنید.

فضای کریپتو مانند یک افسانه افسونگر است، همه به­­ وسیله دستآوردهای درخشان بازار به زودی جذب می­­‌شوند. تازه­­‌کارها در بازار کریپتو اغلب تمایل دارند حرکت­­‌هایی را ایفاء کنند که معامله‌­­گران باتجربه انجام می­­‌دهند. اما آیا آن‌ها موفق می‌­­شوند و به اندازه کافی سود می‌­­برند؟

ورود به فضای کریپتو

افرادی که می­­‌خواهند به ­­راحتی و در پرتو سرعت، پول به دست آورند اغلب به گزینه­­‌های مختلف توجه می­­‌کنند. از بین گزینه‌­­های مختلف، معامله یا سرمایه­­‌گذاری رمزارز را نیز می‌­­توان لحاظ کرد. در بسیاری موارد، معامله‌­­گران تازه­­‌وارد بدون دانش قوی تمایل دارند تمام درآمد خود را از دست بدهند.

اشتباهات رایجی که یک معامله‌­­گر رمزارز انجام­­ می­­‌دهد!

۱. عدم ساخت یک پایگاه قوی

دانش چنان گنجینه‌­­ای است که نه به سرقت می­­‌رود و نه دور انداخته می‌­­شود. بنابراین ساخت چنین گنجینه‌­­ای اولین و بهترین چیز برای هر فرد مبتدی است که نیاز است در مورد برنامه­­‌ریزی برای هر سرمایه­­‌گذاری انجام دهد.

اما برخی از معامله­­‌گران جدید در انجام این کار ناموفقند. تنها با پیروی از گفته­­‌های دیگران یا تقلید از عمکرد معامله­­‌گر دیگر، فرد مبتدی بدون داشتن آگاهی مناسب از بازار، در دارایی­­‌ها سرمایه­­‌گذاری می­­‌کند.

این نوع از سرمایه‌گذاری اغلب منجر به از دست دادن سرمایه می­­‌شود، در برخی موارد ممکن است کل سرمایه در چشم به ­­هم­­زدنی تبدیل به ضرر شود.

۲. سرمایه­­­‌گذاری بدون انجام تحقیقات مناسب

در مواردی که معامله‌­­گر اطلاعات بسیار خوبی در مورد بازار و حرکت­­‌های آن جمع‌­آوری کرده است، همچنان دانستن اطلاعات عمیق در مورد دارایی که می‌­­خواهید در آن سرمایه­­‌گذاری کنید، حائز اهمیت است.

معامله­­‌گر تازه­­‌وارد اغلب در انجام تحقیق عمیق در مورد دارایی، عملکرد قبلی آن، توطئه افت و خیز (P&D) و دلایل آن، و غیره ناکام است. هم‌چنین ممکن است در صورت سرمایه­­‌گذاری در دارایی­­‌های غیر اجرایی یا کلاهبرداری­­‌ها، ضررهایی متوجه وجوه شما شود.

۳. ترس از نوسانات بازار

بازار کریپتو اغلب به ­­خاطر نوسان قیمت برای هر ثانیه واحد، «فرّار» نامیده می‌­­شود. معامله­­‌گرانی که به رفتار بازار عادت دارند و اغلب دانش و تجربه گذشته خود را مورد استفاده قرار می­­‌دهند، تمایل به کسب سود از دامپ(بازارشکنی) نیز دارند.

ترس

۴. معامله فومو یا ترس از دست دادن؛ و ترس، عدم اطمینان و شک FUD

اشتباه با بیش‌ترین احتمال وقوعی که معامله‌­­گران تازه‌­­وارد مرتکب می­­‌شوند، معامله فومو و FUD (مخفف ترس، عدم اطمینان و شک) است. فومو عموما به معنای "ترس از دست دادن" است. در این‌جا، هر زمان که بازار در شرف رونق است، معامله­­­‌گران با داشتن حس ترس از دست دادن موقعیت، دارایی را بدون هیچ فکر دیگری تصاحب می­­‌کنند.

در موارد دیگر، FUD وجود دارد که مخفف ترس، عدم اطمینان، و شک است. این همه زمانی اتفاق می­­‌افتد که نوبت­­‌های منفی از اخبار یا وبلاگ­‌ها در بازار منتشر می‌­­شود که تاثیر منفی بر معامله­­­‌گران ایجاد می­‌کند.

ترس عدم قطعیت شک

۵. عدم ساخت استراتژی واضح

معامله­­‌گرانی که اغلب با تجربیات‌شان خو گرفته‌­­اند، استراتژی قدرتمندی می‌­­سازند که به آنها کمک می­­‌کند در مورد روند خرسی(نزولی) به­­ طور امن بازی کنند. آنها اغلب استراتژی­­‌های‌شان را با سایرین به اشتراک می­­‌گذارند، اما مبتدیان تازه‌­­وارد غالباً در انجام آن ناموفق هستند.

بدون داشتن هدف یا استراتژی قوی، نمی‌­­توان موفقیت یا سودی ایجاد کرد. این مساله مستلزم آن است که پیش از سرمایه­­‌گذاری در دارایی در هر بازاری، تمرکز عمیقی را معطوف کرد.

استراتژی

۶. عدم ایجاد عبارت کلیدی

ایجاد عبارت کلیدی یا ذخیره آن به شیوه‌ای امن همیشه به عنوان نشانه­­‌ای از یک معامله­­‌گر خوب در نظر گرفته می‌­­شود. از این رو، رمز عبورها یا عبارات کلیدی امن و انتقال آن به آدرس مناسب، الزاماً تمرین خوبی محسوب می‌­­شود.

۷. همراهی با روند

با هر جریان صعودی یا نزولی، اکثر معامله­­‌گران روند "خرید" یا روند "فروش" را برقرار می­‌کنند. یک معامله­­‌گر خوب غالباً با روندی که توسط نهنگ‌­­ها یا معامله­­‌گران باتجربه به راه می­­‌افتد، فریب نمی‌­­خورد. بلکه همیشه تحقیق خودش را انجام می­­‌دهد و با رویه خودش پیش می‌رود.

۸. افتادن در تله‌­­ها

بدون دانش کافی، معامله‌­­گر جدید در معرض افتادن در تله طرح‌­­های پونزی یا سرمایه‌گذاری­­‌های غیر­­ سودآور است. پیشنهاد می­­‌شود که معامله­­‌گر الزاماً افراد پشت پروژه، وایت پیپر، کارکرد و مزایای پروژه را بداند و بعداً در هر سرمایه­­‌گذاری پیش رود.

۹. بسیار ناشکیبا بودن

صبر و شکیبایی یکی از قوی‌­­ترین سلاح­­‌هایی است که هر فرد می­­‌تواند داشته باشد. برای هر بازده‌ای، لازم است صبر فراوانی داشته باشید. بعد از انجام یک خرید یکپارچه در کف، بی­­‌قراری اشتباهات رایج بورس ایجاد می‌­­شود، افراد معمولاً دائماً تغییرات قیمت را در هر دقیقه چک می­­‌کنند و انتظار دارند قیمت­­‌ها سر به فلک بکشند. استرسی که این موضوع ایجاد می­­‌کند عقل و احساسات منطقی را از بین می‌­­برد و باعث می­­‌شود از طریق عمل فروش، موقعیت را خالی کنید.

۱۰. فروش وحشتزده

بازار کریپتو در کسری از ثانیه به سمت لمس قیمت­­‌های کف گرایش دارد. و از این رو، این موضوع در بین معامله‌­­گران وحشتزدگی زیادی ایجاد می­­­‌کند که منجر می­­‌شود آنها بی‌­­درنگ و بدون ثانیه‌ای تفکر صبورانه دارایی‌­­شان را بفروشند.

ازاین‌­­رو، همان‌طور که قبلا گفته شد لازم است یک معامله­­‌گر، صبور باشد و از هرگونه فروش وحشتزده پرهیز کند.

اشتباهات رایج هنگام دریافت بورس تحصیلی

برای این که موفق به دریافت بورسیه تحصیلی از دانشگاه مد نظرتان شوید، هزاران روش وجود دارد. اما متاسفانه مواردی هم هستند که در صورت عدم رعایت از سوی شما، منجر به رد شدن درخواست بورسیه تحصیلیتان می‌شود. در این مقاله همراه ما باشید تا شما را با اشتباهات رایج هنگام دریافت بورس تحصیلی توسط دانشجویان انجام می‌شود، آشنا کنیم.

عدم پاسخ‌دهی به سوالات فرم بورسیه تحصیلی

زمانی که دانشجویان قصد مهاجرت به کشورهای خارجی دارند، معمولا به صورت همزمان برای چندین دانشگاه درخواست می‌دهند. برای هر یک از این دانشگاه‌ها باید بیانیه‌ای از سوی شما ارسال شود. هرچه که این بیانیه کامل و جامعتر باشد، شانس شما برای دریافت بورسیه تحصیلی بیشتر می‌شود. بنابراین زمانی که برای دریافت بورسیه تحصیلی دانشگاهی درخواست می‌دهید، حتما سعی کنید به تمامی موارد مورد نیاز و ضروری در بیانیه‌تان اشاره کنید.

عدم ارسال درخواست در مدت زمان تعیین شده

هر دانشگاهی برای بررسی درخواست بورسیه تحصیلی از سوی دانشجویان، یک زمان خاص معین می کند. بنابراین اگر شما نتوانید در این بازه زمانی تعیین شده از سوی دانشگاه درخواستتان را ارائه دهد، شانسی برای دریافت بورسیه نخواهید داشت. بنابراین اگر قصد ارسال درخواست بورسیه برای دانشگاه‌های مختلف در یک زمان را دارید، بهترین کاری که می توانید انجام دهید، این است که ابتدا با مراجعه به سایت رسمی هر دانشگاه، ددلاین‌ها را بررسی کنید. سپس طبق اولویتی که خودتان مد نظر دارید، ارسال درخواست بورسیه تحصیلی را آغاز کنید.

اشتباه در نگارش متن درخواست بورسیه تحصیلی

سعی کنید درخواست خود را خیلی روان و ساده و در عین حال رسمی به دانشگاه اعلام کنید. استفاده از جملات عجیب و غریب، اشتباهات دستوری و نگارشی، غلط املائی، استفاده از کلمات با معانی متضاد و متفاوت، سایز و فونت نامناسب و … از جمله مواردی است که باعث رد شدن درخواست شما از سوی کارشناسان دانشگاه می‌شود. بنابراین قبل از این که درخواستتان را ارسال کنید، حتما از فردی که تخصص و یا تجربه موفق در این زمینه دارد، بخواهید که متن شما را مطالعه کرده و تغییرات لازم را اعمال کند.

عدم برقراری ارتباط با کارشناسان

فراموش نکنید که برای این که موفق به دریافت بورسیه تحصیلی شوید، باید بتوانید نظر کمیته‌ای که از افراد مختلف تشکیل شده است را به خود جلب نمایید. بنابراین سعی کنید در متنی که برای درخواست بورسیه تحصیلی ارسال می کنید، نظر مخاطب را به خود جلب کنید و به نوعی با او ارتباط روانی برقرار نمایید. به عنوان مثال از جملات سنگین، پاراگراف‌های طولانی و … استفاده نکنید و به جای آن سعی کنید که از نقل قول‌های به یاد ماندنی و پاراگراف‌های مرتبط با هم استفاده نمایید.

درخواست بورسیه تحصیلی را می‌کنید که واجد شرایط برای دریافتش نیستید

هزاران هزار بورسیه تحصیلی از هر دانشگاهی در سطح جهان وجود دارد که هرکدام شرایط منحصر به فرد خودشان را دارند. معمولا بسیاری از افراد زمانی که تصمیم به مهاجرت تحصیلی می‌گیرند، کمی جوگیر شده و برای تمامی انواع بورسیه‌های تحصیلی درخواست می‌دهند. انجام این کار اصلا توصیه نمی‌شود چرا که علاوه بر هدر دادن زمان، تاثیر منفی روانی نیز دارد. چرا که با وجود این که می‌دانستید واجد شرایط لازم نیستید، کاری کرده‌اید که نتیجه‌ای به همراه نداشته است.

اصلا برای دریافت بورسیه تحصیلی اقدام نمی‌کنید

یکی از رایج‌ترین اشتباهات دیگری که در بین قسمت اعظمی از دانشجویان رخ می‌دهد این است که اصلا برای دریافت بورسیه اقدام نمی‌کنند، چرا که تصور می کنند به اندازه کافی خوب نیستند و یا بررسی این فرآیند بسیار زمان‌بر و طولانی است. اما ما به شما توصیه می‌کنیم که تلاش کنید تا در آینده افسوس نخورید.

اشتباهات رایج در ارزهای دیجیتال

امروزه، ممکن است افراد بیشتری نسبت به قبل به ارزهای دیجیتال علاقه مند باشند . خوشبختانه، مزیتی که معامله‌گران جدید هنگام ورود به بازار ارزهای دیجیتال در سال 2020 دارند این است که یک بوفه واقعی از اطلاعات موجود در مورد نحوه خرید و فروش بیت‌کوین و اشتباهات مختلفی که باید اجتناب شود، وجود دارد. جمع آوری اطلاعات تا حد امکان برای اطمینان از آمادگی شما برای ورود به دنیای پیچیده رمزنگاری مهم است. فقط کسانی که روش های سرمایه گذاری خود را هر روز، یکی پس از اشتباهات رایج بورس دیگری اشتباه می کنند، به طور مداوم موفق می شوند.

در اینجا لیستی از اشتباهات رایجی که هنگام سرمایه گذاری در دنیای کریپتو بی ثبات باید از آنها اجتناب کنید آمده است.

درک اشتباه از فناوری

اگر سرمایه گذاران مبانی فناوری ارزهای دیجیتال را درک نکنند، راه دشوار خواهد بود. تا زمانی که نتوانند پروژه ها را خودشان قضاوت کنند، فرصت های بزرگی را از دست خواهند داد.

نام «کریپتوکارنسی» گویای همه چیز است – این یک ارز مجازی است که در قالبی رمزی است. ارزهای مجازی می توانند به عنوان یک رسانه دیجیتال مبادله در یک شبکه عمل کنند. رمزارزها بر روی یک سیستم انتقال همتا به همتا کار می کنند که اشتباهات رایج بورس اشتباهات رایج بورس در آن یک کاربر می تواند ارزهای رمزنگاری شده را مستقیماً از طریق اینترنت برای کاربر دیگر ارسال کند. هیچ واسطه ای در معامله شرکت نمی کند. یک دنباله حسابرسی برای همه تراکنش ها بخشی از شبکه را تشکیل می دهد و تمام سوابق با استفاده از کلیدهای خصوصی و عمومی رمزگذاری می شوند. هیچ کارمزد تراکنش یا هزینه بانکی برای ارزهای دیجیتال وجود ندارد. به دلیل عدم وجود واسطه، معامله تقریباً آنی است.

مشتاقانه اشتباهات رایج بورس بیش از حد معامله می شود

رایج‌ترین راه برای استفاده مردم از بیت‌کوین، سرمایه‌گذاری و معامله بر روی پلتفرم‌ها و صرافی‌های معاملات ارزهای دیجیتال است، جایی که ماهیت نوسانات و سوداگرانه بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال ممکن است برای ایجاد سود مورد سوء استفاده قرار گیرد.

برخی از سرمایه گذاران، عمدتا مبتدیان هیجان زده، می خواهند با انجام 20 معامله در روز شروع کنند. این خطرناک است. در نهایت، بسیاری از آنها از کارمزدها ضرر می‌کنند یا به این دلیل که معاملات بدی انجام می‌دهند و سپس برای جبران زیان‌های خود بیشتر معامله می‌کنند. تجارت بیش از حد منجر به تصمیم گیری ضعیف می شود. معامله بیش از حد نیز بدهی های مالیاتی شما را افزایش می دهد.

اشتباه گرفتن ارزهای دیجیتال با سهام

ارزهای دیجیتال مانند سهام سهام نیستند. سرمایه گذاران هیچ مالکیتی در شرکت ندارند و سود سهام دریافت نمی کنند. اگر شرکتی یک ارز دیجیتال صادر کند، ممکن است شرکت سود کند یا خریداری شود، بدون اینکه هیچ سودی برای شما نداشته باشد. یک شرکت می تواند بسیار خوب عمل کند، اما سکه آنها ممکن است کاهش یابد.

با رشد و نفوذ بیشتر ارزهای دیجیتال، به ویژه بیت کوین، تعداد کاربران به طور مداوم در حال افزایش است و تقاضا نیز روز به روز در حال افزایش است. در آن زمان، عرضه به طور معمول هر چهار سال یک بار در فرآیندی به نام «نصف کردن» کاهش می‌یابد ، و تأثیری که بر قیمت بیت‌کوین می‌گذارد افزایش تصاعدی آن در طول زمان است.

البته، این لزوما به این معنی نیست که ارزش بیت کوین همیشه افزایش می یابد و هرگز دوره های رکودی وجود نخواهد داشت. در واقع در کل سال 2018 شاهد کاهش 90 درصدی ارزش بسیاری از ارزهای دیجیتال بودیم و ارزش بیت کوین کاهش یافت. بیش از 70 درصد.

اشتباهات رایج بورس

در این نوشته به بررسی 10 اشتباه رایج معامله گران در بازار مالی میپردازیم که میتوان گفت تقریبا همگی معامله گران آن را تجربه کرده اند یا اکنون نیز با آن دست و پنجه نرم میکنند.

1)نداشتن پلان معاملاتی
اولین اشتباهات رایج بورس نیاز هر معامله گر یک برنامه و پلان معاملاتی میباشد تا طبق آن بتوان عمل نمود و درگیری احساسی و تنش هارا به حداقل رساند(اینکه از قبل بدانیم میخواهیم چه کنیم باعث میشود با خیال راحتتر پیش برویم)

2)ریسک بیش از اندازه
یکی دیگر از مشکلات رایج ریسک بیش از حد ظرفیت میباشد(این حد ظرفیت میتواند هم بر اساس بالانس حساب و هم بر اساس ظرفیت روحی فرد تعیین شود،به فرض ممکن اس 100 دلار ضرر برای یک حساب معاملاتی مقدار مناسبی باشد ولی از نظر روحی به فرد آسیب برساند)

3)گرفتار احساسات شدن
بدون شک همگی معامله گران حتی معامله گران حرفه ای با سابقه نیز همچنان درگیر این موضوع هستند، انسان احساسات گوناگونی دارد و در بازار مالی احساس ترس،طمع،غرور،سرخوردگی و …. احساساتی است که بیش از بقیه موارد و مشاغل با آن درگیر خواهیم بود.

4)بیش از اندازه معامله کردن(over trade)
بعضی اوقات تصور میشود هرچه بیشتر ترید انجام دهیم بهتر است و بیشتر و بهتر کار کردیم، اما در دنیای بازار مالی اصلا اینچنین نیست.
بهتر است فقط در موقعیت های با کیفیت مناسب(طبق استراتژی هر فرد بعضی موقعیت ها کیفیت بهتری دارند) معامله شود تا بدین ترتیب انرژی خود را نیز ذخیره نماییم.
در معامله گری کیفیت مهمتر از کمیت است.

5)نداشتن صبر
از مهمترین مشکلات معامله گری نداشتن صبر و تحمل میباشد. یادمان باشد نهال یکروزه درخت نمیشود! اگر صبر کنیم شاید هر موقعیت معامله فرصت بهتری برای ورود به ما بدهد و همینطور اگر صبر کنیم بتوانیم سود مورد نظر را از بازار دریافت نماییم.

6)گرفتن سود بسیار زودتر از پلان معاملاتی
این مورد در اثر نداشتن صبر و همینطور ترس ضرر های قبلی به سراغ معامله گر میاید و میتواند بسیار مخرب باشد.

7)اجازه رشد به ضررها
این مورد هم در صورتی به سراغ معامله گر میاید که طبق پلن معاملاتی رفتار نکند و نتواند ضرر را قبول کند.

8)استراتژی معاملاتی بسیار پیچیده!
زیبایی در سادگی است! این جمله به ظاهر ساده برای ساخت یک استراتژی معاملاتی بسیار ضروری است.
هر فردی سادگی را بهتر درک میکند و بهتر میتوان نقشه ساده را اجرا کرد
هرچه تجربه بیشتر شود در هرکاری به سادگی نزدیکتر میشویم.

9)پایبند نبودن به پلان معاملاتی
باید به پلان معاملاتی اعتماد داشته باشیم اما بعضا ضرر های زیاد و موارد مختلف (علاقه نداشتن به استراتژی) ممکن است باعث شود پلان را به کلی فراموش نماییم و بدون در نظر گرفتن اصل اول وارد این میدان نبرد شویم که قطعا عاقبت خوبی نخواهد داشت!

10)نداشتن ژورنال معاملاتی
تقریبا همگی بزرگان بازار مالی این نکته را ضروری دانستند که هر معامله گر معاملات خود را ثبت نماید تا بتواند با مرور آنها اشتباهات قبلی را اصلاح و به بهترین شکل از بازار بیاموزد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا