اموزش فارکس در ایران

رقابت‌های معاملاتی

نکته: در استراتژی رقابت، اولا یک رقابت سالم را تجربه می‌کنیم و دوما در بلندمدت سود ما بیشتر خواهد شد، چرا که همیشه در حال هدایت پول به سمتی هستیم که حرفه‌ای‌تر عمل کرده است.

تحلیل رقابتی شرایط معاملات تبعیض‌آمیز در حقوق رقابت ایران، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا

چکیدهتبعیض در معاملات از جمله رویه‌های ضدرقابتی است که در هر سه نظام‌ حقوقی مورد مطالعه ممنوع شده است. هرچند که به علت اتخاذ رویکرد متفاوت در سیاست‌های حقوق رقابتی، شرایط احراز آن در هر نظام حقوقی مختلف است. از جمله شرایط احراز این تخلف، شرایط ناظر به «خود معامله» و «موضوع معامله» تبعیض‌آمیز است. شرایط ناظر به «خود معامله» شامل «نوع معامله»، «تعدد معاملات» و «زمان انعقاد معاملات» و شرایط ناظر به «موضوع معامله» شامل «ماهیت موضوع معاملات» و «مشابهت موضوع معامله» می‌باشد.این تحقیق ارتباط مستقیم فیمابین «تجربه» و «انسجام و عدم تناقض در سیاست حقوق رقابت» در هر سه نظام‌ حقوقی مورد بررسی، آشکار می‌سازد و نشان می‌دهد که نقش رویه قضایی و مراجع رقابتی در این شاخه از حقوق بسیار پررنگ‌تر از سایر منابع حقوقی است. این تحقیق همچنین با مقایسه قواعد تبعیض در معاملات در حقوق ایران با دو نظام حقوقی دیگر یک ارزیابی هنجاری از مهم‌ترین نقاط قوت و ضعف آن نیز ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

 • تحلیل رقابتی:شرایط معاملات:حقوق رقابت ایران:ایالات متحده آمریکا

عنوان مقاله [English]

مراجع

فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 77 تحلیل رقابتی شرایط معاملات تبعی ضآمیز در حقوق رقابت .
168
فهرست منابع
فارسی
الف) کتاب ها
1. ر یب و لد، د.م. و ف ی رث ، ا لی س ون ، ح ق وق تطب ی ق ی ا نح ص اره ا: بررس ی و م ق ا یس ه چ ه ار س ی س ت م
ح ق وق ی آ لم ان ، ای الات م ت ح ده آم ر یک ا، ا نگ لس ت ان و جام ع ه ارو پا، ترجمه: ع زت ا ل له، ش ه ی دا،
. تهران، ا نت ش ارات س ازم ان بر نام ه و ب ودج ه ، 1375
. 2. شکوهی، مجید، حقوق رقابت در اتحادیه اروپا، تهران، نشر میزان، 1381
. 3. علاالدینی، امیرعباس، حقوق رقابت در آینه تحولات تقنینی، تهران، مجد، 1391
. 4. وکیلی مقدم، محمد حسین، توافقات ضد رقابت تجاری، تهران، نشر میزان، 1389
ب) مقالات
5. باقری، محمود، اقتصاد مبتنی بر بازار و کاستی های حقوق خصوصی، مجله پژوهش حقوق
. عمومی، پاییز و زمستان 85 ، شماره 19
6. صفایی، سید حسین، حسنی سنگانی، وحید؛تحلیل رقابتی قیمت گذاری تبعیض آمیز و
حقوق مالکیت فکری، مجله حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 12 ، شماره 2، پاییز و
. زمستان 1394
7. معبودی نیشابوری، رضا، قراردادهای تبعیض آمیز مخل رقابت؛ مطالعه تطبیقی در حقوق
. ایران، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، بهار و تابستان 1392 ، شماره 3
ج) پایان نامه ها
8. پاکباز، سیامک، سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در حقوق رقابت،
. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1390
9. حسن پور، محمدمهدی، حق اختراع و حقوق رقابت: نظریات، سیاست ها و
رویه های مخل رقابت در قرارداد مجوز بهر هبرداری از اختراع، رساله دکتری،
. تهران، دانشگاه شهید بهشتی، بهمن 1390
10 . حسنی سمنگانی، وحید، سوءاستفاده از موقعیت مسلط اقتصادی در زمینه حقوق
. مالکیت های فکری، رساله دکتری، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، 1394
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 77 تحلیل رقابتی شرایط معاملات تبعی ضآمیز در حقوق رقابت .
169
11 . سلیمی، فضه، تعامل حقوق مصرف و حقوق رقابت، پایان نامه کارشناسی ارشد،
. تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1389
د) قوانین و مقررات
12 . قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری
( دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا ( 1380
13 . قانون موافقتنامه دوجانبه سرویس های هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت
( پادشاهی هلند( 1383
14 . قانون موافقتنامه سرویس های هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری
( بولیواری ونزوئلا ( 1386
( 15 . قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ( 1386
ه) انگلیسی
A) Books
16. Altman, Louis, and Malla Pollack. Callmann on Unfair Competition,
Trademarks and Monopolies. Vol. 1A: Westlaw database Callmann,
Eagan Thomson West, 2007.
17. Blair, R.D., and J.L. Harrison. Monopsony in Law and Economics.
Cambridge University Press, 2010.
18. Hovenkamp, Herbert, and Phillip Areeda. Antitrust Law : An Analysis
of Antitrust Principles and Their Application Third ed. 14 vols. Vol. 14,
New York: Aspen Publishers, 2016.
19. Hovenkamp, Herbert. Federal Antitrust Policy: The law of Competition
and its practice,Fifth ed., West Publishing. Co., 2015.
20. McCarthy, J. Thomas, and S. Chesterfield Oppenheim. Federal Antitrust
Laws: Cases, Text, and Commentary. 4 ed.: West Pub. Co., 1981.
21. Phillips, R. Pricing and Revenue Optimization. Stanford University
Press, 2005.
22. Sullivan ,E Thomas, Herbert J Hovenkamp, Howard A Shelanski, and
Christopher R Leslie. "Secondary-Line Differential Pricing and the
Robinson-Patman Act." In Antitrust Law, Policy and Procedure: Cases,
Materials, Problems LexisNexis, 2013.
23. Vakerics, Thomas V. Antitrust Basics. Law Journal Press, 2015.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 77 تحلیل رقابتی شرایط معاملات تبعی ضآمیز در حقوق رقابت .
170
24. van den Bergh, R., and P.D. Camesasca. European Competition Law and
Economics :A Comparative Perspective. Intersentia, 2001.
B) Articles
25. Dilbary, Shahar J. "Famous Trademarks and the Rational Basis for
Protecting Irrational Beliefs." George Mason Law Review رقابت‌های معاملاتی 14 (2006):
605.
26. Geradin, Damien, and Nicolas Petit. "Price Discrimination under Ec
Competition Law: The Need for a Case-by-Case Approach." College of
Europe DP 7, no. 05 (2005).
27. Gifford, Daniel J, and Robert T Kudrle. "The Law and Economics of
Price Discrimination in Modern Economies: Time for Reconciliation."
UC Davis Law Review 43 (2010): 1235-737.
28. " .——— Rhetoric and Reality in the Merger Standards of the United
States, Canada, and the European Union." Antitrust Law Journal 72, no.
2 (2005): 423-469.
29. Hansen, Hugh C. "Robinson-Patman Law: A Review and Analysis."
Fordham Law Review 51, no. 6 (1983): 1113.
30. Jaeger, William L. "Antitrust: Dual Distribution by Brand and a Test of
Like Grade and Quality under the Robinson-Patman Act ".California
Law Review 55, no. 2 (1967): 535-49.
31. Pevtchin, Guy. "The Ec-an Example of Breaking Down the Barriers of
Sovereignty-Implications for Canada and the United States." Canada-
United States Law Journal 24 (1998): 89.
32. Spinks, S.O. "Exclusive Dealing, Discrimination, and Discounts under
Ec Competition Law." Antitrust Law Journal 67, no. 3 (2000): 641-70.
C) Laws and Regulations
33. Clayton Antitrust Act codified at 15 U.S.C. (1914).
34. The Robinson–Patman Act or Anti-Price Discrimination Act codified at
15 U.S.C. § 13 (1936).
35. Agreement on the European Economic Area (1994).
36. Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the
implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and
82 of the Treaty.
37. Council Regulation (EC) No 411/2004 of 26 February 2004 repealing
Regulation (EEC) No 3975/87 and amending Regulations (EEC) No
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 77 تحلیل رقابتی شرایط معاملات تبعی ضآمیز در حقوق رقابت .
171
3976/87 and (EC) No 1/2003, in connection with air transport between
the Community and third countries.
38. Guidelines on the effect on trade concept contained in Articles 81 and 82
of the Treaty (2004)
39. TFEU: Treaty on the Functioning of the European Union (2007).
D) Cases
40. Airweld, Inc. V. Airco, Inc, 742 F. 2d 1184 (1984).
41. American Oil Company V. Mcmullin, 508 F. 2d 1345 (1975)
42. Atalanta Trading Corp. V. Federal Trade Com'n, 258 F. 2d 365 (1958)
43. Baum V. Investors Diversified Services, Inc, 409 F. 2d 872 (1969).
44. Black Gold, Ltd. V. Rockwool Industries, Inc, 729 F. 2d 676 (1984).
45. Borden Company V. Ftc, 339 F. 2d 133 (1964).
46. Borden Company V. Ftc, 381 F. 2d 175 (1967).
47. Bruce's Juices, Inc. V. American Can Co, 330 US 743 (1947).
48. Chatham Brass Co., Inc. V. Honeywell Inc, 512 F .Supp. 108 (1981).
49. Chicago Seating Co. V. S. Karpen & Bros, 177 F. 2d 863 (1949).
50. Code Rebel, Llc V. Aqua Connect, Inc, WL5405706, Dist. Court, CD
California (2013)
51. Continental Baking Co. V. Old Homestead Bread Co, 476 F. 2d 97
(1973).
52. Emil J. Lauter Co., Inc. V. Brunswick Corp, 532 F. Supp. 983 (1982).
53. Export Liquor Sales, Inc. V. Ammex Warehouse Company, 426 F. 2d
251 (1970).
54. Flair Zipper Corp. V. Textron, Inc, 2 Trade Cas.(CCH) 1 (1980).
55. Flair Zipper Corp. V. Textron, Inc, 659 F.2d 1059 (1981 ).
56. Foremost Pro Color V. Eastman Kodak Co, 703 F. 2d 534 (1983).
57. Ftc V. Borden Co, 383 US 637 (1966).
58. Fusco V. Xerox Corp, 676 F. 2d 332 (1982).
59. Gaylord Shops, Inc. V. Pittsburgh Miracle Mile T. & C. Shop. C, 219 F.
Supp. 400 (1963).
60. Hartley & Parker, Inc. V. Florida Beverage Corporation and American
Distilling 307 F. 2d 916 (1962).
61. In Re Champion Spark Plug Co, 50 FTC 30 (1953).
62. In Re General Foods Corp, 52 FTC 798 (1956).
63. In Re Quaker Oats Co, 66 FTC 1131 (1964).
64. Innomed Labs, Llc V. Alza Corp, 368 F. 3d 148 (2004).
65. Innomed Labs, Llc V. Alza Corp, 73 Trade Cas.(CCH) 876 (2002).
66. Jw Burress, Inc. V. Jlg Industries, Inc, 491 F. Supp. 15 (1980).
67. L & L Oil Co., Inc. V. Murphy Oil Corp, 674 F. 2d 1113 (1982).
68. La Salle Street Press, Inc. V. Mccormick and Henderson, Inc, 293 F.
Supp. 1004 (1968).
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 77 تحلیل رقابتی شرایط معاملات تبعی ضآمیز در حقوق رقابت .
172
69. Lewis V. Philip Morris Inc, 355 F. 3d 515 (2004).
70. Lupia V. Stella D'oro Biscuit Co., Inc, 586 F. 2d 1163 (1978).
71. May Dept. Store V. Graphic Process Co, 637 F. 2d 1211 (1980).
72. Moog Industries, Inc. V. Ftc, 355 US 411 (1958).
73. Motive Parts Warehouse V. Facet Enterprises, 774 F. 2d 380 (1985).
74. Reeder-Simco Gmc V. Volvo Gm Heavy Truck, 374 F. 3d 701 (2004).
75. Rutledge V .Electric Hose & Rubber Company, 511 F. 2d 668 (1975).
76. Shaw's, Inc. V. Wilson-Jones Co, 105 F. 2d 331 (1939).
77. Tri-State Broadcasting Co. V. United Press Internat'l Inc, 369 F. 2d 268
(1966).
78. Usm Corp. V. Sps Technologies, Inc, 694 F. 2d 505 (1982).

استراتژی رقابت، استراتژی معاملاتی که سود شما را باکیفیت می‌کند

استراتژی - رقابت - معکوس - معاملاتی - بورس - بازار - مانو

همانطور که بارها در وبلاگ مانو اشاره شده است، برای موفقیت در سرمایه‌گذاری، داشتن استراتژی و پایبندی به آن یکی از اصول کلیدی است. استراتژی رقابت یکی از آن استراتژی‌هایی است که نه تنها کمک می‌کند سود شما بیشتر شود، بلکه در باکیفیت بودن و همیشگی بودن آن نیز موثر خواهد بود. امید موسوی، مدیرعامل شرکت مدیریت ثروت مانو، در دوره‌های آموزش تابلوخوانی و روانشناسی بازار به شرح این استراتژی پرداخته است.

و اما استراتژی رقابت

اصل مهم این استراتژی بر مبنای رقابت با فرد یا یک ربات است. به عبارت دیگر در این استراتژی، با هدف کسب سود بیشتر با فرد یا ربات معامله‌گر رقابت می‌کنیم که پیشنهاد ما، طرح‌های سرمایه‌گذاری مانو است که مجهز به تکنولوژی‌های الگوریتمی هستند و به صورت حرفه‌ای معامله می‌کنند. برای اطلاعات بیشتر در مورد مانو به سایت mano.ir مراجعه کنید. مانو تحت نظر بانک سامان است و این بانک، ضامن نقدشوندگی بیشتر رقابت‌های معاملاتی طرح‌های مانو است.

برای شروع ابتدا، 50 درصد پول و سرمایه‌ای که قصد دارید در بورس به جریان بیاندازید را به طرف مقابل می‌دهید و 50 درصد مابقی دست شما باقی می‌ماند.

فراموش نشود که هدف سرمایه‌گذاری ما در هر بازاری در وهله اول کسب سود و سپس پایدار و باکیفیت بودنِ آن است. این دو در کنار هم رشد سرمایه شما را رقم خواهند زد وگرنه کسب سودهای تصادفی و شانسی نمی‌تواند الگوی مناسبی برای ادامه حیات معاملاتی شما باشد. پس ما در استراتژی رقابت به دنبال کسب سود همیشگی و باکیفیت هستیم.

مثالی از آموزش استراتژی رقابت ، مدیریت ثروت مانو

رقابت شروع شد

یک طرف، ربات معامله‌گر فعالیت میکند و طرف دیگر، شما با نصف سرمایه معامله کردن را شروع می‌کنید. برای روشن‌تر شدن این استراتژی فرض کنید، از سرمایه 20 میلیون تومانی که وارد کرد‌ه‌اید، 10 میلیون ربات و 10 میلیون به وسیله شما مدیریت می‌شود.

انتهای ماه بررسی می‌کنیم که کدام طرف سود بیشتر و باکیفیت‌تری گرفته است و هر کدام عملکرد بهتری داشته باشد، باید 10 درصد از سرمایه طرف مقابل بردارد. مثلا، در انتهای ماه، شما سود کمتری به دست آورده‌اید، بنابراین، 10 درصد از دارایی تحت مدیریت‌تان، به دارایی تحت مدیریت مانو اضافه می‌شود.

نکته: در استراتژی رقابت، اولا یک رقابت سالم را تجربه می‌کنیم و دوما در بلندمدت سود ما بیشتر خواهد شد، چرا که همیشه در حال هدایت پول به سمتی هستیم که حرفه‌ای‌تر عمل کرده است.

ادامه بازی

در ابتدای ماه دوم، شما 9 میلیون و مانو 11 میلیون، سرمایه تحت مدیریت دارد. در این ماه، شما برنده می‌شوید و 10 درصد از سرمایه مانو برمی‌دارید. (سرمایه تحت مدیریت شما در آغاز ماه سوم، 10.1 میلیون و مانو 9.9 میلیون)

در انتهای ماه سوم و چهارم، مانو برنده میشه و قرار بر این است که هر طرف دو بار پشت سرهم برنده شود، به همان نسبت سهم بیشتری بردارد. به عبارتی اگر یک بار برنده شد 10 درصد، دو بار برنده شود 20 درصد، سه بار 40 و چهار بار 80 درصد برمی‌دارد و این روند تا جایی ادامه دارد، که نهایتا 80 درصد پول شما، دست طرف مقابل و 20 درصد دست شما است.

بنابراین، در انتهای ماه چهارم، 12 میلیون مانو و 8 میلیون در اختیار شماست. در انتهای ماه پنجم اگر دوباره ربات برد، این بار باز هم 2 برابر، یعنی 40 درصد بر می‌دارد؛ که 40 درصد 8 میلیون، 3.2 میلیون می‌شود. از این طرف هم که 4.8 میلیون تحت مدیریت شماست.

البته، اینجا یک اشکال وجود داره که سود حساب نشده است. طبیعتا چون هر دو طرف در حال تلاش برای کسب سود بیشتر هستند، هر ماه، پول شما نیز بیشتر خواهد شد. که برای ساده شدن استراتژی آن را ذکر نکردیم.

نکته: این این روند دوبرابر شدن ها تا جایی ادامه می‌یابد که نهایتا 80 درصد سرمایه شما تحت مدیریت طرف مقابل و 20 درصد برای شما باشد و این درصد تا جایی که دومرتبه برنده شوید، فریز می‌شود.

و این رقابت به همین منوال ادامه می‌یابد.

نکات مهم استراتژی رقابت

ممکن است شما در بازار صعودی در مقایسه با بازار نزولی و بازار خنثی (ساید) عملکرد بهتری داشته باشید و توانایی مدیریت بهینه سرمایه در بازارهای نزولی را نداشته باشید.

این استراتژی باعث می‌شود که اگر طی چند مرتبه اشتباه کردید، پول و سرمایه به سمت کسی برود که توانایی بهتری در مدیریت پول دارد. یا برعکس، اگر به کسی اعتماد کردید و بعد از چندین بار اشتباهات پشت سرهم، پول به سمت شما هدایت می‌شود که توانایی مدیریت بهتری دارید.

تکته دوم استراتژی رقابت، یادگیری است. شما برای اینکه بتوانید بیشتر از مانو سود کنید، باید بیشتر آموزش ببینید و یاد بگیرید. مانو یک تیم حرفه‌ای و متخصص دارد و مجهز به الگوریتم‌های هوش مصنوعی است. بنابراین اگر پول به سمت شما هدایت شوید، می‌توان گفت که شما توانایی و لیاقت مدیریت آن را داشته‌اید. هیچ تعصبی نباید وجود داشته باشد و همانطور که در ابتدا هم گفته شد، هدف از سرمایه‌گذاری، کسب سود پایدار است.

اتفاق جدی که در این بازی رخ می‌دهد این است که شما ریسک را توزیع می‌کنید و همیشه در جایی که ریسک کمتری دارد، سرمایه‌گذاری می‌کنید.

اگر شما مناسب این کار نباشید متوجه خواهید شد، هیچ اشکالی ندارد و ممکن است بعد از یک سال فعالیت در بازار متوجه شوید که برای این کار ساخته نشده‌اید. در واقع یک مبنا برای مقایسه خود پیدا کرده‌اید.

فردی ادعا می‌کند چون توانسته در بازار 10 درصد سود کسب کند، پس توانایی مدیریت سرمایه در بازار سرمایه را دارد. شاید آگاه نیست که اگر در این مدت، شاخص رشد 60 درصدی داشته است، پس او عملکرد خیلی بدی داشته است.

البته که مقایسه با شاخص هم چندان صحیح نیست، چرا که شاخص با توجه به عملکرد تمام سهام محاسبه می‌شود در حالی که شما ممکن است نهایتا 10 سهم مختلف داشته باشید.

ممکن است ریسک زیادی کرده باشید و حتی تک سهم شده باشید. در صورتی که تک سهم هم شده باشید، و دو برابر شاخص هم سود کسب شناسایی کرده باشید، باز هم عملکرد شما خوب نبوده چرا که ریسک خود را به شدت بالا برده‌اید. اما استراتژی رقابت می‌تواند مانند یک خط کش عمل کند و عملکرد شما را بسنجد.

نکته آخر اینکه هدف ما از فعالیت در بازارهای سرمایه‌گذاری، کسب سود باکیفیت است و ما باید همیشه در این بازارها زنده بمانیم. استراتژی رقابت باعث می‌شود، شما همیشه سود کنید، زیرا دائما دارایی به سمتی هدایت می‌شود که سود بیشتری کسب می‌کند.

سخن پایانی

تمام نکته‌ها و آموزش‌هایی که در مسیر سرمایه‌گذاری فرا می‌گیرید، نهایتا باید تبدیل به خِرد شود. هیچ کسی تنها با خواندن و آموزش دیدن، خبره این مسیر نشده است. استراتژی‌ها را بیاموزید، تمرین و تکرار کنید. تجربیات خود را مرور کنید، اشتباهات خود را ارزیابی کنید و با بهینه کردن آنها تبدیل به خِرد می‌کنید.

امیدواریم همگی به خرد مالی مناسب دست یابیم که نه تنها زندگی خود بلکه اطرافیان خود را از لحاظ مالی نیز بهتر و بهتر کنیم.رقابت‌های معاملاتی

همه آنچه باید در مورد معاملات حراج باز بدانید

با گسترش روز به روز بازارهای بورس کالای ایران و استقبال مصرف کنندگان نسبت به تامین مواد اولیه از این بستر معاملاتی و همچنین کمبود عرضه برخی محصولات در بازار فیزیکی بورس کالا، شیوه های معاملاتی این بورس نیز روز به روز در حال بهبود و گسترش است تا شرایط مناسب تری را برای خریداران فراهم کند. خرید در بازار فیزیکی بورس کالا برای برخی کالاها به دلیل شرایط خاص آن کالا با مشکلاتی همراه بود و ممکن بود خریداری که نیاز ضروری به محصول دارد نتواند به دلیل شرایط معامله، محصول را خریداری کند و به این دلیل، شیوه معاملاتی جدید بورس کالا با معامله در تالار حراج باز می تواند ریسک و مشکلات موجود در آن بازار را کاهش دهد تا کشف نرخ بهتری بر روی محصول صورت پذیرد و خریداران شرایط بهتری را تجربه کنند. در این یادداشت نحوه معاملات حراج باز و مزایای آن برای خریداران کالاها را مرور می کنیم.

به گزارش «کالاخبر» به نقل از ویکی پلاست، بازار فیزیکی بورس کالای ایران متشکل از چند تالار مختلف است که در هر تالار، محصولات مشخصی مورد معامله قرار می گیرد. فروش داخلی محصولات پتروشیمی نیز در تالار پتروشیمی بازار فیزیکی بورس کالای ایران انجام می شود.

در زمان معامله محصول در بورس کالا، چهار رنگ سبز (پیش گشایش)، زرد (مظنه یابی) و آبی (زمان های توقف) و قرمز (رقابت) مشاهده می شود که در زمان های مشخص شده ی هر رنگ، معامله گر می تواند اقدامات خاصی را انجام دهد. در حالتی که تقاضا بر روی محصولی کمتر از عرضه باشد، پس از تایم زرد و با پذیرش قیمت پایه توسط معامله گر، معامله انجام می شود اما اگر تقاضای محصولی بیشتر از میزان عرضه باشد معاملات وارد رقابت می شود و معامله گر باید برای خرید محصول با سایر متقاضیان رقابت کند.

از سویی دیگر روند تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی که توسط دفتر توسعه صنایع پتروشیمی اعلام می شود بر اساس قیمت های جهانی هفته قبل، میانگین دلار نیمایی هفته قبل می باشد و در زمان تالار نیز میزان عرضه و تقاضا و قیمت های جهانی در روز معامله و اخبار مرتبط با صنعت پتروشیمی و وضعیت دلار در آن روز بر روند معامله تاثیر می گذارد.

با توجه به مباحث گفته شده در صورتی که میزان عرضه برخی محصولات پایین تر از نیاز بازار باشد و یا خریداران تقاضای بالایی برای خرید محصولات داشته باشند، روند رقابت بر روی محصول شکل دیگری به خود می گیرد و قیمت پایانی معامله شاهد تغییر نسبت به قیمت پایه خواهد بود.

رقابت در بازار فیزیکی بورس کالا به این صورت است که خریدار تا قبل از شروع معامله و با مشخص شدن میزان تقاضا، قیمت مد نظر خود را به کارگزار اعلام می کند و یا اختیار خرید را به کارگزار و تیم تحلیل آن کارگزاری واگذار می کند و معامله گر در زمان قرمز نماد، ۶۰ ثانیه زمان جهت اعلام قیمت و رقابت با سایر معامله گران دارد که عرف بازار رقابت در ۱۵ ثانیه آخر معامله است.

با توجه به روند معاملات و زمان محدود ۱۵ ثانیه ای رقابت، محصولاتی که وضعیت نامشخص تری دارند شاهد تغییر قیمت و رقابتی نامتعارف خواهند بود که این امر اختلالی در کشف نرخ ایجاد می کند و از سوی دیگر امکان اشتباه معاملاتی و تحلیلی معامله گران نیز افزایش می یابد پس نیاز است تا زمان بیشتری برای رقابت این محصولات در نظر گرفته شود تا ریسک این معاملات کاهش یابد.

شرایط معاملات حراج باز

همانطور که در بخش قبل مطرح شد، به دلیل مشکلاتی که برای برخی محصولات ایجاد می شد، معامله این محصولات به تالار حراج باز منتقل شد که شیوه این معاملات شبیه سایر حراج های عرف (مانند حراج آثار هنری) می باشد و به این صورت است که در صورتی که تقاضا برای خرید کالایی بیشتر از میزان عرضه باشد، پس از سپری شدن تایم سبز و زرد، معامله گران با ۱۵ ثانیه زمان قرمز مواجه می شوند (مدت زمان قرمز می تواند با صلاحدید ناظر بازار از ۱۵ الی ۶۰ ثانیه تغییر کند) و در این زمان باید قیمت های مورد نظر خود را با فرمول مشخص شده در شرح عرضه (اصطلاحا تیک سایز) معامله کنند، تیک سایز معامله، حداقل مقدار تغییر قیمت سفارش برای هر کالاست که معامله گر باید قیمت را با توجه به آن در زمان رقابت وارد کند.

در صورتی که زمان قرمز به اتمام برسد و معامله گری عدد دیگر وارد نکند معامله انجام می شود اما در صورتی که در طی این بازه زمانی، خریداری مقداری بالاتر برای خرید وارد کند باز هم ۱۵ ثانیه تایم رقابت از ابتدا تکرار می شود و تا زمانی که رقابت معامله گران به پایان برسد این روند ادامه می یابد. البته تنها در صورتی زمان رقابت تکرار می شود که ترکیب تخصیص به مشتریان نیز عوض شود (یعنی مشتریانی که در زمان رقابت در رنج قیمتی تخصیص نیستند باید قیمت جدید وارد کنند) و در صورتیکه ترکیب تخصیص در معامله عوض نشود، ۱۵ ثانیه رقابت تکرار نمی شود.

حراج باز به دو شیوه چند محموله ای و تک محموله ای در بورس کالای ایران انجام می شود که در شیوه تک محموله ای، خریداران با وارد شدن تمام حجم عرضه با هم رقابت می کنند و در شیوه چند محموله با توجه به میزان حداقل و حداکثر خرید مشخص شده در شرح عرضه می توانند برای رقابت و خرید محصول اقدام نمایند.

این روش معامله مزایای ویژه ای دارد که قطعا با استقبال خریداران مواجه می شود، اولا در این روش قیمت معامله به دلیل اینکه ضریب مشخصی دارد شفاف تر کشف می شود و از سوی دیگر ریسک تحلیل اشتباه قیمت و خارج از عرف برای معامله گران و تحلیلگران کاهش می یابد. همچنین خریداران فرصت بیشتری برای تصمیم گیری دارند و در نهایت خرید با شفافیت و وضعیت بهتری صورت می پذیرد و امید است با راه اندازی هرچه بیشتر شیوه های جدید معامله توسط بورس کالا شاهد گسترش این بازار مالی باشیم.

روند قیمت استایرن منومر شرکت پتروشیمی پارس در شکل زیر مشاهده می شود، این محصول به عنوان اولین محصول پتروشیمی به شیوه حراج چند محموله ای در تالار حراج باز بورس کالا مورد معامله قرار گرفت و در شکل زیر روند قیمتی و رقابت قابل توجه خصوصا در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ مشاهده می شود که انتظار می رود با معامله در تالار حراج باز، شرایط خرید از بورس کالا برای خریداران این محصول و سایر محصولات که شرایط مشابه رقابت قیمتی را دارند بهبود یابد.

رقابت‌های معاملاتی

اوراق بهادار
 • معرفی اوراق بهادار
 • فرم اوراق
 • سجام و احراز هویت
 • کد بورسی
ضوابط اجرایی
 • ضوابط اجرایی سنجش شرایط مشتری
 • کارمزد
 • اعتبار
بورس کالا
 • معرفی بورس کالا
 • فرم‌های بورس کالا
 • رینگ‌های معاملاتی
 • معاملات آتی
لینک‌ها
بورس انرژی
 • معرفی بورس انرژی
 • فرم‌های بورس انرژی
 • شماره حساب‌ بورس انرژی
معاملات
 • معاملات بورس انرژی
عرضه و پذیرش
سامانه معاملات
 • پشتیبانی سامانه معاملات
 • منابع آموزشی سامانه‌های معاملاتی
 • راهنمای سامانه‌های معاملاتی
اطلاعات بازار
 • وبلاگ تحلیل‌ها و گزارشات
 • گزارش روزانه
 • تحلیل بنیادی
 • بولتن هفتگی
آمار و اخبار و تحلیل‌ها
درباره ما
تماس‌ با ما
 • راه‌های ارتباطی
 • شماره حساب‌ها
 • دعوت به همکاری
 • اخبار ویژه کارگزاری

رینگ های معاملاتی

انواع رینگ های معاملاتی (فیزیکی)

تالار پتروشیمی:

محصولات پلیمری و شیمیایی از قبیل: پلی اتیلن‌ها، پلی پروپیلن‌ها، گریدهای PET، گرید استایرن مونومر و غیره

تالار فرآورده های نفتی:

محصولات پالایشگاهی از قبیل: وکیوم باتوم، لوب کات، گوگرد کلوخه و گرانوله، قیر و غیره

تالار کشاورزی:

محصولاتی از قبیل: گندم خوراکی، جو، ذرت دانه ای، پسته، جوجه یک روزه گوشتی و غیره

تالار صنعتی:

محصولاتی از قبیل: فولاد، سنگ آهن، مس و آلومینیوم

تالار طلا :

تالار فرعی :

محصولات قابل عرضه در بازار فرعی:

1) اموال غیرمنقول.

2) کالاهایی که طبق مقررات شرایط پذیرش در بازار معاملات کالای فیزیکی را از دست می‌دهند.

3) کالاهای فاقد شرایط پذیرش در بازار معاملات کالای فیزیکی پس از تایید هیئت پذیرش

گریدهایی از قبیل: نخ پلی استر، گریدهای آف پلی اتیلن ترفتالات آمورف، گرید آف اسید ترفتالیک و غیره

تالار صادراتی کیش

فلسفه راه اندازی تالار صادراتی در جزیره کیش، جهت ایجاد زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی در بازار کالاهای ایرانی بوده است.این بازار در 4 آبان 1388 در جزیره کیش آغاز به کار کرده است. 10 درصد کالاهایی که در بورس کالا معامله می شود به مبادلات بین المللی اختصاص دارد؛ از جمله آنها می توان به قیر، سنگ آهن و عایق رطوبتی اشاره کرد که از طریق بورس کالا به بازارهای جهانی صادر می شوند. معاملات تالار صادراتی کیش از مورخ 96/04/07 باسامانه معاملاتی TTS کیش و از طریق دفاتر کارگزاران در تهران برگزار می‌شود.واریز وجوه جهت تسویه قراردادهای صادراتی کماکان بایستی از طریق حساب های عملیاتی کیش انجام پذیرد.برخی از موارد مربوط به معاملات در تالار مزبور عبارتند از:

· بورس موظف است اطلاعات هر عرضه را که به تایید فروشنده رسیده است از طریق کارگزار فروشنده دریافت و حداقل 2 روز کاری قبل از عرضه در بورس، از طریق سایت رسمی خود و سامانه معاملاتی در قالب اطلاعیه عرضه به عموم و کارگزاران اطلاع‌رسانی نماید.

· کارگزار خریدار مکلف است هنگام دریافت سفارش خرید حداقل معادل 5 درصد ارزش معامله را، بر اساس قیمت پایه کالای عرضه شده جهت تامین هزینه ها و خسارت های احتمالی ، از خریدار دریافت نماید.

· در تسویه نقدی معامله، خریدار حداکثر 5 روز کاری از تاریخ معامله مهلت خواهد داشت تا معامله را تسویه نماید.

·در صورت تسویه نقدی معامله پس از سپری شدن 5 روز کاری از تاریخ معامله، کارگزار خریدار موظف است به ازای هر روز تقویمی تاخیر 0.25 درصد ارزش کالا به قیمت معامله را به عنوان خسارت از طریق بورس به فروشنده پرداخت نماید. دوره پرداخت خسارت تاخیر حداکثر 10 روز تقویمی است.

·پس از پایان مدت 10 روز تقویمی مهلت تسویه تعهدات ایفا نگردد، معامله مورد نظر کان لم یکن تلقی گردیده کارگزار خریدار مکلف است کلیه کارمزدهای متعلقه و 5/2 درصد ارزش کالا به قیمت معامله را به عنوان خسارت‌از طریق بورس به فروشنده پرداخت نماید.

·در صورتی که حسب اطلاعیه عرضه، پرداخت تمام یا بخشی از وجه معامله از طریق اعتبار اسنادی یا ضمانت نامه بانکی مورد قبول فروشنده باشد، خریدار مکلف است حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری پس از تاریخ معامله اعلامیه پیش‌گشایش و حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری پس از تاریخ معامله، اعتبار اسنادی را براساس شرایط اعلامی از طرف فروشنده در اطلاعیه عرضه گشایش یا ضمانت نامه بانکی را ارایه نماید و هم‏زمان به فروشنده، کارگزار فروشنده و بورس اطلاع دهد.

تالار حراج یکجا و املاک

در آبان ماه 1396 تالار حراج یکجا و املاک نیز بعد از مدتها بحثهای کارشناسی و نشست‌های تخصصی که از سال 92 آغاز شده بود، شروع به کار کرد. این تالار که زمان انجام آن از 8:30 الی 10:30 می باشد در مرحله اول با حراج یکجای میوه های سردرختی شروع به فعالیت کرده است.همچنین اجرایی شدن بورس مسکن توسط بورس کالا نیز در حال انجام و ماموریت آن به بورس کالای ایران محول شده است که در دو بخش اجرایی خواهد شد. آئین نامه ها، نرم افزارها و سخت افزارهای این بورس کامل شده است و بورس کالا آمادگی دارد که با دریافت تقاضای معاملات املاک و مستغلات از سوی نهادها و دستگاه‌ها در فاز اول اجرای این طرح را کلید بزند.در تالار مذکور خریدار می تواند در هنگام انجام معاملات نیز ثبت سفارش نموده و وارد فرایند حراج شود.در هر زمان یک سفارش می تواند واجد شرایط قیمتی خرید گردد و خریداران دیگر جهت انجام خرید باید فاصله قیمتی یک میلیون تومانی را ایجاد نموده تا بتواند عرضه یکجا را خریداری نماید.شایان ذکر است که در این روش ممکن است معامله در یک روز انجام شده و مابقی معامله به روز بعد موکول گردد.در معاملات عرضه یکجا هر کارگزار خریدار تنها می‌تواند در قالب یک سفارش خرید رقابت نماید و امکان شرکت در رقابت توسط یک کارگزار با سفارش‌های مختلف برای چند شخص یا گروه وجود ندارد.کاهش قیمت سفارش خرید ثبت شده در سامانه معاملاتی یا ورود سفارش با قیمتی کمتر از بالاترین سفارش خرید ثبت شده در سامانه معاملاتی، مجاز نمی‌باشد و حذف سفارش خرید فقط در صورت ثبت سفارش خرید با قیمت بالاتر در سامانه معاملاتی مجاز است.در صورتی که از زمان ثبت بهترین سفارش خرید، 15 دقیقه گذشته باشد و سفارش خریدی با قیمت بالاتر طی این مدت ثبت نشده باشد، و قیمت این سفارش مساوی یا بیشتر از قیمت پایه باشد، عرضه به بهترین سفارش خرید، از طریق کارگزار فروشنده یا به صورت خودکار در سامانه معاملاتی انجام خواهد شد. در هر حال بعد از گذشت 15 دقیقه، ادامه رقابت توسط کارگزاران خریدار مجاز نمی‌باشد.در صورت ثبت سفارش خرید در 10 دقیقه پایانی بازار، ادامه رقابت به جلسه معاملاتی بعد موکول شده و کارگزار دارای بهترین سفارش خرید موظف است سفارش خود را با بهترین قیمت روز قبل، در ابتدای جلسه معاملاتی بعد وارد سامانه نماید.محصولاتی از قبیل:میوه‌های سردرختی و در اینده معاملات مسکن

فارس من|سیستم رقابتی باعث بهبود ارائه خدمات کارگزاری‌ها می‌شود/ معاملات الگوریتمی تاثیر چندانی ندارد

دبیرکل‌ سابق کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار گفت: معادلات الگوریتمی بیشتر توسط بازارگردانان مورد استفاده قرار می‌گیرد و تا الان الگوریتم جذابی برای استفاده از همه مشتریان نوشته نشده است.

فارس من|سیستم رقابتی باعث بهبود ارائه خدمات کارگزاری‌ها می‌شود/ معاملات الگوریتمی تاثیر چندانی ندارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از موضوعاتی که بسیاری از سهامدارانی که به تازگی کد بورسی دریافت کرده اند، با آن به مشکل برخورد کرده اند، سیستم معاملات برخط کارگزاری هاست که به دلیل مشکلات فراوانی که برای سهامداران ایجاد نموده، اعتراضات فراوانی را در ماه های گذشته متوجه کارگزاری ها کرده است. این سیستم معاملات در کارگزاری ها که برای این تعداد سهامدار تعبیه نشده است، در برخی کارگزاری ها با قطعی های بیش از حد مواجه شده و در برخی دیگر از کارگزاری ها به دلیل نقص در مشکل ایجاد ارتباط با شرکت های OMS عدم بروزرسانی دارایی ها رخ می دهد.

روح الله میرصانعی دبیرکل سابق کانون کارگزاران در بخش نخست گفت و گو با خبرگزاری فارس معتقد بود:« خوشبختانه سامانه های معاملاتی با این حجم از مشتریان توانسته‌اند به خوبی تاب بیاورند و پاسخگوی این حجم از معاملات باشند. البته ما هم قبول داریم که قطعی هایی هست و کارگزاری ها باید به تدریج به سمت کاهش و حداقل شدن این مشکلات پیش بروند.»

در ادامه بخش دوم گفت و گو با دبیرکل سابق کانون کارگزاران بورس را می خوانید:

* سیستم معاملات برخط کارگزاری ها سرویس اضافه آنهاست

فارس: به دلیل قطعی های مکرر و گاه و بی گاه سیستم معاملات آنلاین کارگزاری ها، تعداد زیادی از سهامداران علاوه بر اینکه با مشکل مواجه شده اند، ضرر و زیان هایی را نیز کرده اند، از نظر حقوقی آیا کارگزاری ها باید این ضررها را جبران کنند؟

میرصانعی: از نظر حقوقی متاسفانه برای مشکلاتی که در کارگزاری ها برای سهامداران اتفاق می افتد، راهکاری برای جبران خسارت ها وجود ندارد. این مساله نیز به این علت است که به نوعی کارگزار در حال ارائه خدمات بیشتر از آن چیزی است که باید انجام دهد. یعنی این دسترسی برخط برای مشتریان یک نوع خدمات اضافه کارگزاری هاست.

فارس: این مساله که می گویید، کارگزاری ها در حال ارائه سرویس اضافه هستند را توضیح می دهید؟

میرصانعی: نوع خدمات در شرکت های کارگزاری به این گونه بوده است که مشتری مراجعه می کرده است و درخواست خود را در فرم های مکتوب خرید و فروش به صورت فیزیکی ارائه می داده و کارگزار با این درخواست برای وی خرید و فروش انجام می داده است. این سیستم دقیقا شبیه نظام بانکی در کشور بوده است که افراد به بانک مراجعه کرده و درخواست پرداخت یا واریز را به صورت دستی می نوشتند و بانک هم کار آنها را انجام می داده است. با پیشرفت های انجام شده، بانک ها یک دسترسی برخط به افراد می دهد تا آنها بتوانند از طریق اینترنت و تلفن همراه به حساب خودشان دسترسی داشته باشند. زمانی که برای داشتن این دسترسی اینترنتی از بانک ها اقدام می کنید، فرم هایی در اختیار شما قرار داده می شود تا امضا کنید. درون این فرم ها نوشته شده است در صورت هرگونه قطعی و اختلال در سامانه به هر دلیلی بانک مسئول نیست. منظور ما اینجا ایراد در سامانه نیست. ایراد یعنی در سامانه برخط بانک ها، شما واریز وجه داشته باشید، در سامانه پرداخت وجه را نشان دهد. منظور ما این نیست. منظور قطعی اینترنت، کندی سامانه ها و. است. در این صورت بانک ها اعلام می کنند، هیچگونه مسئولیتی متوجه آنها نخواهد بود. افراد با امضای آن فرم ها از خودشان عملا این حق را سلب می کنند که نسبت به اختلالات در سامانه، شکایت و خواسته ای داشته باشند.

فارس: یعنی کارگزاری ها هم مانند بانک ها سیستم معاملات برخطی که دارند، یک کار ویژه برای آنها محسوب می شود و افراد حق هیچ گونه شکایتی در خصوص این سامانه ها ندارند؟

میرصانعی: بانک ها در این گونه مواقع می گویند نوع سرویس دهی ما با مراجعه حضوری افراد انجام می شود. اما بانک با سرمایه گذاری بیشتر، سامانه برخط را برای مشتریان راه اندازی کرده است. این سامانه در صورتی که اختلالی داشته باشد، متوجه بانک نبوده و خسارتی را نباید جبران کند. البته بانک ها تمام تلاش خود را برای از بین بردن همه اختلالات انجام می دهند. اما بالاخره ممکن است اختلالی هم بوجود بیاید. یعنی بانک دیگر مسوولیت آن را نخواهد پذیرفت.

در سیستم کارگزاری هم تقریبا شبیه همین جریان است. یعنی کارگزار از محل منابع درآمدی خود سرمایه گذاری کرده است و سیستم معاملات برخط را ایجاد نموده است. کارگزاری ها برای بهبود دسترسی مشتریان خود به سیستم معاملات این کار را انجام داده اند تا معاملات راحت تر و سریع‌تر انجام شود. حالا اگر این سامانه دچار اختلال شد، کارگزاری ها مسئولیت آن را نمی پذیرند و برای جبران آن متحمل خسارت شوند.

* کارگزاری ها به دنبال درآمد بیشتر از طریق معاملات بیشتر هستند

فارس: در این صورت زمانی که کارگزاری ها چنین سیستم معاملاتی را راه اندازی کردند، دیگر مسئولیتی در قبال آن ندارند؟

میرصانعی: البته شرط اصلی در زمینه راه اندازی این سیستم های برخط این است که کارگزاری ها تمام تلاش خود را برای بهبود سیستم معاملات و کاهش اختلالات انجام دهند. بزرگترین خسارتی که با ایجاد اختلال در سامانه معاملاتی، به کارگزاری ها وارد می شود، به مساله کارمزدی که می توانستند در صورت انجام معامله دریافت کنند و هم اکنون که سامانه ها با اختلال مواجه شده و معامله ای انجام نمی شود، این کارمزد را دریافت نمی کنند، خواهد بود. پس کارگزاری ها به دنبال ارائه سرویس بهتر برای انجام معاملات هستند تا بتوانند درآمد بیشتری از انجام معاملات کسب کنند. اما این مساله سبب نخواهد شد مسوولیت حقوقی بر گردن کارگزاری بیافتد و برای اختلال در سامانه معاملاتی برخط بخواهند جریمه بپردازند و یا جبران خسارتی داشته باشند.

فارس: کانون کارگزاران در این خصوص آیا کاری انجام داده است؟

میرصانعی: در کانون تصمیمی برای این مساله که در صورت اختلال بیش از حد در سیستم معاملات کارگزاری، باید کاری انجام بدهند گرفته نشده است. تصور ما در کانون کارگزاری ها برای مساله استوار بوده است که نظام رقابتی ایجاد شده در میان کارگزاری ها باعث خواهد شد که همه کارگزاری ها بهترین خدمات را به مشتریان ارائه کنند. در غیر این صورت مشتریان آنها با مشکل مواجه شده و به کارگزاری دیگری خواهند رفت.

* 108 کارگزاری بورس در کشور وجود دارد

فارس: یعنی شما سیستم رقابتی که بین کارگزاری ها برای جذب مشتری وجود دارد را در این زمینه کافی می دانید؟

میرصانعی: در صورتی که هر یک از این 108 کارگزاری که در حال حاضر فعالیت می کنند، نتوانند خدمات مطلوب به مشتریان خودشان ارائه کنند، در این صورت با مشکل کاهش تعداد مشتریان خود مواجه خواهند شد. بنابراین نظام رقابت کار خودش را انجام می دهد و کارگزاری که سیستم معاملات برخطش با مشکل مواجه است را تنبیه می کند و کارگزاری که خدمات بهتری را ارائه می کند، با افزایش مشتری مواجه خوهند شد.

فارس: با توجه به تعداد زیادی از افراد که وارد بورس شده اند، به نظر شما در حال حاضر کارگزاری ها برای جذب مشتری بیشتر تلاش می کنند؟

میرصانعی: به نظر ما در کانون، کارگزاری ها تمام تلاششان را انجام می دهند تا سامانه هایی را ارائه کنند تا کمترین میزان مشکل و اختلال را داشته باشد. هر کارگزاری که بتواند خدمات بهتری به مشتریان ارائه کند و سامانه معاملاتی که در اختیار سهامداران قرار می دهد، کاربر پسندتر باشد و اختلالات کمتری داشته باشد، قطعا مورد استقبال قرار خواهد گرفت و افراد وارد این کارگزاری خواهند شد. براساس همین نظام رقابتی، اکثر کارگزاری ها به دنبال طراحی و ایجاد سامانه های معاملاتی متناسب با شرایط روز هستند تا بتوانند، کاربران بیشتری را جذب کرده و از این طریق درامد بیشتری داشته باشند.

* کارگزاری ها به دنبال تاسیس شرکت OMS هستند

فارس: یکی از مشکلاتی که بسیاری از سهامداران با آن روبرو هستند، عدم بروزرسانی دارایی ها و مشکلاتی از این قبیل است. کارگزاری ها برای بهبود ارتباط با شرکت های OMS چه تدبیری اندیشیده اند؟

میرصانعی: در حال حاضر بیشتر کارگزاری ها به دنبال راه اندازی OMS های اختصاصی خود هستند تا سامانه معاملاتی آنها با مشکل کمتری مواجه باشد. هم اکنون برخی از مشکلات کارگزاری ها مربوط به استفاده از OMS اشتراکی است که تنها کاری که کارگزاری ها در هنگام وقوع مشکل می توانند انجام دهند، پیگیری از شرکت OMS برای حل هر چه سریع‌تر مشکل هستند. در صورتی که هر کارگزاری بتواند OMS اختصاصی خود را داشته باشد، می توان امیدوار بود که مشکلات به حداقل برسد.

فارس: قانون به کارگزاری ها این اجازه را داده تا OMS اختصاصی داشته باشند؟

میرصانعی: از نظر قانونی کارگزاری ها می توانند OMS اختصاصی داشته باشند و هیچ منع قانونی وجود ندارد.

فارس: چرا تا الان به سمت داشتن OMS اختصاصی نرفته اند؟

میرصانعی: اما به دلیل اینکه کارگزاری ها باید برای داشتن یک رابط نرم افزاری با هسته معاملات یا همان OMS، سرمایه گذاری های هنگفت و کلانی انجام دهند تا کنون نتوانسته اند از این مساله استفاده کنند و کارگزاری ها مجبور بوده اند از شرکت های نرم افزاری یا OMS اشتراکی استفاده کنند. خود این مساله مشکلاتی را برای این کارگزاری ها ایجاد کرده است. بنابراین کارگزاری ها باید توان مالی بالایی داشته باشند تا بتوانند هر کدام یک OMS اختصاصی برای خود طراحی کنند.

* بازارگردانان از معاملات الگوریتمی استفاده می کنند

فارس: در خصوص معاملات الگوریتمی، گفته می شود این معاملات برای افراد خاص و شرکت های حقوقی در کارگزاری ها انجام می شود، این مساله چه تاثیری بر بازار سرمایه دارد؟

میرصانعی: بعید می دانم. معاملات الگوریتمی هم می تواند در اختیار مشتریان حقیقی قرار بگیرد و هم مشتریان حقوقی. اما بیشتر استفاده کننده از معاملات الگوریتمی بازارگردان ها هستند که چند ماهی است برای همه نمادها حضورشان اجباری شده است. بازارگردانان به دلیل این که باید دایم سفارش های خود را مدیریت کنند و در همه تایم بازار باید سفارش جدید بگذارند و یا سفارش های قبلی خود را تغییر دهند، از معاملات الگوریتمی استفاده می کنند. بنابراین برای این بازارگردان ها الگوریتم های خاصی طراحی می شود که این حجم از معاملات و تغییرات در حجم و قیمت به صورت دستی انجام نشود و الگوریتم ها این کار را انجام دهند. ولی عملا طبیعی است که باید به سمتی حرکت کنیم که هر شخص حقیقی یا حقوقی بتواند از این الگوریتم ها استفاده کند و بتواند الگوریتم خاص خود را برای انجام معاملات داشته باشد.

حجم معاملات الگوریتمی در مقابل کل مقابلات قابل توجه نیست و نباید این معاملات را علت ریزش یا صعود بازار دانست. یعنی به دلیل پایین بودن حجم این معاملات هنوز عمومیت پیدا نکرده تا همه مشتریان حقیقی و حقوقی از این معاملات بتوانند استفاده کنند.

* الگوریتم جذاب برای همه مشتریان وجود ندارد

فارس: یعنی مشتریان حقیقی هم می توانند از این الگوریتم ها برای انجام معاملات خود استفاده کنند؟

میرصانعی: هنوز الگوریتم های جذاب برای همه سرمایه گذاران طراحی نشده است و استفاده مشتریان و سهامداران خرد از این الگوریتم ها نمی تواند برای آنها مفید فایده باشد.

احتمالا این مساله که معاملات الگوریتم تاثیر زیادی بر روی معاملات می گذارد، چون بین سهامداران پیچیده است و برخی نیز آن را تبلیغ می کنند، سبب شده است، سهامداران خرد نیز به دنبال این الگوریتم ها باشند. اما باید بدانند این الگوریتم ها تاثیر زیادی بر نحوه معاملات ندارد و کارایی زیادی نیز برای سهامداران خرد نخواهد داشت.

فارس: در خصوص مجوزهای جدید برای تاسیس کارگزاری ها، این مساله در کدام مرحله قرار دارد؟

میرصانعی: صدور مجوز نهاد مالی و لغو مجوز نهاد مالی با سازمان بورس است. شرکت های کارگزاری هم به عنوان یک نهاد مالی در بازار سرمایه باید مجوز خود را از سازمان بورس بگیرند. بنابراین سازمان بورس می تواند مجوز جدید را صادر کند و یا مجوزهای گذشته را لغو کند. در حال حاضر یک دستورالعملی برای صدور مجوز در سازمان بورس تهیه شده است. یک سری حداقل ها و الزامات در آن دستورالعمل لحاظ شده است. البته این دستورالعمل به تصویب نهایی نرسیده و هنوز جلساتی برای کامل شدن آن در سازمان بورس در حال برگزاری است.

بعد از تصویب این دستورالعمل، سازمان بورس درخواست های افراد یا نهادهایی که خواهان تاسیس کارگزاری هستند را بررسی خواهد کرد و پاسخ خواهد داد. در نهایت صدور مجوزهای جدید را انجام خواهد داد. همه این اتفاقات منوط به تصویب آن دستورالعمل شده است. در جلسات تدوین دستورالعمل برای تاسیس کارگزاری ها، نمایندگان کانون کارگزاران نیز حضور داشته اند. تقریبا این دستورالعمل نهایی شده است و اینکه در چه مرحله ای باشد، دقیقا مطلع نیستم و باید از سازمان پرسیده شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا